Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2019

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2019

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Zbrojownia Sztuki

Data: 2/08–8/09/2019

Wernisaż: 2/08/2019, godz. 12:00

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia, MINoS

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2019

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2019

XI edycja ogólnopolskiej wystawy „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych”
w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku.

 

Wernisaż połączony z uroczystym wręczeniem nagród:

2 sierpnia 2019, godz. 12.00

Debata krytyków sztuki:

2 sierpnia 2019, godz. 13.30,  Patio ASP (piętro 1)

Wystawa czynna: 3 sierpnia – 8 września 2019, w godz. 11.00 – 18.00

Miejsce: Zbrojownia Sztuki w Gdańsku, Targ Węglowy 6

 

Laureaci Najlepszych Dyplomów ASP 2019 r. – http://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/aktualne-wydarzenia/laureaci-najlepszych-dyplomow-asp-2019-r,2410

 

 

 

Promocja młodych talentów z całego kraju oraz wsparcie początkujących twórców w samodzielnym zaistnieniu na rynku sztuki – to główne cele organizowanej przez gdańską ASP wystawy „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych”. Skierowana do szerokiej publiczności wystawa, będąca przekrojową prezentacją współczesnych zjawisk artystycznych, gości w murach Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku już po raz jedenasty.

Chętnie odwiedzana przez mieszkańców Trójmiasta oraz turystów z Polski i zagranicy ekspozycja już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych i artystycznych Gdańska.

Wydarzenie ma charakter konkursowy – biorą w nim udział wybrani absolwenci kierunków i specjalizacji: fotografia, grafika artystyczna, instalacje, malarstwo, intermedia, performance, rysunek, rzeźba, ceramika, szkło artystyczne, tkanina artystyczna wszystkich publicznych uczelni artystycznych. Oprócz fundowanej przez Rektorów nagrody głównej przyznane zostają: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska, Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni, Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu, Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Nagroda Krytyków.

W ramach współpracy z Gdańską Galerią Miejską, wybrany przez dyrektora Galerii uczestnik otrzyma możliwość zorganizowania własnej wystawy w roku następnym. Do tej pory możliwość zaprezentowania swoich prac mieli: Marta Hryniuk (wystawa w dniach 27.07– 17.09.2017 – „O, Little Bird”),  Teresa Otulak (wystawa w dniach 02.08-17.09.2018 „SeeSaw”) oraz Marta Krześlak (wernisaż wystawy pt. „Stars cry" odbędzie się w dniu: 01.08.2019, godz. 19.00, w Gdańskiej Galerii Miejskiej, ul Piwna 27/29, wystawa potrwa do 14 września – więcej informacji).

W tym roku po raz pierwszy, dzięki współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, nagrodą będzie również indywidualna wystawa dla wybranego przez przedstawiciela muzeum młodego artysty.

Wydarzeniem towarzyszącym wystawie jest panel dyskusyjny krytyków sztuki, który odbędzie się pn. „Nadzieje sztuki. Nowe artystyczne rzeczywistości w zderzeniu z życiem”. Zapoczątkowana w ubiegłych latach dyskusja stała się ważnym głosem krytycznym budującym refleksję wokół twórczości absolwentów uczelni artystycznych. Krytycy biorący udział w panelu przyznają też swoją nagrodę. W skład jury i panelu dyskusyjnego weszli: Bogusław Deptuła, Karolina Plinta, Piotr Sarzyński, Karolina Staszak oraz Iwo Zmyślony. Moderatorem panelu będzie dr hab. Zbigniew Mańkowski.

Uczestnicy wystawy:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Natalia Magalska „Łódzka 5”
Promotorka: prof. Katarzyna Józefowicz

Monika Walenciejczyk „Degradacja”
Promotorzy: dr Łukasz Butowski

Weronika Stańczak „Uobecnienie przestrzeni”
Promotor: prof. Krzysztof Gliszczyński


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Aleksandra Szlęk „28489”
Promotorka: dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn, prof. ASP

Marek Wodzisławski „Kӧrperreise”
Promotorzy: prof. Jacek Rykała, dr Marcel Sławiński

Tomasz Przybyłek „TO BE”
Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP


Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Kamil Sosin „Lovers”
Promotor: prof. Józef Murzyn

Konrad Żukowski „W piekle będą sami moi znajomi”
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk

Michalina Mosurek „PiT”
Promotorka: dr hab. Dorota Ogonowska


Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Adriana Nowicka „Ecce Homo”
Promotor: dr hab. Tomasz Kowalczyk

Bartłomiej Flis „Strefa”
Promotorka: dr Aleksandra Ignasiak

Piotr Strobel „Notatnik konsumenta – strumień świadomości zrealizowany formą wizualną w oparciu o kolekcję papierów służebnych. Transpozycja naturalnych struktur w projektowaniu autorskich dywanów”
Promotorzy: prof. Ewa Latkowska-Żychska, prof. Jolanta Rudzka-Habisiak


Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Izabela Szulc „Topos i atopos zakorzenienia”
Promotor: prof. dr hab. Piotr Szurek

Sara Winkler „Album rodzinny – wspomnienia z dzieciństwa”
Promotor: prof. dr hab. Marek Przybył

Tomasz Kowalczyk „W górę rzeki”
Promotor: dr hab. Piotr Chojnacki, dr hab. Krzysztof Baranowski

Akademia Sztuki w Szczecinie

Jan Baszak „szczur, królik, pies, człowiek, koń, pokój”
Promotorzy: dr hab. Zbigniew Taszycki, dr hab. Zorka Wollny

Maryna Sakowska „Trofima Muraria”
Promotor: prof. Kamil Kuskowski

Piotr Bruch „Zginiesz”
Promotorzy: dr Adam Witkowski, dr Artur Malewski


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Anna Shimomura „W jaśniejącym słońcu nie było radości”
Promotor: prof. Mirosław Bałka

Sara Piekara, bez tytułu
Promotor: prof. Romuald Woźniak

Paulina Żuk „Zjawisko powidoku – odbicie, rzeczywistość czy złudzenie?”
Promotor: prof. Jarosław Modzelewski

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Bogdan Kosak „Naczynia kuchenne”
Promotorzy: dr hab. Katarzyna Koczyńska-Kielan, dr hab. Adam Abel

Urszula Madera „Trzy linie. Cztery wymiary”
Promotorzy: prof. Łukasz Huculak, prof. Wojciech Pukocz

Vinicius Sordi Libardoni „Expired Futures”
Promotorka: dr Agata Gertchen

 

 

Patronat Honorowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Sopotu, Marszałek Województwa Pomorskiego

Współpraca: Gdańska Galeria Miejska, Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"

Patronat medialny: Trójmiasto.pl, TVP Gdańsk, Radio Gdańsk, Gazeta Wyborcza. Trójmiasto, Co jest Grane 24, Prestiż, Pitu Pitu, Magazyn „Szum”, Arteon, Kultura Dostępna

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Esteemed Graduates of Academies of Fine Arts 2019

11th edition of the “Esteemed Graduates of Academies of Fine Arts” national exhibition

in the Armoury of Art in Gdańsk.

 

Opening of the exhibition and the awards ceremony:

2nd August 2019, 12:00 p.m.

Panel discussion between art critics:

2nd August 2019, 1:30 p.m., Patio (1st floor)

Exhibition open: 3rd August – 8th September 2019, 11:00 a.m. – 6:00 p.m.

Location: Armoury of Art in Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6

 

Promoting young talents from all around the country and supporting coming creators in making their independent entry into the art market – these are the main aims of the “Esteemed Graduates of Academies of Art” exhibition organised by the AFA in Gdańsk. This exhibition – a presentation of all manners of contemporary artistic phenomena targeted at a wide audience – is held within the walls of the Great Armoury in Gdańsk for the eleventh time.

Attracting crowds of viewers from among the citizens of Tri-City and tourists from Poland and abroad, the exhibition has established itself as a permanent item in Gdańsk’s cultural and artistic event calendar.

The event is a contest – the participants are the selected graduates in photography, graphic design, installation, painting, intermedia, performance, drawing, sculpture, glass art, and fabric art from all public artistic academies. In addition to the main prize funded by the Rectors, we will be awarding: the Award of the Minister of Culture and National Heritage, the Award of the President of Gdańsk, the Award of the President of Gdynia, the Award of the President of Sopot, the Award of the Marshall of the Pomerania Province, and the Award of the Critics.

As part of our cooperation with the Gdańsk City Gallery, the participant selected by the head of the Gallery will be given an opportunity to organise his or her own exhibition in the following year. Heretofore, the possibility of presenting their works was given to: Marta Hryniuk (exhibition between 27th August and 17th September 2017 – “O, Little Bird”), Teresa Otulak (exhibition between 2nd August and 17th September 2018 – “SeeSaw”), and Marta Krześlak (exhibition “The Ruins of My Dreams” will be held in August 2019).

The event is accompanied by panel discussions between art critics, this year under the theme “The Hopes of Art: New Artistic Realities in Clash with Life”. The discussion initiated in the previous years has become an important critical voice building reflection around the works of the graduates of artistic academies. The critics taking part in the panel award their prize as well. The jury and the panel are composed of: Bogusław Deptuła, Karolina Plinta, Piotr Sarzyński, Karolina Staszak, and Iwo Zmyślony. The panel discussion will be moderated by dr hab. Zbigniew Mańskowski.

Academies participating in the contest and in the exhibition:

Academy of Fine Arts in Gdańsk
Academy of Fine Arts in  Katowice
Academy of Fine Arts in  Kraków
Academy of Fine Arts in  Łódź
University of the Arts in Poznań
Academy of Art in Szczecin
Academy of Fine Arts in  Warszawa
Academy of Fine Arts in Wrocław

Honorary patronage: Ministry of Culture and National Heritage, President of Gdańsk, President of Gdynia, President of Sopot, Marshall of the Pomerania Province

Cooperation: Gdańsk City Gallery, Laznia Centre for Contemporary Art 

Media partners: Trójmiasto.pl, TVP Gdańsk, Radio Gdańsk, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, Co jest Grane 24, Prestiż, Pitu Pitu, Magazyn „Szum”, Arteon, Kultura Dostępna

Project co-funded from the Minister of Culture and National Heritage’s Fund for the Promotion of Culture.