Hommage à Profesor Kazimierz Ostrowski. Pamięć obrazów

Hommage à Professor Kazimierz Ostrowski. Memory of images

Hommage à Profesor Kazimierz Ostrowski. Pamięć obrazów

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Zbrojownia Sztuki

Data: 16/09–2/10/2022

Wernisaż: 15/09/2022, godz. 18:00

Wydział: Malarstwo

Hommage à Profesor Kazimierz Ostrowski. Pamięć obrazów

Hommage à Professor Kazimierz Ostrowski. Memory of images

wernisaż: 15.09.2022, godz.18:00

wystawa czynna: 16.09 – 2.10.2022

miejsce: Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, Gdańsk

 

Artyści:

Badowska Wilga, Bereźnicki Kiejstut, Bryzgalski Kuba, Buczkowski Jan, Cybulski Daniel, Czerniawski Józef, Cześnik Henryk, Dobrowolska Alina, Dolega Zuzanna, Florczak Robert, Garczyński Przemysław, Garnowski Michał, Gliszczyński Krzysztof, Gorczyński Maciej, Ignatowicz Filip, Jadczuk Aleksandra, Józefowicz Katarzyna, Józefowicz Piotr, Kalkowski Kazimierz, Karmasz Andrzej, Kornacki Jacek, Krechowicz Dominika, Krechowicz Jerzy, Kucharski Tomasz, Lasecki Hugon, Lejman Dominik, Lipnicki Sławomir, Łajming Włodzimierz, Łopaciński Przemysław, Miszkin Teresa, Model Marek, Modzelewski Jarosław, Nathan Piotr, Nowicka Hanna, Osicki Janusz, Ostrogórski Jerzy, Pela Magdalena,  Pęk Mateusz, Plota Janusz, Pieleszek Jakub, Polkowski Krzysztof, Przyżycka Agata, Reinert-Faleńczyk Anna, Sobczyk Marek, Starzec Teresa, Sylwestrowicz Arkadiusz, Świeszewski Maciej, Targońska Maria, Treppa Zbigniew, Waligórska Anna, Widyński Aleksander, Wróblewski Krzysztof, Wrzesiński Marek, Zaremba Wiesław, Zawicki Marcin, Zdybel Jacek

 

Impulsem do stworzenia wystawy, było przekazanie Uczelni przez córkę Profesora Kazimierza Ostrowskiego, Panią Honoratę Pilszyk, podobrazi, jakie pozostawił po sobie Mistrz. Były to płótna zagruntowane przez Artystę osobiście, gotowe do dalszej pracy, niektóre z ledwo zaczętym szkicem lub próbą pozostawionego koloru. Gdy zobaczyłem je w pracowni w Gdyni (a było to w 2015 roku), pomyślałem, że te podkłady mogłyby stać się inspiracją do stworzenia nowych prac, rodzaju symbolicznej kontynuacji, dokończenia dzieła przez innych malarzy. Przygotowanie wystawy prac namalowanych przez innych twórców, na płótnach należących do Kazimierza Ostrowskiego, było ideą intrygującą, wartą zaangażowania. Podobrazia dość szybko powędrowały nie tylko do jego absolwentów i przyjaciół, ale także artystów z innych ośrodków, przyjaciół związanych z Galerią Koło (w której prace Profesora prezentowane były na wystawie inaugurującej działalność galerii w 1995 roku).  Gest ten został przyjęty z zainteresowaniem jako duże wyzwanie artystyczne. Ponieważ ilość podarowanych „Kachowych” płócien była ograniczona, wracając ponownie do pomysłu realizacji wystawy, postanowiłem ją rozszerzyć. Zaproponowałem udział w wystawie wszystkim pracownikom Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ważny jest udział w projekcie najmłodszych pracowników Wydziału Malarstwa, którzy nie mieli okazji poznania profesora Kazimierza Ostrowskiego, znają osobę Profesora tylko z opowieści. Celem wystawy jest wyrażenie uznania dla twórczej postawy Kazimierza Ostrowskiego i jego artystycznych zmagań. Jest to także wyzwanie wobec historii i dziedzictwa kultury. Warto przekazywać naszą wspólną historię nowym pokoleniom, które stają się jej symbolicznymi spadkobiercami. Poprzez udział artystów różnych generacji, będziemy mogli przyjrzeć się artystycznym ideom, które mimo pokoleniowych różnic, posiadają wspólny rodowód. Istotny jest także modernistyczny rys w twórczości Profesora i jej relacja z malarstwem współczesnym. W obecnym roku 2022 mija 105 rocznica urodzin Profesora i pewnie gdyby żył, celebrowalibyśmy ją hucznie. Mamy niecodzienną okazję by tak się stało, by na chwilę wrócić do wspólnie spędzonych chwil. W 2002 roku byłem pomysłodawcą utworzenia Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego, którą Zarząd Okręgu ZPAP w Gdańsku przyznaje dorocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa. W 2010 roku, pełniąc funkcję Dziekana Wydziału Malarstwa, zainicjowałem wydawnictwo o charakterze dokumentacyjnym, w którym sporo artystów mogło się podzielić swoimi wspomnieniami związanymi z osobą Profesora. Wielu z nich nie ma już wśród z nas. Pozostają nieocenione słowa, które z czasem nabierają szczególnej wymowy. Rozpoczęty dialog wymaga kontynuacji, by mógł rozwijać się w czasie, nabrać impetu. Ważną częścią projektu jest wydawnictwo, które zostanie zrealizowane po wystawie. Biorący udział w tym przedsięwzięciu artyści, będą mogli zaprezentować nie tylko swoje dzieła, ale także wspomnienia związane z Profesorem oraz refleksje odnoszące się do czasów studiów na Wydziale Malarstwa.  To niecodzienne spotkanie jest dla nas wszystkich okazją, by oddać hołd Profesorowi oraz docenić Jego wiarę w sztukę i przepełnione pasją oddanie profesji malarza.

Krzysztof Gliszczyński

 

Kurator: prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński

Współpraca kuratorska: dr Daniel Cybulski

Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku

 

Wydarzenie na fb – przejdź do strony

Patroni medialni: trójmiasto.pl, Magazyn „Linia”, Magazyn Trójmiejski „Prestiż”, "Notes na 6 tygodni", Radio Gdańsk

15.09 – 2.10.2022 Armory of Art, Academy of Fine Arts in Gdańsk.

 

The impulse to organise the exhibition were the painting supports left behind by Professor Kazimierz Ostrowski and handed over to the Academy by the Master’s daughter, Honorata Pilszyk. These were canvases primed by the Artist personally, ready for further work, some with a barely started sketch or colour sample. When I saw them in a studio in Gdynia (which was in 2015), I thought that they could become an inspiration to create new works, a kind of symbolic continuation and completion of the works by other painters. An exhibition of works painted by other artists on canvases belonging to Kazimierz Ostrowski was an intriguing idea, worth carrying through. The supports quite quickly made their way not only to his graduates and friends, but also artists from other centres, friends associated with the Koło Gallery (where the Professor’s works were presented at the gallery’s opening exhibition in 1995). This gesture was received with interest as a great artistic challenge. As the number of “Kach’s” donated canvases was limited, returning to the idea of organising the exhibition, I decided to expand it. I invited all employees of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk to participate in the exhibition. Especially important is the participation in the project of the youngest employees of the Faculty of Painting, who did not have the opportunity to meet Professor Kazimierz Ostrowski, and know him only from stories. The aim of the exhibition is to recognise the creative attitude of Kazimierz Ostrowski and his artistic struggles. It is also a challenge to history and cultural heritage. It is worth passing on our common history to new generations, who become its symbolic heirs. Thanks to the participation of artists of different generations, we will be able to look at artistic ideas which, despite their generational differences, have a common origin. The modernist aspect of the Professor’s work and its relationship with contemporary painting are also important. The year 2022 is the 105th anniversary of the Professor’s birth, and if he lived, we would probably celebrate it with great pomp. We have an unusual opportunity to make this happen, to go back for a while to the moments we spent together. In 2002, I came up with the idea of the Kazimierz Ostrowski Award, which the Board of the Union of Polish Artists and Designers in Gdańsk grants annually for outstanding achievements in the field of painting. In 2010, as the Dean of the Faculty of Painting, I initiated a documentary publication in which many artists could share their memories related to the Professor. Many of them are no longer with us. Yet their invaluable words remain, and acquire a special meaning over time. Once initiated, the dialogue needs to be continued so that it can gradually develop and gain momentum. An important part of the project is the publication that will be published after the exhibition. Artists participating in this project will be able to present not only their works, but also their memories related to the Professor and reflections on the time of their studies at the Faculty of Painting. This unusual meeting is an opportunity for all of us to pay tribute to the Professor and appreciate his faith in art and passionate dedication to the profession of painter.

Krzysztof Gliszczyński