Wracaj do siebie. Małgorzata Bigaj, Oliwia Bury, Zuzia Lewińska, Zofia Roszkowska

Wracaj do siebie. Małgorzata Bigaj, Oliwia Bury, Zuzia Lewińska, Zofia Roszkowska

Data: 18/06/2022

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Wracaj do siebie. Małgorzata Bigaj, Oliwia Bury, Zuzia Lewińska, Zofia Roszkowska

wernisaż: 18.06.2022, godz. 19:00

Pracownia parter, ul. Traugutta 12, Gdańsk

Wstęp wolny

 

Wracaj do siebie.

Artystki: Małgorzata Bigaj, Oliwia Bury, Zuzia Lewińska, Zofia Roszkowska;

Zapraszamy na wernisaż 18.06.2022 (godz. 19:00), Pracownia parter, ul. Traugutta 12, Gdańsk. Wstęp wolny! Oprowadzanie autorskie w weekend następujący po otwarciu wystawy.

Kuratorki: Hanna Banaszczyk, Sylwia Aniszewska; komentarz autorski: Patrycja Bochenek

 

Cechą wspólną prac wszystkich artystek stał się punkt zwrotny – w poszukiwaniu własnych tożsamości, zawarty w osobistym pytaniu o wartości zarówno kulturowe jak i te indywidualne. Wystawa nie jest celem samym w sobie, a stała się rodzajem transmisji między dziełami różnych artystek a prowokowanym do namysłu odbiorcą. Prezentowane prace postrzegam jako mentalne obiekty angażujące umysł do refleksji na temat własnej tożsamości, zamyślenia nad "byciem 'ja' u siebie", być może powrotem do „czułego miejsca”, niezmiennego punktu, wokół którego rzeczywistość nieustannie wiruje, przekształca się i osiąga swoje dopełnienie.

Hanna Banaszczyk

 

Wystawa partyzancka: 1. «forma walki zbrojnej przeciwko okupantowi, prowadzonej z ukrycia, na tyłach jego wojsk»; 2. pot. «działalność prowadzona na własną rękę w sposób nieskoordynowany z czymś»; źródło: Słownik języka polskiego.

Mam marzenie: chciałabym, żeby artyści, którzy odwiedzą przestrzeń Pracowni Parter mogli swobodnie i eksperymentalnie wyrazić się twórczo. W związku z tym, to co robimy przybrało formę wystaw partyzanckich. Na luźno, bez biurokracji i zależności.
Sylwia Aniszewska

 

Come back to yourself.
Artists: Małgorzata Bigaj, Zofia Roszkowska, Zuzia Lewińska, Oliwia Bury;
We invite you to the vernissage on 18.06.2022 19:00 Pracownia ground floor, 12 Traugutta Street, Gdańsk. Free entrance! Guided tours on the weekend following the opening of the exhibition.
Curators: Hanna Banaszczyk, Sylwia Aniszewska; Author's commentary: Patrycja Bochenek

 

A common feature of the works by all the artists has become a turning point – in the search for one's own identity, contained in a personal question about both cultural and individual values.
The exhibition is not an end in itself, but has become a kind of transmission between the works of various artists and the viewer who is provoked into reflection. I see the works on display as mental objects that engage the mind to reflect on one's own identity, to reflect on "being 'me' in myself", perhaps to return to a "tender place", an unchanging point around which reality constantly swirls, transforms and reaches its completion.
Hanna Banaszczyk

Guerilla exhibition: 1. «a form of armed struggle against an occupying power, carried out from hiding, at the rear of its troops»; 2. «an activity conducted on one's own in an uncoordinated manner»; source: Dictionary of Polish Language.
I have a dream: I would like the artists who visit the space of Pracownia Parter to be able to express themselves creatively freely and experimentally. Therefore, what we do takes the form of guerrilla exhibitions. Loosely, without bureaucracy and dependence.
Sylwia Aniszewska

Wydarzenie FB:

https://www.facebook.com/events/1202006823950502?ref=newsfeed