Ślad. Zuzanna Przybyla / Pracownia Parter

Ślad. Zuzanna Przybyla / Pracownia Parter

Data: 24/06/2022

Ślad. Zuzanna Przybyla / Pracownia Parter

Wernisaż: 24.06.2022, godz. 19.00

Miejsce: Pracownia Parter, ul. Traugutta 12, Gdańsk

 

[for ENG please scroll down]

Ślad. Zuzanna Przybyla.

Zapraszamy na wernisaż 24.06.2022 19:00 w Pracowni parter, ul. Traugutta 12, Gdańsk. Wstęp wolny! Oprowadzanie autorskie w weekend po otwarciu wystawy godzinach 10:00 – 14:00.

Kuratorki: Hanna Banaszczyk, Sylwia Aniszewska.

Archeolodzy zawsze wiedzą gdy natykają się na dno wyschniętego akwenu wodnego, nawet jeżeli minęły miliony lat od jego wyschnięcia. Ślad wody jest trwały, niewzruszony przemijającym czasem. Ale akwarela na papierze jest krucha i delikatna. Można ją zmazać, zapomnieć, że kiedykolwiek tam była. Zacieki na płótnie będą trwały póki materiał nie ulegnie degradacji.
Jaki ślad po sobie zostawimy? Czy romantyczny pęd ku nieśmiertelności, poprzez twórczość, ma sens w obliczu wypełnionych magazynów muzealnych? A może jedyne co po nas zostanie to zniszczenie i ślad węglowy. Jaki ślad ja pozostawię?

Zuzanna Przybyla

Wystawa partyzancka: 1. «forma walki zbrojnej przeciwko okupantowi, prowadzonej z ukrycia, na tyłach jego wojsk»; 2. pot. «działalność prowadzona na własną rękę w sposób nieskoordynowany z czymś»; źródło: Słownik języka polskiego.

Mam marzenie: chciałabym, żeby artyści, którzy odwiedzą przestrzeń Pracowni Parter mogli swobodnie i eksperymentalnie wyrazić się twórczo. W związku z tym, to co robimy przybrało formę wystaw partyzanckich. Na luźno, bez biurokracji i zależności.
Sylwia Aniszewska

The Trace. Zuzanna Przybyla.

We would like to invite you to the vernissage on 24.06.2022 19:00 Pracownia Parter, 12 Traugutta Street, Gdańsk. Free entry! Guided tours on the weekend after the opening of the exhibition from 10:00 to 14:00.
Curators: Hanna Banaszczyk, Sylwia Aniszewska;

Archaeologists always know when they come across the bottom of a dried up body of water, even if it has been millions of years since it dried up. The trace of water is permanent, unaffected by the passing time. But watercolour on a paper is fragile and delicate. It can be erased, to be forgotten that it was ever there. Stains on canvas will last until the material degrades.
What trace will we leave behind? Does the romantic drive towards immortality through creativity make sense in the face of filled up museum storages? Or perhaps all that will be left of us is destruction and a carbon footprint. What trace will I leave behind?
Zuzanna Przybyla

Guerilla exhibition: 1. «a form of armed struggle against an occupying power, carried out from hiding, at the rear of its troops»; 2. «an activity conducted on one's own in an uncoordinated manner»; source: Dictionary of Polish Language.
I have a dream: I would like the artists who visit the space of Pracownia Parter to be able to express themselves creatively freely and experimentally. Therefore, what we do takes the form of guerrilla exhibitions. Loosely, without bureaucracy and dependence.
Sylwia Aniszewska 

 

-> Wydarzenie FB