Konferencja KRUA: Protest wobec pogłębiającego się niedofinansowania uczelni artystycznych

Konferencja KRUA: Protest wobec pogłębiającego się niedofinansowania uczelni artystycznych

Data: 28/09/2022

Konferencja KRUA: Protest wobec pogłębiającego się niedofinansowania uczelni artystycznych

Uchwała nr 1/2022

Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych z dnia 15 września 2022 r.

Protest wobec pogłębiającego się niedofinansowania uczelni artystycznych działając na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1-2 oraz art. 2 ust. 1 Regulaminu Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych uchwala, co następuje:

§1

My, Rektorzy uczelni artystycznych Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażamy stanowczy protest wobec pogłębiającego się niedofinansowania naszych uczelni. W pełni świadomi powagi obecnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej oraz złożoności jej uwarunkowań, zwracamy uwagę na aktualną kondycję wyższego szkolnictwa artystycznego, ponieważ dalszy brak skutecznych interwencji władz w tej dziedzinie może doprowadzić do trudnego do opanowania kryzysu i nieodwracalnych strat dla polskiej kultury, a co za tym idzie – dla polskiego społeczeństwa. Podstawowym problemem jest spowodowany rosnącą inflacją znaczący wzrost kosztów funkcjonowania instytucji, w tym podmiotów systemu szkolnictwa wyższego. Najbardziej newralgicznym przejawem tego zjawiska jest wzrost cen energii. Aktualnie większość z naszych uczelni dokonuje zakupów energii elektrycznej w cenach pięciokrotnie wyższych niż w roku 2021, a z prognoz wynika, że już w styczniu 2023 wzrost ten będzie dziesięciokrotny. Podwyżki dotyczą także cen wielu innych niezbędnych do funkcjonowania uczelni towarów i usług. W uczelniach artystycznych wdrożone zostały lub aktualnie są wdrażane programy oszczędnościowe, zabiegi te jednak, niepoparte zmianami systemowymi ze strony władz, okazują się niewystarczające. Bez wzrostu subwencji na rok 2022 i lata kolejne nie jesteśmy w stanie zbilansować planów rzeczowo-finansowych. Grozi to utratą płynności finansowej, co może doprowadzić do znaczącego ograniczenia lub wręcz wstrzymania działalności naszych uczelni. Odrębnym zagadnieniem są wynagrodzenia młodych nauczycieli akademickich, a także wielu pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Aktualnie ich płace są niższe od kwoty ogłoszonego na rok 2023 najniższego wynagrodzenia w naszym kraju. Brak środków na dokonywanie regulacji płac powoduje, że z naszych uczelni odchodzą specjaliści o najwyższych kwalifikacjach. Konieczne jest zatem pilne dokonanie regulacji płac, z uwzględnieniem kwalifikacji posiadanych przez poszczególnych pracowników. Opisana powyżej sytuacja, sygnalizowana przez nas wielokrotnie w kontaktach z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, zmusza nas do wyrażenia niniejszego protestu oraz wystosowania apelu do przedstawicieli organów władzy publicznej o pilne podjęcie zdecydowanych działań. Popieramy inicjatywę Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich utworzenia Tarczy dla szkolnictwa wyższego i nauki umożliwiającej nie tylko stabilizację, lecz także oczekiwany przez nas wszystkich rozwój szkolnictwa wyższego i nauki, jako obszaru kluczowego dla rozwoju naszego kraju i wzmacniania jego pozycji międzynarodowej. Rola uczelni artystycznych w tym obszarze jest niebagatelna. Historia uczy, że na wielu dziejowych zakrętach kultura okazywała się czynnikiem decydującym – scalała narody, kształtowała postawy, wskazywała wzorce. Usuwanie jej poza margines aktualnych potrzeb społeczeństwa byłoby nieodpowiedzialnością i krótkowzrocznością o trudnych do oszacowania skutkach.

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
Rektor Akademii Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz
Rektor Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

prof. dr hab. Władysław Szymański
Rektor Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

prof. dr hab. Wojciech Widłak
Rektor Akademii Muzycznej
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM
Rektor Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

prof. dr hab. Hanna Kostrzewska
Rektor Akademii Muzycznej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

prof. dr hab. Klaudiusz Baran
Rektor Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie

prof. dr hab. Krystian Kiełb
Rektor Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

prof. dr hab. Grzegorz Hańderek
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
Rektor Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie

dr Przemysław Wachowski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

prof. dr hab. Wojciech Hora
Rektor Uniwersytetu Artystycznego
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

prof. dr hab. Wojciech Pukocz
Rektor Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

prof. dr hab. Dorota Segda
Rektor Akademii Sztuk Teatralnych
im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

dr hab. Milenia Fiedler, prof. PWSFTviT
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

prof. dr hab. Wojciech Malajkat
Rektor Akademii Teatralnej
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS
Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie

 

Warszawa, 15 września 2022 r.

 

O KRUA

Rektorzy Uczelni Artystycznych, nawiązując do tradycji Rady Rektorów Polskich Szkół Akademickich, Europejskiej Ligii Instytucji Artystycznych (ELIA), Stowarzyszenia Europejskich Konserwatoriów, Akademii i Wyższych Szkół Muzycznych (AEC) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Filmowych i Telewizyjnych (CILECT), mając na uwadze rolę uczelni artystycznych w rozwoju kultury i edukacji powołali w dniu 29.09.97r. Konferencję Rektorów Uczelni Artystycznych (KRUA). Celem Konferencji jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich<span "="" style='font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; text-align:start;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;word-spacing: 0px'>  oraz integracja środowiska akademickiego wyższych szkół artystycznych. Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych wchodzi w skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i wspólnie realizuje misję wyższego szkolnictwa w Polsce, stojąc na straży tradycyjnych wartości akademickich, w szczególności konstytucyjnej autonomii szkół wyższych.

 

Uchwała KRUA – pobierz (624 KB) pdf