Kontekst globalny / kontekst lokalny

Kontekst globalny / kontekst lokalny

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Kontekst globalny / kontekst lokalny

Local Context / Global Context

Art Exhibition polish artists from Academy of Fine Arts in Gdańsk at the Univerzita Palackého v Olomouci

04.11.2019 – 15.11.2019
opening 06.11.2019 at 18:00

ATRIUM
Umělecké centrum UP
Univerzitní 3
771 47 Olomouc

Uczestnicy i uczestniczki / participants:
Ludmiła Ostrogórska
Janina Rudnicka
Katarzyna Józefowicz
Katarzyna Jóźwiak-Moskal, prof. ASP
Robert Kaja, prof. ASP
Sylwia Jakubowska-Szycik
Sylwia Aniszewska
Daniel Sobański

Organizator / organisation:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Rzeźby i Intermediów; Umělecké centrum UP Univerzitní 3

kuratorka / curatorship: Sylwia Aniszewska

 

Tematyka wystawy oscyluje wokół postaw artystycznych w kontekście narodowym, ale też konfrontacji funkcjonowania w globalnej kulturze. Czy możliwe jest zunifikowanie wartości odrębnych i wprowadzenie w język sztuki jednolitego, uniwersalnego z punktu widzenia globalizacji kodowania. Czy konieczna jest zmiana sposobu myślenia i porzuceniu kategorii centrum – prowincja w realizacji i promowaniu dzieła. ,,Według koncepcji horyzontalnej historii sztuki Piotra Piotrowskiego, nie ma sensu dołączanie do uniwersalnego, wertykalnego kanonu, który wszystko sobie podporządkowuje. Należy pokazać, że nie jest on uniwersalny, dużo ciekawsze mogą się okazać zestawienia sztuki z różnych prowincji, a najważniejszy pozostaje lokalny kontekst".
W konfrontacji postaw interesują nas szczególnie zagadnienia: Z czego wyrasta lokalność/prowincjonalność? W jaki sposób zjawisko wielokulturowości zmienia kontekst lokalny?
Jakie dla języka sztuki jest znaczenie lokalizacji w kontekście centrum / prowincja? Czy działanie w /sztuka w przestrzeni publicznej operuje językiem uniwersalnym czy lokalnym i w jaki sposób wpływa na to kontekst lokalizacji? Kontekst językowy dzieła (tytuł, opis, tłumaczenie) – w aspekcie wielokulturowości.

Global context / local context.
The theme of the exhibition is centred around artistic attitudes in the national context, but also on the confrontation of functioning in global culture. Is it possible to harmonize separate values and introduce them into the language of art a kind of uniform coding that is universal from the point of view of globalization? Is a change of mindset and abandonment of the category of centre – province necessary in the realization and promotion of a work of art? According to the concept of the horizontal art history of Piotr Piotrowski, there is no sense in joining the universal, vertical canon, which subordinates everything to itself. It should be shown that the canon is not universal, the juxtapositions of art from different provinces may turn out to be much more interesting, and the most important is the local context.
In the confrontation of attitudes we are particularly interested in issues: What does locality/provinciality stem from? How does multiculturalism change the local context? What is the meaning of location in the context of the centre / province for the language of art? Does action in art in public space operate in a universal or local language and how does the context of location influence it? The linguistic context of the work (title, description, translation) – in the aspect of multiculturalism.