Festiwal FNAF

Festiwal FNAF

Przestrzeń: PATIO

Festiwal FNAF

Theoria cum Praxi of Performance Art 2022
FNAF 8 Nudity as a Political Gesture
Performance Art Festival & Conference

curator FNAF: Lenka Klodová
curator FNAF Export Gdansk: Łukasz Guzek

Academy of Fine Arts in Gdansk
Targ Węglowy 6                               
80-836 Gdansk

 

Tuesday-Wednesday-Thursday, October 4-6, 2022
Wtorek-Środa-Czwartek, 4-6 października, 2022

Patio ASP (mezzanino), Academy of Fine Arts in Gdansk, Great Armory (main building, entrance from Tkacka street) 

October 4, 2022
12:00 p.m. – 5:00 p.m.

Conference (in English), moderation Łukasz Guzek (Academy of Fine Arts in Gdansk)

Lenka Klodová (Brno University of Technology),  introduction, “On FNAF”
Tomáš Ruller (Brno University of Technology) 
Vladimir Havlik
Maciej Śmietański (Medical University of Gdańsk)

coffee break

Darina Alster

Joanna Czajkowska

coffee break

Tamara Moyzes

Ewa Majewska (SWPS – University of Social Sciences and Humanities in Warsaw),  “Nudity as a feminist gesture. In defense of a supposedly lost case”

discussion

Papers delivered at the conference will be published in the journal Sztuka i Dokumentacja, issued by the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

October 5, 2022
12:00 p.m. – 5:00 p.m.

 

Performance Art Festival

Tomáš Ruller

Kača Olivová
Dariusz Fodczuk
Joanna Czajkowska
Darina Alster
Katarzyna Pastuszak/Natalia Chylińska
Sadie Vell
Martin Zet
Lenka Klodová 

October 6, 2022

12:00 p.m.

Students' day, presentations of the results of the workshop
Dzień studencki, prezentacje rezultatów warsztatów

Theoria cum Praxi of Performance Art 2022
FNAF 8 Nudity as a Political Gesture
Performance Art Festival & Conference
Lenka Klodová
FNAF 8: Nudity as a political gesture

 

Introduction

The eighth year of the Festival of Naked Forms takes place in the situation of the attack on the independent state of Ukraine by Russian troops. In the light of this conflict threatening the stability of the whole world, we want to highlight the arsenal that nudity hides in itself

Numerous evidences from folkloric tradition, especially in Slavic areas, but historically dating back to antiquity to Pliny the Elder, attest to the belief that a strong apotropaic power emanates from the naked body. An exposed bare ass or natural can ward off a natural disaster or bad weather, and like Medusa's head can petrify an enemy with its apparition. The fluid group Femen, which was founded in Ukraine and which enriched the Czech public space in a unique way when it surprised President Zeman during the 2018 elections, expresses this with the slogan: hot breasts, cool heads and clean hands (see, https://femen.org/about-us/).

Our performances certainly do not replace the weapons that would help with the defense of the attacked country, but they can clearly be a means. They can be a means of expressing our utter nakedness in the face of incomprehensible injustice, or a means of calling ancient magical means to action. "The body seems to be simultaneously anchored in the divine and natural order of things. This religiosity inherently includes significant expressions of physicality, in which we can observe that the intensity of physical exhibition corresponds to the importance and value of the goal to be achieved.” (Alexandra Navrátilová, „Nahota v obřadní tradici české kultury,“ in: Iva Doležalová, Eleónora Hamar, Luboš Bělka eds., Náboženství a tělo, Brno – Praha 2006, p. 60). The value of the goal in this case is very high, the intensity and quality of the performances of the 8th year of FNAF will certainly correspond to this.

 

***

 

Lenka Klodová

FNAF 8: Nagość jako gest polityczny

Wprowadzenie

Ósmy rok Festiwalu Nagich Form ma miejsce w sytuacji ataku wojsk rosyjskich na niepodległe państwo ukraińskie. W świetle tego konfliktu zagrażającego stabilności całego świata chcemy wskazać na arsenał, jaki kryje w sobie nagość.

Liczne dowody z tradycji folklorystycznej, zwłaszcza na terenach słowiańskich, ale datowane historycznie od starożytności i Pliniusza Starszego, świadczą o przekonaniu, że nagie ciało emanuje silną mocą apotropeiczną. Pokazanie gołego tyłka czy nagość mogą odeprzeć klęskę żywiołową, złą pogodę i podobnie jak głowa Meduzy może zmienić wroga w kamień. Nieformalna grupa Femen, która powstała na Ukrainie i która w wyjątkowy sposób wzbogaciła czeską przestrzeń publiczną, zaskoczyła prezydenta Zemana podczas wyborów w 2018 roku hasłem: gorące piersi, chłodne głowy i czyste ręce (zob., https://femen.org/about-us/).

Nasze performance z pewnością nie zastępują broni, która pomogłaby w obronie zaatakowanego kraju, ale z mogą mieć znaczenie. Mogą być środkiem wyrażającym naszą całkowitą nagość w obliczu niezrozumiałej niesprawiedliwości lub sposobem na wezwanie do działania starożytnych sił magicznych. „Ciało wydaje się być jednocześnie zakotwiczone w boskim i naturalnym porządku rzeczy. Ta religijność z natury zawiera znaczące przejawy fizyczności, w których możemy zaobserwować, że intensywność fizycznej ekspozycji odpowiada wadze i wartości celu, który ma zostać osiągnięty.” (Alexandra Navrátilová, „Nahota v obřadní tradici české kultury,“ w: Iva Doležalová, Eleónora Hamar, Luboš Bělka red., Náboženství a tělo, Brno – Praha 2006, s. 60.). Cel w tym przypadku ma wielkie znaczenie, intensywność i jakość występów w ósmym roku FNAF z pewnością będzie temu odpowiadać.

Theoria cum Praxi of Performance Art 2022
FNAF 8 Nudity as a Political Gesture
Performance Art Festival & Conference

 

FNAF 8: Workshop

Fundacja Wyspa Progress Artlab
Wyspa Sobieszewska, ul. Kampingowa 95 (bus 112, bus stop Kampingowa)

 

Sunday-Monday, October 2-3, 2022

The workshops are organized for students of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. However, it is open to anyone interested from outside the ASP. Workshop conducted by prof. Lenka Klodová, Brno University of Technology, Faculty of Fine Arts, Body Design Studio.The results of the workshops, and the performance works created during the workshops, will be presented to the public on October 6, 2022, at the Patio Gallery at the Academy of Fine Arts in Gdańsk as part of the FNAF 8 festival.

Registration for workshop: Piotr Mosur: piotr.tadeusz.mosur@asp.gda.pl

 

Workshop’s assumptions

FNAF in Gdansk organizes an intensive workshop on Nudity as a Political Gesture. The workshop will consist of 5-6 events led by Czech artists, participants of the performance festival.

The lecturers, together with the participants, will explore the possibilities of whether it is possible to be politically active as a body or, on the contrary, if it is possible to solve political issues and leave the body out of it. They will investigate whether the potential of nudity is now completely destroyed as it has been absorbed by the porn industry or whether it is still possible to see some diversionary or even magical power in it.

Workshop’s program

Sunday

10:00 – introduction to the FNAF presentation and introduction to the topic by Lenka Klodová
11:00 – 1st workshop
12:00 – break
13:00 – 2nd workshop
14:00 – break
14:30 – 3rd workshop
15:30 – discussion, reflection

Monday

11:00 – 4th workshop
12:00 – break
13:00 – 5th workshop
14:00 – break
14:30 – 6th workshop
15:30 – discussion, reflection

 

FNAF 8: Warsztaty

 

Niedziela-poniedziałek, 2-3 października, 2022

Fundacja Wyspa Progress Artlab

Wyspa Sobieszewska, ul. Kampingowa 95  (autobus 112, przystanek Kampingowa)

Warsztaty są organizowane dla studentów ASP w Gdańsku. Jednak ich charakter jest otwarty dla zainteresowanych spoza ASP.

Warsztaty prowadzi prof. Lenka Klodová, Brno University of Technology, Faculty of Fine Arts, Body Design Studio.

Efekty warsztatów oraz zrealizowane podczas warsztatów performance zostaną zaprezentowane publicznie 6 października 2022 roku w Galerii Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w ramach festiwalu FNAF 8.

Zapisy na warsztaty: Piotr Mosurpiotr.tadeusz.mosur@asp.gda.pl

 

Założenia programowe warsztatów

FNAF w Gdańsku organizuje intensywne warsztaty na temat nagości jako gestu politycznego. Warsztaty będą się składać z 5-6 wydarzeń prowadzonych przez czeskich artystów, uczestników festiwalu performance.

 

Wykładowcy wspólnie z uczestnikami będą badać, czy możliwe jest bycie aktywnym politycznie jako ciało, lub też przeciwnie, czy możliwe jest rozwiązywanie kwestii politycznych z pominięciem ciała, poza nim. Zbadamy, czy potencjał nagości został całkowicie zniszczony, ponieważ został wchłonięty przez przemysł pornograficzny, czy nadal można dostrzec w nim pewną dywersyjną, a nawet magiczną moc.

 

Program warsztatów

Niedziela, 2.10

10:00 – wprowadzenie, prezentacja FNAF i wprowadzenie do tematu – Lenka Klodová
11:00 – 1 warsztat
12:00 – przerwa
13:00 – 2 warsztat
14:00 – przerwa
14:30 – 3 warsztat
15.30 – dyskusja, refleksje

Poniedziałek, 3.10
11:00 – 4 warsztat
12:00 – przerwa
13:00 – 5 warsztat
14:00 – przerwa
14:30 – 6 warsztat
15:30 – dyskusja, refleksje

 

Wydarzenie FB