Projekty kosmiczne – backstage

Projekty kosmiczne - backstage

Data: 10/07/2019

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Projekty kosmiczne – backstage

Wykład i prezentacja:
10.07.2019 o godzinie 16:00
miejsce: PPNT Gdynia, budynek III, miejsce na mapie: 6 


http://gdyniadesigndays.eu/pl/projekty-kosmiczne-backstage.html

Projekty kosmiczne – backstage
Kurtorka: dr Marta Flisykowska

 

Projekty kosmiczne – backstage

O kulisach projektów prezentowanych na wystawie „ We need more space” zarówno z perspektywy technologicznej jak i projektowej opowie kuratorka. Prezentacja ma dotyczyć aspektu ludzkiego związanego z projektami kosmicznymi. Związanego zarówno w kontekście przedstawiania autorów i konstruktorów jak i tego  po co w kosmosie projektant i dlaczego warto, żeby współpracował z inżynierami?

Procedura wysłania człowieka w kosmos jest skomplikowana. Zaczyna się od szeregu treningów psychicznych i fizycznych, przygotowaniu całego zaplecza technicznego  aż po ubiór  astronauty w skafander. Ten ostatni sprawdzany wielokrotnie pod względem hermetyczności i szczelności przez techników w maskach i sterylnych rękawicach zostaje rozszczelniony tuż przed odlotem ze względu na tradycje sprzed ponad 50lat. Zarówno współcześni astronauci Scott J.Kelly jak i Tim Peak wspominają zwyczaj, który  Rosjanie celebrują przed startem w kosmos jakim jest oddawanie moczu w drodze na platformę startową. 12 kwietnia 1961 roku  Jurij Gagarin wystartował z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie w pierwszym locie człowieka w przestrzeni kosmicznej. Tuż przed startem kiedy zmierzał do platformy  poczuł potrzebę fizjologiczną, poprosił kierowcę aby się zatrzymał w celu oddania moczu -tradycja kultywowana jest do dziś.

Przesąd? Zabobon? Coś „na szczęście”?  Z jednej strony, z drugiej kolejny dowód na to, że jesteśmy ludźmi i projektując nawet najbardziej zaawansowane systemy nie możemy o tym zapominać. Innym mitem, który już nie jest urokliwą tradycją jest przekonanie, że to kobietom bardziej szkodzi promieniowanie kosmiczne dlatego astronautki krócej przebywają w przestrzeni kosmicznej. Tę tematykę porusza dr Anna Fogtman doktor biologii, pracuje w Europejskim Centrum Astronautów (EAC), Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), której badania skupiają się wokół wpływu radiacji kosmicznej na człowieka. Zarówno NASA ,  ESA oraz inne ośrodki badawcze mają za sobą szereg eksperymentów, przemyślanych rozwiązań i wynalazków, które się nie przyjęły ponieważ to użytkownik – człowiek – nie był brany pod uwagę.

 

Space projects – backstage

The curator will talk about the projects background presented at the exhibition "We need more space" from both a technological and project perspective. The presentation is about the human aspect related to space projects, related both in the context of presenting the authors and constructors, as well as why the designer is in space and why it is worth form him to co-work with engineers.

The procedure of sending a man into space is complicated. It starts with a series of psychic and physical trainings, preparation of the entire technical base, up to the dressing of the astronaut in the suit. The latter, checked repeatedly in terms of hermeticity and leakage by technicians in masks and sterile gloves, is unsealed just before departure due to traditions from over 50 years ago. Both contemporary astronauts Scott J. Kelly and Tim Peak recall the custom that Russians celebrate before taking off into space, which is urinating on the way to the starting platform. On April 12, 1961, Yuri Gagarin took off from the Baikonur spaceport in Kazakhstan in the first human flight into space. Just before the start when he was heading to the platform and felt the physiological need, he asked the driver to stop in order to urinate; the tradition is cultivated until today.

Fallacy? Superstition? Something "to bring luck"? On the one hand, on the other hand, another proof that we are just human and when designing even the most advanced systems it cannot be overlooked. Another myth that is no longer a charming tradition is the conviction that women are more vulnerable to cosmic radiation, which is why women astronauts spend less time in the space. This topic is discussed by Dr. Anna Fogtman, a biology doctor who works at the European Center of Astronauts (EAC), the European Space Agency (ESA), whose research focuses on the impact of space radiation on humans. Both NASA, ESA and other research centers have behind them a number of experiments, thought-out solutions and inventions that have not been adopted because the user – man – has not been taken into account.

 

Patronat nad wydarzeniem objęła Polska Agencja Kosmiczna POLSA