Vasyl Savchenko “Generatywne średniowiecze – podstawy”

Vasyl Savchenko “Generatywne średniowiecze – podstawy”

Data: 8/10/2021

Wydział: Grafika

Vasyl Savchenko “Generatywne średniowiecze – podstawy”

wernisaż:08.10.2021, godz. 19.00

wystawa czynna od 08.10. – 01.11.2021

miejsce: Savchenko Gallery, ul. Szafarnia 11, Gdańsk

 

Na wystawie „Generatywne Średniowiecze – podstawy” można zobaczyć rezultaty jednego roku badań fenomenu post-cyfrowej grafiki biorąc pod uwagę metodologię akwaforty. Pracę wchodzą w dialog z motywami i kreską średniowiecznych drzeworytów mistrza Albrechta Durera który jest podstawowym słupem w kulturze graficznego świata sztuki.

Średniowiecze jest bardzo ciekawą epoką w historii Europy trwającą od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć. Średniowiecze jest środkowym jeżeli mówić o tradycyjnym podziale historii Europy, znajduję się pomiędzy starożytnością i nowoczesnością.

Przedstawione prace zawierają eksperymenty z generatywnym obrazem, zniekształcenia książkowych drzeworytów za pomocą wpływu czasu. Wszystko w połączeniu z tradycyjną estetyką papieru i szlachetnością analogowej odbitki.

W dzień wernisażu odbędzie się koncert Niny Romanowskiej i Pauliny Porszke w ramach projektu “Usłyszeć obraz = zobaczyć Dźwięk” finansowanego przez wydział kultury miasta Gdańska.

 

Vasyl Savchenko – twórca interdyscyplinarny, zawodowo pracuję w wielu dziedzinach sztuk wizualnych i projektowania graficznego. Urodził się we Lwowie 1994 roku. Magister sztuki w zakresie malarstwa monumentalnego na Akademii Stuk Pięknych we Lwowie oraz magister sztuki w zakresie grafiki na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Z 2018 roku prowadzi pracownię Technik Cyfrowych na wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Wziął  udział w około 100 międzynarodowych wystawach, projektach artystycznych, rezydencjach i sympozjach w różnych krajach (Ukraina, Polska, Litwa, Portugalia, Włochy, Niemcy, Francja, Bułgaria, Hiszpania, Stany Zaznaczone, Chiny, Japonia, Tajlandia i Egipt).

Od 2021 roku współfundator Fundacji Savchenko, która opiekuję się instytucją kultury Savchenko Gallery w Gdańsku.

 

Organizator: Savchenko Gallery
Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Bookowska, Fundacja Morze

Powered by: Savchenko Foundation

ZAPRASZAMY!

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ENG

 

Vasyl Savchenko “Generative Middle Ages – the basics”

Exhibition: 08.10. – 01.11.2021

Opening: 19.00

Savchenko Gallery

str. Szafarnia 11, Gdansk

Poland

The "Generative Middle Ages – Basics" exhibition presents the results of one year research on the post-digital etching phenomenon. The work enters into a dialogue with the motifs and lines of medieval woodcuts by master Albrecht Durer – a fundamental pillar in the culture of the graphic art world.
The Middle Ages are an interesting epoch in the history of Europe, which lasted from the 5th to the 15th century. It began with the fall of the Western Roman Empire and lasted until the era of the Renaissance and great discoveries. The Middle Ages lie between antiquity and modernity from the perspective of the traditional division of European history.

The presented works will include experiments with a generative image, distortions of book woodcuts by the influence of time combined with the traditional aesthetics of paper and the nobility of an analog print.

On the day of the opening, a concert by Nina Romanowska and Paulina Porszke will take place as part of the project "Hear the image = see the sound" financed by the culture department of the city of Gdańsk.

Vasyl Savchenko – an interdisciplinary artist, who works in many fields of visual arts and graphic design. He was born in Lviv in 1994. Received a Master of art in the field of monumental painting at the Academy of Fine Arts in Lviv and master of art in the field of graphics at the Eugeniusz Geppert Academy of Arts and Design in Wrocław. From 2018, Vasyl runs the Digital Techniques studio at the Faculty of Graphics at the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

Vasyl has participated in around 100 international exhibitions, art projects, residencies and symposia in various countries (Ukraine, Poland, Lithuania, Portugal, Italy, Germany, France, Bulgaria, Spain, Marked States, China, Japan, Thailand and Egypt).

Since 2021, he has been a co-founder of the Savchenko Foundation, which runs the Savchenko Gallery cultural institution in Gdańsk.

Organizer: Savchenko Gallery
Partners: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Bookowska, Fundacja Morze

Powered by: Savchenko Foundation

WELCOME!

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

УКР

 

Василь Савченко – Генеративне середньовіччя – основи

Середньовіччя – цікава епоха в історії Європи, яка тривала з 5 по 15 століття. Це почалося з падіння Західної Римської імперії і тривало до епохи Відродження та великих відкриттів. Середньовіччя лежить між античністю і сучасністю з точки зору традиційного поділу історії Європи.

Виставка "Генеративне середньовіччя – основи" представляє результати однорічних досліджень феномену пост-цифрового офорту. Робота вступає в діалог з мотивами та лініями середньовічних дереворитів майстра Альбрехта Дюрера – фундаментальної опори в культурі світу графічного мистецтва.

Представлені роботи включатимуть експерименти з генеративним зображенням, деформація книжкових дереворитів під впливом часу в поєднанні з традиційною естетикою паперу та благородством аналогового друку.

Ласкаво просимо.