Informacje COVID / COVID Information

Informacje COVID / COVID Information

Informacje COVID / COVID Information

Zarządzenie nr 124/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, studiach doktoranckich oraz szkole doktorskiej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

§1

 1. Wszystkie zajęcia teoretyczne, wykłady, lektoraty, seminaria i proseminaria oraz inne zajęcia, których realizacja możliwa jest na odległość przechodzą na tryb kształcenia zdalnego.
 2. W przypadku zajęć artystycznych, warsztatowych, projektowych, realizacja których nie może być prowadzona w całości z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ich realizacja może odbywać się w trybie mieszanym, w uzasadnionych przypadkach również tylko w siedzibie uczelni przy uwzględnieniu obostrzeń, zachowaniu dystansu i przestrzeganiu limitów dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach.
 3. W przypadku zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich mogą być one prowadzone w siedzibie uczelni przy uwzględnieniu obostrzeń, zachowaniu dystansu i przestrzeganiu limitów dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach.
 4. Dziekani, kierownik MŚSD i dyrektor Szkoły Doktorskiej w porozumieniu z prorektor ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich ustalą zajęcia, które mogą odbywać się w siedzibie uczelni zgodnie z ustępami 2 i 3.

§2

 1. W związku z zajęciami prowadzonymi bezpośrednio w siedzibie uczelni oraz korzystaniem z jej infrastruktury obowiązują zasady określone w Zarządzeniu nr 92/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 24 września 2020 r. w sprawie korzystania z infrastruktury oraz budynków Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku celem zapewniania bezpieczeństwa na czas trwania pandemii oraz rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2.
 2. Zarządzenie obowiązuje do czasu wyjścia powiatu gdańskiego z tzw. czerwonej strefy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Zarządzenie nr 123/2020 Rektora Akademii Sztuk pięknych w Gdańsku z dnia 19 listopada 2020 w sprawie rozporządzenie w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

§1

W zarządzeniu nr 109/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zmienia się ust. 1 w § 1 i nadaje mu się brzmienie:

„§ 1 1. W okresie od 21 do 29 listopada 2020 roku na terenie obiektów ASP w Gdańsku zawiesza się prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym i hybrydowym dla studentów i doktorantów wszystkich lat studiów.”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2020 r.

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej


Zarządzenie nr 109/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19  wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

§ 1

 1. W okresie od 5 do 20 listopada 2020 roku na terenie obiektów ASP w Gdańsku zawiesza się prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym i hybrydowym dla studentów i doktorantów wszystkich lat studiów.
 2. W okresie wymienionym w ust.1 realizacja wszystkich rodzajów zajęć na ASP w Gdańsku przechodzi na tryb zdalny, (włącznie z zajęciami artystycznymi, laboratoriami i warsztatami itp.) niezależnie od formy realizacji ujętej w  programach studiów.
 3. Zaplanowane okres wymieniony w ust.1 obrony prac dyplomowych mogą odbywać się stacjonarnie przy udziale dyplomanta i komisji dyplomowej, z wyłączeniem osób postronnych i gości z zewnątrz..
 4. Zasady określone w § 1 obowiązują do dnia 20 listopada 2020 r. włącznie.

§ 2

 1. Pracownicy, studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź objęcia kwarantanną odpowiednio kierownika jednostki dydaktycznej (dziekana, prodziekana), kierownika MŚSD, dyrektora Szkoły Doktorskiej lub Dział Kształcenia oraz zespół koordynatorów , tel.: 533 575 601, email: covid@asp.gda.pl
 2. Studenci zagraniczni, przebywający na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w ramach programów wymiany studenckiej, są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź objęciu kwarantanną Dział Współpracy i Umiędzynarodowienia oraz zespół koordynatorów, tel.: 533 575 601, email: covid@asp.gda.pl

§ 3

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2020 r., tym samym przestaje obowiązywać zarządzenie nr 104/2020 z dnia 19 października 2020 r. 

Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej


Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci i Doktoranci

Decyzją Premiera, od 17 października 2020 r., w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa związane z zagrożeniem COVID-19.

W związku ze wzrostem zakażeń, miasto Gdańsk oraz powiat gdański został objęty czerwoną strefą, w której  zgodnie z przyjętymi, nowymi wytycznymi, na uczelniach wyższych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym, (z wyjątkiem zajęć praktycznych).

Informuję, że na ASP w Gdańsku wszystkie zajęcia teoretyczne, wykłady, lektoraty, seminaria i proseminaria oraz inne zajęcia, których realizacja możliwa jest na odległość przechodzą na tryb kształcenia zdalnego. W przypadku zajęć artystycznych, warsztatowych, projektowych zalecamy realizację w trybie mieszanym, w uzasadnionych przypadkach w stacjonarnym przy uwzględnieniu obostrzeń, zachowaniu dystansu i przestrzeganiu limitów dopuszczalnej liczby osób w pomieszczeniach.

Szczegóły dotyczące sposobu realizacji poszczególnych zajęć zostaną przygotowane i przekazane przez Prodziekanów poszczególnych kierunków.

 

Drodzy Dyplomaci

Informuję, że z planowane obrony dyplomów obywać się będą stacjonarnie przy zachowaniu wszelkich obostrzeń i przestrzeganiu zasad DDM (dystans dezynfekcja maseczka) oraz utrzymaniu zakazu gości z zewnętrz.

Wszelkie procedury związane z dyplomowaniem pozostają bez zmian. 

 

Dbajmy o siebie, i nasze wspólne bezpieczeństwo.

 

Z pozdrowieniami,
Prorektor ds. Kształcenia, Studenckich i Doktoranckich
prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik


Procedura w przypadku podejrzenia zachorowania

 1. W sytuacji zaobserwowania u osób przebywających na terenie uczelni, w danym dniu roboczym, objawów takich jak: gorączka, intensywny katar lub kaszel, duszność i problemy z oddychaniem oraz w związku z zalecaną koniecznością przeprowadzenia pomiaru temperatury ciała u takich osób, a także w celu zabezpieczenia procesu wdrażania punktowej izolacji w środowisku pracy tychże osób i/lub ich współpracowników do czasu przybycia Pogotowia Ratunkowego, w tym zagwarantowania zaopatrzenia zainteresowanych w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia – powołuje się Zespół Koordynatorów zwany dalej „Zespołem”, w skład którego wchodzą:
  > koordynator główny – Specjalista ds. Bhp i P.poż. – Julian Drewa (e-mail: julian.drewa@asp.gda.pl; tel.: 533 575 601.
  > zastępcy koordynatora głównego w osobach: p.o. Dyrektora Administracyjnego – Marzena Kołodziejska (marzena.kolodziejska@asp.gda.pl), Patrycja Ossolińska, p.o. Kierownika Działu Administracji (patrycja.ossolinska@asp.gda.pl).

 2. Studenci, doktoranci i pracownicy ASP w Gdańsku zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź o objęciu kwarantanną zespół koordynatorów pod numerem tel.: 533 575 601 lub na adres e-mail: covid@asp.gda.pl;

Więcej informacji mozna znaleźć w Regulaminie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w sprawie zasad korzystania z infrastruktury oraz budynków Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku celem zapewnienia bezpieczeństwa na czas trwania pandemii oraz rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 92/2020 z dn. 24.09.2020 r.) – przejdź do strony

 

Dear Students

By the decision of the Prime Minister, from October 17th, 2020, new safety rules connected with Covid-19 threat will be introduced in Poland.

Following the rise of infections in Gdańsk, the city of Gdańsk and Gdańsk county have been classified as “red zones”, where remote learning becomes obligatory at the higher education institutions (except practical courses).

I would like to inform you that at the Academy of Fine Arts in Gdańsk all theoretical classes, lectures, foreign language courses, seminars and proseminars, and all the other courses that can be conducted online, are switching into remote learning.

When it comes to artistic, workshop, design courses, it is recommended to organise them with using a hybrid learning method. In justified cases, these courses can be conducted on campus, complying with the restrictions and following the distance rule as well as respecting the limits of the maximum occupancy of the rooms.

Detailed information on the implementation of the online/on-campus teaching will be prepared and announced by the vice-deans of the Faculties.

Let’s take care of ourselves and our common safety,

 

Best wishes,

Vice-Rector for Education, Student and Doctoral Affairs 

professor of the Academy of Fine Arts

dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik