Międzynarodowa wystawa PARA BELLUM szykuj się na wojnę

Międzynarodowa wystawa PARA BELLUM szykuj się na wojnę

Data: 24/02–6/03

Międzynarodowa wystawa PARA BELLUM szykuj się na wojnę

z okazji rocznicy pełnej inwazji Rosji na Ukrainę

wernisaż: 24.02.2023 r., godz. 17.00

wystawa czynna: 24.02 – 6.03.2023

miejsce: WL 4 Przestrzeń Sztuki – Mleczny Piotr, ul.Popiełuszki/ Stocznia Cesarska Dokowa 1, Gdańsk

kuratorki: Agnieszka Babińska i Dana Yakymchuk


PARA BELLUM
szykuj się na wojnę

Si vis pacem, para bellum (dosł. „Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny”) – przysłowie łacińskie, sparafrazowane zdanie z prologu do dzieła O sztuce wojennej Wegecjusza, historyka rzymskiego z IV w. n.e.
Dzięki sztuce trudniej nam odwrócić wzrok i wycofać się do bezpiecznej codzienności.
W połowie XX wieku w środku Europy reżimy nazistowski oraz sowiecki wymordowały wielu ludzi (ok. pięćdziesięciu milionów ofiar). Wierzyliśmy naiwnie w zwycięstwo demokracji i wolność po zakończeniu zimnej wojny, ale autorytaryzm powrócił do Rosji, putinowscy oligarchowie, nacjonaliści, separatyści, radykałowie...
Okrucieństwo, strach, nienawiść, ludobójstwo, przemoc, gwałt, dramat, tragedia, zniszczenie, śmierć – to kilka słów określających wojnę.Tym razem „naszą” wojnę, która jest tak blisko, nie tylko ze względu na sąsiedztwo Ukrainy, nie tylko dlatego , że ruskie orki mogą przyjść po nas, ale dlatego, ze jesteśmy w nią mocno zaangażowani.
W tej wojnie, która trwa od 2014 roku, a od pełnej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, w wojnie, w którą zaangażowany jest cały świat i która dalej trwa – głos artystów w walce o wolność i prawdę jest bardzo ważny. Artyści nie przestali tworzyć, komentują otaczające ich cierpienie, próbują zwrócić uwagę na dotykającą ich niesprawiedliwość, apelują do sumienia świata.
Poprzez sztukę wyrażamy swój sprzeciw wobec wojny, dwudziesta zasada w O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku, podwójnym dekalogu mającym źródło w lekcjach z przeszłości Timothy’ego Snydera brzmi:

„Bądź tak odważny jak potrafisz. Jeżeli nikt z nas nie będzie gotowy zginąć za wolność, wszyscy umrzemy w tyranii”


PARA BELLUM
Get ready for the war!

Si vis pacem, para bellum (literally "If you want peace, prepare for war") is a Latin proverb paraphrased from the prologue of the „Art of War” written by Vegetius – Roman historian from the 4th century AD.
Because of art, it is harder for us to look away and retreat to the safe everyday life.
In the midst of the 20th century, in the middle of Europe, the Nazi and Soviet regimes murdered approximately fifty million people. We naively believed in the victory of democracy and freedom after the end of the Cold War, but authoritarianism has returned to Russia through Putin's oligarchs, nationalists, separatists and radicals.
Cruelty, fear, hatred, genocide, violence, rape, tragedy, destruction, death – these are a few words to describe the war. This time it is ”our" war, which is so close, not only because of the proximity of Ukraine, or because of that the Russian orcs might come after us, but also because we are deeply involved in it.
In this war, which began exactly one year ago (February 24), Russia attacked Ukraine, in a war in which the whole world is now involved and which is still going on. Voice of artists in the fight for freedom and truth is very important. Artists have not stopped creating. They comment on the suffering that surrounds them, trying to draw attention to the injustice affecting them and trying to appeal to the conscience of the world.
Through art we express our opposition to war. According to Tymothy Snyder’s book „On Tyranny. Twenty Lessons from the Twentieth Century” twentieth principle a double decalogue rooted in the lessons from the past, we can read:
"Be as brave as you can. If none of us is willing to die for freedom, we will all die in tyranny.


ПАРА БЕЛЛУМ
готуйтеся до війни

Si vis pacem, para bellum (букв. «Хочеш миру — готуйся до війни») — латинське прислів'я, перефразоване речення з прологу твору «Про військове мистецтво» Вегеція, римського історика IV століття нашої ери.

Завдяки мистецтву нам важче відвести погляд і відійти у безпечне повсякденне буття. У середині 20 століття в центрі Європи нацистський і радянський режими вбили багато людей (приблизно п'ятдесят мільйонів жертв). Ми наївно вірили в перемогу демократії та свободи після закінчення холодної війни, але в Росію повернувся авторитаризм, путінські олігархи, націоналісти, сепаратисти, радикали... Жорстокість, страх, ненависть, геноцид, насильство, зґвалтування, драма, трагедія, руйнування, смерть – такими словами можна описати війну.Цього разу «наша» війна, яка так близько не тільки через близькість України, не лише тому, що російські орки можуть прийти по нас, а тому, що ми глибоко в це залучені. У цій повномасштабній війні, що почалася рівно рік тому (24 лютого), Росія нападає на Україну, у війні, яка втягнула увесь світ і яка досі триває, голос митців у боротьбі за свободу та правду є надважливим. Митці не припиняють творити, коментуючи страждання, які їх оточують, намагаючись привернути увагу до несправедливості, яка їх зачіпає, апелюючи до сумління світу. Через мистецтво ми виражаємо наш спротив війні, двадцятого принципу «Про тиранію».
Двадцять уроків двадцятого століття, подвійний декалог, що ґрунтується на уроках минулого Тімоті Снайдера, говорить:

«Будь настільки відважним, наскільки зможеш. Якщо ніхто з нас не буде готовим померти за свободу, всі помремо в тиранії»


Lista artystów:

Agnieszka Babińska
Paweł Baranowski
Izabela Borkowska
Rafał Borkowski
Alicja Buławka Fankidejska
Dmitrij Buławka Fankidejski
Magdalena Czajka Cardoso
Beata Cedrzyńska
Ludmyla Davydenko
Joachim Dąbrowski
Olena Dodatko
Iryna Dzyndra
Taras Dzyndra
Marek Elsner
Tomasz Gos
Sylwia Jakubowska Szycik
Filip Kalkowski
Lucyna Kolendo
Oleg Liadyk
Adriana Majdzińska
Edyta Majewska
Vahram Mkhitaryan
Anna Młotowska
Janusz Musiał
Magdalena Nowak
Nataliia Pavliuk
Yustyna Pavliuk
Alex Perzyńska
Agnieszka Piasecka
Czesław Podleśny
Paweł Ponomarenko
Anastasia Radchenko
Joanna Rusinek
Jerzy Rymar
Serhiy Savchenko
Vasyl Savchenko
Hanna Shumska
Jacek Staniszewski
Agata Szuba
Eugenia Tynna
Dorota Walentynowicz
Sławomir Witkowski
Katarzyna Wolska
Dana Yakymchuk

Facebook – przejdź na stronę

Instagram – przejdź na stronę