WETWARE: PROLIFERACJA I PRZECZUCIE

WETWARE: PROLIFERACJA I PRZECZUCIE

Data: 20–22/06/2020

Wydział: Rzeźba i Intermedia

WETWARE: PROLIFERACJA I PRZECZUCIE

„WETWARE: PROLIFERACJA I PRZECZUCIE”

Marcin Bożek, Marta Branicka, Flora Ćwirko + Jan Maurycy Adamski, Jowan Czerkas, Urszula Dulewicz, Dorota Grubba Thiede + Danuta Ćwirko Godycka, Tomasz Kopcewicz, Marta Koniarska, Maria Krupa, Monika Krygier + Stefan Krygier + Włodzimierz Pietrzyk, Przemysław Kryszk, Ryszard Ługowski, Krzysztof Malec, Anna Malinowska, Andrzej Egon Fietke Miastkowski, Piotr Tadeusz Mosur, Mateusz Pęk, Katarzyna Podpora, Marek Rogulski, Magdalena Rosman, Patryk Różycki, Wojtek Sosnowski, Urszula Śliz, Xenia Uranova, Marcelo Zammenhoff, Sofia Żezmer.

Koncert muzyki improwizowanej oraz performans / steerage na otwarciu.

 

Miejsce i data: 

INSTYTUT CYBERNETYKI SZTUKI / GALERIA SPIŻ 7 W GDAŃSKU OSOWIE,

przy ul. KOMANDORSKIEJ 26.

w dniu 20/06/2020, w sobotę: o g.18:30 

 

W dniu 04. 07. 2020 działanie towarzyszące wydarzeniu WETWARE: interwencje muzyczno-performatywne przy zbiornikach wodnych dzielnic Osowa, Oliwa i TPK. Artyści:

Marcin Bożek, Flora Ćwirko+Jan Maurycy Adamski, Jowan Czerkas, Jowanna Czerkas, Przemysław Kryszk, Marek Rogulski, Xenia Uranova

Kurator: Marek Rogulski 

współpraca kuratorska Dorota Grubba-Thiede

 

Godziny otwarcia

21 – 22 czerwca – niedziela, poniedziałek: 17:00 – 19:00

WETWARE. Sala pamięci

Częścią wystawy WETWARE: PROLIFERACJA I PRZECZUCIE jest indywidualna wystawa Marka Rogulskiego, pt: WETWARE. Sala pamięci.

Finisaż wystawy WETWARE. Sala pamięci w dniu 04. 07. 2020,

godz. 15:00 – 15:30

W dniu 04. 07. 2020 działanie towarzyszące wydarzeniu WETWARE: interwencje muzyczno-performatywne przy zbiornikach wodnych dzielnic Osowa, Oliwa i TPK. Artyści: Marcin Bożek, Flora Ćwirko+ Jan Maurycy Adamski, Jowan Czerkas, Jowanna Czerkas, Przemysław Kryszk,

Marek Rogulski, Xenia Uranova

 

Organizacja: Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc / TNS

Kurator, koncepcja: Marek Rogulski

Współpraca kuratorska: Dorota Grubba -Thiede

Współpraca – partnerzy: ASP Gdańsk, Koło Naukowe Wydziału Malarstwa I INNI, Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi – AHE Łódź, Muzeum Narodowe w Gdańsku

Patronat: ARTLUK, Państwowa Galeria Sztuki Sopot

Wystawę dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

 

 

„WETWARE: PROLIFERACJA I PRZECZUCIE”

Wystawa w Instytucie Cybernetyki Sztuki

 

Dzieła sztuki w ich materialnym aspekcie możemy postrzegać jako nośniki informacji programujące

i stymulujące przebieg procesów społecznych. Wystawa proponuje namysł nad dziełami sztuki i aktywnościami artystycznymi poprzez pryzmat terminu WETWARE – rozrostu struktur biologicznych

i fizycznych umożliwiających przejawianie się procesów mentalnych. Psycholog Karl H. Pribram ukuł termin „wetware”1, dla podkreślenia specyfiki biologicznej w zakresie zdolności przenoszenia poprzez struktury biologiczne (neurony) różnego rodzaju informacji.

 

Według niektórych badaczy rzeczywistość społeczna jest w dużym stopniu odbiciem funkcjonalnym struktury mózgu. Komunikacja pomiędzy neuronami może być modelem dla komunikacji i interakcji pomiędzy ludźmi. Oba rodzaje procesów cechuje nieuchwytność w zakresie przenikania się fizycznych i mentalnych informacji procesów (ciało-zmysły /mózg-umysł) (struktura społeczna-instytucje / kultura i sztuka).

 

Złożoność struktury współczesnych społeczeństw wzrasta. Herbert Spencer w teorii funkcjonalizmu analitycznego2 przyrównuje społeczeństwa do organizmu, integrującego w sobie różne funkcje.

PROLIFERACJA to określenie na silne rozrastanie się czegoś, gwałtowny rozwój, rozmnażanie się, bujny rozrost, rozprzestrzenianie się, odradzanie się, możliwość odnawiania się. (Zarazem w filozofii nauki termin jest równoznaczny z postulatem tworzenia alternatywnych, względem aktualnie obowiązującego, punktów widzenia na badane zagadnienie.) Procesy proliferacji możemy odnieść zarówno wobec dynamiki rozwoju społeczeństw jak i przyrody (Clive Hamilton – „Defiant Earth”3) oraz wzajemnej interakcji oraz współzależności owych procesów.

 

Rozwój i rozrost społeczeństw natrafia na potrzebę organizacji powstającej złożoności. Koncepcja ewolucji społecznej Herberta Spencera powstała jako wyraz procesu wzrastającej złożoności połączonej z integracją i stanowi punkt wyjścia większości teorii neoewolucyjnych w socjologii. Odnosi się do bardzo trwałych elementów porządku społecznego (takich jak własność, prawo), uregulowanych i usankcjonowanych form działalności (na przykład nauka, szkolnictwo) ale i uznanych sposobów rozwiązywania problemów współpracy i współżycia (przykładowo: cybernetyczna teoria kontroli hierarchii zadań).

Socjolog Talcott Parsons4 uznał hierarchię informacyjną za czynnik podstawowy, albowiem regulacja społecznych procesów zróżnicowania musi wpierw być uprawomocniona przez wzory kulturowe (przez czynnik informacyjny), na przykład sekwencje ewolucyjne.

 

Dzieła sztuki i interwencje artystyczne możemy zatem postrzegać jako szczególne propozycje tworzenia wzorów informacyjnych mogących oddziaływać w poprzek struktury społecznej.

 

Tytułowe PRZECZUCIE rozumiane może być jako opozycja dla założeń czynionych świadomie
i rozważnie (rozumowych), powstających w wyniku analizy. Tego typu założenia świetnie się sprawdzają na przykład na takich polach działalności ludzkiej jak administracja, zarządzanie, produkcja, organizacja społeczeństwa.

Jednak bezpośrednie rozwiązywanie problemów społecznych nie ma charakteru mechanistycznego – ich ważnym elementem jest zarówno empatia jak i zdolność współodczuwania5.

Przetwarzanie informacji w tym zakresie stopniować można by poprzez czasowniki w rodzaju: Przywiązanie / czułość – Pasja / namiętność – Wyobraźnia / uświęcenie.

 

Marek Rogulski

TNS / ICS/ AHE / wystawę dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

 

WETWARE: PROLIFERATION AND PREDICTIONS.

WETWARE: PROLIFERATION AND FEELING

Exhibition at the Institute of Cybernetics of Art.

 

In their material aspect, works of art can be seen as information media that program and stimulate social processes. The exhibition proposes reflection on works of art and artistic activities through the prism of the term WETWARE – the development of biological and physical structures enabling mental processes to manifest. Psychologist Karl H. Pribram coined the term "wetware" 1 to emphasize the biological specificity in terms of the ability to transfer various types of information through biological structures (neurons).

According to some researchers, social reality is largely a functional reflection of the brain structure. Communication between neurons can be a model for communication and interaction between people. Both types of processes are characterized by elusiveness in the interpenetration of physical and mental process information (body-senses / brain-mind) (social structure – institutions / culture and art).

 

The complexity of the structure of modern societies is increasing. Herbert Spencer in the theory of analytical functionalism2 compares societies to an organism that integrates various functions.

PROLIFERATION is a term for strong growth of something, rapid development, reproduction, lush growth, spreading, rebirth, possibility of renewal. (At the same time, in the philosophy of science, the term is synonymous with the postulate of creating alternative, currently applicable, points of view on the studied issue.) We can refer proliferation processes to both the dynamics of the development of societies and nature (Clive Hamilton – "Defiant Earth" 3) and mutual interaction and interdependencies of these processes.

 

The development and expansion of societies meets the need for organization of emerging complexity. The concept of social evolution of Herbert Spencer was created as an expression of the process of increasing complexity combined with integration and is the starting point of most neo-evolutionary theories in sociology. It refers to very persistent elements of social order (such as property, law), regulated and sanctioned forms of activity (e.g. science, education) but also recognized ways of solving problems of cooperation and coexistence (e.g. cybernetic theory of task hierarchy control).

Sociologist Talcott Parsons4 considered the information hierarchy to be the basic factor, because the regulation of social diversity processes must first be validated by cultural patterns (by the information factor), e.g. evolutionary sequences.

 

Therefore, we can perceive works of art and artistic interventions as specific proposals for creating information patterns that may affect the social structure.

 

The titular OPINION can be understood as an opposition to assumptions made consciously and deliberately (rational) arising as a result of analysis. These types of assumptions work great, for example, in such fields of human activity as administration, management, production and organization of society.

However, direct resolution of social problems is not mechanistic – both empathy and the ability to empathize are an important element5.

Information processing in this area could be graded through verbs like: Attachment / tenderness – Passion / passion – Imagination / sanctification.

Marek Rogulski   TNS / ICS / AHE