Budowa łazików marsjańskich

Budowa łazików marsjańskich

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Budowa łazików marsjańskich

termin: 7.07.2019 11-16:00
miejsce: PPNT Gdynia, budynek IV, miejsce na mapie: 21 

http://gdyniadesigndays.eu/pl/łazik-marsjański.html

 

Łazik marsjański – warsztaty robotyczne

Uczestnicy warsztatów zbudują swojego własnego sześciokołowego łazika marsjańskiego. Przede wszystkim nauczą się lutować, zobaczą jak zaprogramować prostego robota oraz poznają podstawy metod szybkiego prototypowania. Mózgiem robota będzie mikrokontroler ATMega 32u4 a do wykrywania przeszkód będzie używał czujnika ultradźwiękowego HC-SR04. Dzięki obsłudze fototranzystora robot będzie też wiedział gdzie jest słońce. Oprócz tego przez całe warsztaty uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z technologiami stosowanymi w robotach działającymi na innych planetach. Jak łaziki dostają się na inne planety? Jak są zasilane? Czy są zdalnie sterowane? Na jakich planetach obecnie działają roboty? Po całym dniu ciężkiej pracy uczestnicy wrócą do domów z własnym pojazdem oraz wiedzą jak dalej nad nim pracować i go rozwijać.

Stowarzyszenie Robotyków SKALP to interdyscyplinarna organizacja non profit, mająca na celu promocję robotyki, edukację związaną z nowoczesnymi technologiami oraz wspieranie społeczności w realizowaniu projektów związanych z m.in. robotyką i automatyką, nowoczesnymi metodami produkcji oraz przemysłem kosmicznym. Członkiem naszego stowarzyszenie może zostać każdy. Zrzeszamy zarówno inżynierów i hobbystów jak i artystów, grafików oraz prawników. Jedynym koniecznym elementem jest chęć rozwoju i zainteresowanie.

Warsztaty związane są z wystawą „We need more space” . Projekt warsztatowego łazika marsjańskiego powstał we współpracy stowarzyszenia robotyków SKALP oraz dr Marty Flisykowskiej.

 

Mars rover – robotics workshops

Workshop participants will build their own six-wheeled Mars rover. First of all they will learn how to solder, they will see how to program a simple robot and learn the basics of rapid prototyping methods. The brain of the robot will be the ATMega 32u4 microcontroller. For obstacles detection it will use the HC-SR04 ultrasonic sensor. Thanks to phototransistor support, the robot will also know where the sun is. In addition, throughout the workshops, participants will have the chance to become acquainted with the technologies used in robots operating on other planets. How do rovers get to other planets? How are they powered? Are they remotely controlled? What planets do robots currently work on? After a day of hard work, participants will return home with their own vehicle and know how to work on it to develop it.

The SKALP Robotics Association is an interdisciplinary non-profit organization aiming at promoting robotics, education related to modern technologies, and supporting the community in carrying out projects related to for example robotics and automation, modern production methods, and the space industry. Anyone can become a member of our association. We associate engineers and hobbyists as well as artists, graphic designers, and lawyers. The only necessary element consists in the desire to develop and interest.

The workshops are related to the "We need more space" exhibition. The design of the Warsaw workshop Martian rover was created in the course of cooperation between the SKALP robotics association and Doctor Marta Flisykowska

 

Patronat nad wydarzeniem objęła Polska Agencja Kosmiczna POLSA