Bogna Łakomska

Bogna Łakomska

Wydział: MINoS

E-mail: bogna.lakomska@asp.gda.pl

Bogna Łakomska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych uzyskała w 2016, a stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce w 2007 roku. Od 2011 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce ASP w Gdańsku. Prowadzi wykłady z historii sztuki i kultury, analizy dzieła sztuki, dziejów myśli o sztuce i  zajęcia seminaryjne. Stypendystka National Taiwan Normal University (2004/2005), Science & Technology Fellowship Programme to China (2009–2011) i Korean Cultural Partnership Initiative (2014).

Od lat zajmuje się sztuką Dalekiego Wschodu. Opiekuje się zbiorami azjatyckimi w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie i działa w ramach Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Jest również autorką dwóch książek: Miłośnicy „chińskości” w dawnej Polsce. Od XVII do początków XIX w. (2008) i  Kolekcjonerstwo w Chinach do XII w. n.e. (2015), a  także redaktorem serii wydawniczych Artistic Traditions of Non-European Cultures (2010, 2012) i Art of Orient (2015, 2017, 2018).

Biogram z dorobkiem naukowym – Pobierz