Komunikat w sprawie organizacji kształcenia na ASP w Gdańsku

Communication on the organisation of education at the Academy of Fine Arts in Gdańsk

Data: 28/08/2020

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia

Komunikat w sprawie organizacji kształcenia na ASP w Gdańsku

Communication on the organisation of education at the Academy of Fine Arts in Gdańsk

 

 

Komunikat Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 8/2020 z dnia 21.09.2020 r. 

w sprawie organizacji kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 oraz art. 67 ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze póżn.zm.) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zarządza się, co następuje:

 1. Zajęcia dla wszystkich studentów studiów I stopnia, II stopnia oraz studiów jednolitych rozpoczną się z dniem 5 października 2020 r. zgodnie z przyjętym planem zajęć.
 2. Zasady organizacji kształcenia określone w komunikacie nr 7/2020 z dnia 28.08.2020 r. pozostają bez zmian.

Komunikat Rektora nr 8/2020 - pobierz (466kB) pdfpobierz (583kB) pdf

 

 

Komunikat Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 7/2020 z dnia 28.08.2020 r. 

w sprawie organizacji kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 oraz art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze póżn.zm.) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zarządza się, co następuje:

 

 1. W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prowadzone będą w systemie hybrydowym.
 2. Zajęcia wykładowe prowadzone będą głównie w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie kształcenia.
 3. Zajęcia – takie jak pracownie artystyczne i projektowe, warsztaty, seminaria, ćwiczenia i inne tego typu, które ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się, muszą być zrealizowane, w całości lub w części, w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym prowadzone będą w formie tradycyjnej, w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi na Akademii Sztuk Pięknych.
 4. Zajęcia dla studentów I roku studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich prowadzone będę w większości w formie tradycyjnej.
 5. Szczegółowe zasady organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021 na ASP w Gdańsku zostaną określone odrębnym Zarządzeniem Rektora w późniejszym terminie i będą uzależnione od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i wytycznych właściwych organów.
 6. Zasady określone niniejszym komunikatem dotyczące organizacji kształcenia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologiczn

Komunikat Rektora nr 7/2020pobierz (740kB) pdf pobierz (269kB) word

 

Communication of the Rector of the Academy of Fine Arts in Gdańsk No. 8/2020 of the 21st of September 2020

on the organisation of education at the Academy of Fine Arts in Gdańsk in the winter semester of the academic year 2020/2021

Acting on the basis of Article 23 Section 2 Point 2, Article 50 Section 1 and Article 67 Section 4 of the Act of the 20th of July 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2020, item 85, as amended) and in accordance with the recommendations of the Ministry of Culture and National Heritage, we order that:

 1. Classes for all first-cycle, second-cycle and long-cycle students will begin on the 5th of October 2020 in accordance with the adopted timetable.
 2. The rules of organisation of education set out in Communication No. 7/2020 of the 28th of August 2020 remain unchanged.

Rector’s communication No. 8/2020download (466kB) download (583kB)

 

Communication of the Rector of the Academy of Fine Arts in Gdańsk No. 7/2020 of the 28th of August 2020

on the organization of education at the Academy of Fine Arts in Gdańsk in the winter semester of the academic year 2020/2021

Acting on the basis of Article 23 Section 2 Point 2, Article 50 Section 1 and Article 67 Section 4 of the Act of the 20th of July 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2020, item 85, as amended) and in accordance with the recommendations of the Ministry of Culture and National Heritage, we order that:

 1. In the winter semester of the academic year 2020/2021 classes at the Academy of Fine Arts in Gdańsk will be conducted in a hybrid system.
 2. Lectures will be conducted mainly in a remote form, i.e. with the use of methods and techniques of distance learning – regardless of whether such a form of classes is provided for in the study programme.
 3. Classes – such as art and design studios, workshops, seminars, exercises and others of this type, which, due to the need to achieve learning outcomes, must be realised, in whole or in part, in direct contact with the instructor will be conducted in the traditional form, according to all the rules of the sanitary regime in force, taking into account the generally applicable regulations, decisions, recommendations and guidelines of the State Sanitary Inspectorate bodies and in accordance with the rules of the Academy of Fine Arts in Gdańsk.
 4. Classes for first year first-cycle and long-cycle students will be conducted mostly in the traditional form.
 5. Detailed rules of organisation of education in the winter semester of the academic year 2020/2021 at the Academy of Fine Arts in Gdańsk will be specified in a separate order of the rector at a later date and will depend on the development of the epidemiological situation and guidelines of the competent authorities.
 6. The rules set out in this communication concerning the organisation of education may change depending on the epidemiological situation.

Rector’s communication No. 7/2020 download (740kB) download (269kB)