Karol Lewalski – Nienawistna Ósemka

Karol Lewalski – The Hateful Eight

Karol Lewalski - Nienawistna Ósemka

Dom Angielski, Chlebnicka 16

Data: 7–18/01/2021

Wydział: Grafika

Karol Lewalski – Nienawistna Ósemka

Karol Lewalski – The Hateful Eight

wystawa czynna: 7 – 18.01.2021

miejsce: Galeria ASP, Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16, Gdańsk

 

            W roku 2020 artystyczna susza, która od kilku miesięcy bezlitośnie nęka kolejne okolice świata, przybrała rozmiary klęski iście żywiołowej. Po jakimś czasie silne suche wiatry zaczęły wywoływać u mnie niekontrolowane i gwałtowne wybuchy „artystycznych napadów”, zwiewając z tysięcy kilometrów kwadratowych cyfrowej powierzchni kraju i okolic, urodzajną ziemię wraz z witaminami i niosąc ją w głąb szarych komórek. Przyczyną owych nagłych uniesień było przede wszystkim zaprzestanie  pełnoprawnej i racjonalnej uprawy zawodu artysty. Ale dość już suchego piasku z Sahary w oczach. Bezgraniczna potrzeba jakiejkolwiek kreatywności musi zostać zaspokojona, nawet pod groźbą utraty zdrowia lub życia. Czas wypuścić ukrytą we wnętrzu bestię, bo już całkiem się udusi od tej suszy. Miniony rok artystycznej klęski  A.D 2020 wymazuję (jak zapewne wielu) z pamięci. Nowy otwieram z garścią najlepszej jakości nasion, modląc się o deszcz i żyzną glebę. Prezentowane Państwu wydarzenie jest właśnie jednym z nich.

            Lekko nawiązując do ważnego dla mnie filmu Quentina Tarantino, którego cenię i podziwiam, od którego twórczości, dawno temu zaczęła się moja fascynacja sztuką, a także w jakiś sposób ukształtował się pomysł na życie nieodwracalnie związane z szeroko pojętą kreatywnością, chciałbym zaprezentować wystawę retrospektywną, na której pokażę osiem prac, po jednej z każdego roku, począwszy od 2013, kiedy to spod mojego dłuta wyszedł pierwszy linoryt, po rok 2020, zakończony obroną dyplomu doktorskiego. Grafiki zostały wykonane w technice linorytu, metodą tracenia, która to stanowi moją ulubioną formę warsztatu, zgłębianą przeze mnie przez ostatnie 8 lat pracy twórczej.

            Podczas wystawy prace zostaną ułożone chronologicznie, po to aby można było zaobserwować zmiany i pewną ewolucję, do której doszło w mojej działalności artystycznej na przestrzeni tych ośmiu lat. Gorąco zapraszam do obejrzenia zarówno filmu jak i wystawy – w związku ze znaną wszystkim sytuacją – jedynie w relacji on-line. I przepraszam za rolnicze nawiązania. Zdecydowanie za długo siedzę w domu.

 dr Karol Lewalski

exhibition open: 7–18.01.2021

place: ASP Gallery, English House, 13/16 Chlebnicka Street, Gdańsk

 

In 2020, the artistic drought that has been mercilessly plaguing the world for several months has taken on the scale of a true natural disaster. After some time, strong dry winds started to trigger uncontrollable and violent outbursts of “artistic attacks”, blowing the fertile soil with vitamins from thousands of square kilometres of the digital area of the country and its surroundings and carrying it deep into grey cells. The reason for these sudden raptures was, above all, the cessation of the fully-fledged and rational profession of an artist. But enough of the dry sand of the Sahara in the eyes. The boundless need for creativity must be met, even under the threat of loss of health or life. It is time to release the beast hidden inside, before it suffocates completely in this drought. I erase A.D. 2020, the year of artistic defeat, from memory (as many probably do). I open a new one with a handful of the best quality seeds, praying for rain and fertile soil. The event presented to you is just one of them.

Lightly referring to an important film by Quentin Tarantino, who I appreciate and admire and whose work, long ago, began my fascination with art, and also somehow formed an idea for a life irreversibly connected with creativity in the broadest sense of the word, I would like to present a retrospective exhibition where I will show eight works, one from each year, starting from 2013, when I created my first linocut, to 2020, ending with the defence of my doctoral degree. The graphics have been made using the linocut technique, the method of loss, which is my favourite way of working, explored by me over the last 8 years of creative work.

During the exhibition the works will be arranged chronologically so that you can observe the changes and a certain evolution that have taken place in my artistic activity over these eight years. I warmly invite you to watch both the film and the exhibition – due to our situation only online. And I apologise for the agricultural references. I have been sitting at home far too long.

 dr Karol Lewalski