TYTUŁ, wystawa prac dyplomowych absolwentów AiW

TITLE, exhibition of graduation works of AiW graduates

TYTUŁ, wystawa prac dyplomowych absolwentów AiW

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Zbrojownia Sztuki

Data: 19–30/10/2020

Wydział: Architektura i Wzornictwo

TYTUŁ, wystawa prac dyplomowych absolwentów AiW

TITLE, exhibition of graduation works of AiW graduates

 

Otwarcie wystawy: 19.10.2020, godz. 18.00 

Obrony:  TRANSMISJA ONLINE – https://www.youtube.com/watch?v=KFnrvkVQ77w

Wystawa otwarta dla zwiedzających: 23.10-30.10.2020, w godz. 12.00-18.00

 

miejsce: Zbrojownia Sztuki

Wirtualna galeria – https://server480641.nazwa.pl/asp/projekty/galeriaasp/2020_AiW_dyplomy/

 

 

Wystawa prac dyplomowych absolwentów Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Co roku około stu Dyplomantów Wydziału Architektury i Wzornictwa opuszcza mury uczelni z tytułem Licencjata lub Magistra.

To sto projektów architektonicznych, wzorniczych, wnętrzarskich, krajobrazowych, praktycznych lub teoretycznych. To również sto przemyślanych, ciekawych, innowacyjnych koncepcji rozwijanych i doskonalonych pod okiem kadry profesorów wielu pracowni i specjalizacji. Każdy z dyplomów stanowi dla przyszłych zawodowych projektantów wizytówkę ich umiejętności i talentu oraz jest ostatnim momentem prawdziwie twórczej swobody.

Potężne Wnętrze Wielkiej Zbrojowni pozwala nam zaprezentować w tym roku wszystkie dyplomy w ramach jednej wystawy. To wydarzenie niezwykłe ponieważ obok projektów staną również ich autorzy – Dyplomanci i przez dwa tygodnie będą bronić prac podczas publicznych obron. Wystawa TYTUŁ stanowi realizację wizji połączenia tych dwóch ważnych i kulminacyjnych dla Wydziału punktów corocznego kalendarza – wystawy dyplomów i uroczystych obron magisterskich.

Zapraszamy do przyjrzenia się pracom absolwentów trzech kierunków Wydziału Architektury i Wzornictwa: Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Architektury Przestrzeni Kulturowych. Zachęcamy do śledzenia przebiegu obron on-line i wspierania dyplomantów w tym najważniejszym dla nich momencie.

 

Patronat medialny: kwartalnik LINIA Prestiż

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku w swojej działalności opiera się na stosowaniu do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, SANEPID-u w ramach działań mających na celu przeciwdziałaniu zarażeniu COVID-19 . Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zwiedzanie wystawy możliwe będzie zgodnie z wytycznymi władz sanitarnych RP oraz regulaminem wystaw ASP dostępnym na stronie: http://bip.asp.gda.pl/?app=zarzadzenia&nid=1776&y=2020&which=Rektora

Opening: 19.10.2020, 18.00

 

ONLINE TRANSMISSION – https://meet.google.com/uvm-tzvd-ami

DEPARTMENTS: ONLINE TRANSMISSION – https://www.youtube.com/watch?v=KFnrvkVQ77w

 

Exhibition open to the public: 23.10–30.10.2020, 12.00–18.00

 

venue: The Armoury of Art

 

Virtual gallery – https://server480641.nazwa.pl/asp/projekty/galeriaasp/2020_AiW_dyplomy/

 

Exhibition of diploma works of the Faculty of Architecture and Design of the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

Each year, approximately one hundred graduates of the Faculty of Architecture and Design leave the Academy with a BA or MA degree.

It is a hundred architectural, design, interior design, landscape design, practical or theoretical projects. It is also a hundred well thought-out, interesting and innovative concepts developed and improved under the supervision of professors from many studios and specialisations. Each diploma is a showcase for future professional designers of their skills and talent and is the final moment of true creative freedom.

 

The huge interior of the Great Armoury allows us to present all the diplomas in one exhibition this year. This is an unusual event, because next to the projects, their authors – the graduates – will stand and defend their work in public for a fortnight. The TITLE exhibition is the realisation of the vision of combining these two important and culminating points in the Faculty's annual calendar – the diploma exhibition and the graduation ceremony.

 

We invite you to take a look at the works of graduates of the three courses of study at the Faculty of Architecture and Design: Interior Design, Design, and Architecture of Cultural Spaces. We encourage you to follow the defences online and support the graduates in this most important moment for them.

 

Media patronage: LINIA Prestiż quarterly

 

In its activities, the Academy of Fine Arts in Gdańsk adheres to the guidelines of the Ministry of Health, SANEPID, within the framework of activities aimed at preventing COVID-19 infection. Due to the epidemiological situation, visiting the exhibition will be possible in accordance with the guidelines of the sanitary authorities of the Republic of Poland and the ASP exhibition regulations available at: http://bip.asp.gda.pl/?app=zarzadzenia&nid=1776&y=2020&which=Rektora