Program im. Bekkera dla naukowców i nauczycieli akademickich

Program im. Bekkera dla naukowców i nauczycieli akademickich

Program im. Bekkera dla naukowców i nauczycieli akademickich

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych.

Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy rodzina stypendysty, a w przypadku naukowca z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Osob

Agnieszka Chmiel

agnieszka.chmiel@nawa.gov.pl

+ 48 22 390-35-55

Szczegółowe informacje: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera?fbclid=IwAR1ccXqPYTOBZbv_Qqs7JQYmVJLlpEj95uIeF41JuOv6-Ju8yUUggaPhezg