Materiały udostępniane

Materiały udostępniane

Materiały udostępniane

Koło naukowe Obiektywni

TYTUŁ: O fotografii mikroskopowej

PROWADZĄCA: Małgorzata Dzik

RODZAJ DZIAŁANIA: wykład online

KRÓTKI OPIS: Fotografia mikroskopowa, inaczej zwana mikrofotografią, polega na wykonywaniu zdjęć za pomocą aparatu lub kamery mikroskopowej umieszczonej za pomocą specjalnego adaptera w mikroskopie. Dzięki mikrofotografii możemy dokumentować przebieg prac mikroskopowych, a także dzielić się wynikami obserwacji.

Film został zrealizowany we współpracy z firmą Delta Optical/ https://deltaoptical.pl/

Udostępniony materiał wideo posiada napisy w języku polskim.

 

TYTUŁ: Fotografia recyklingowa

PROWADZĄCA: Agnieszka Witkowska

RODZAJ DZIAŁANIA: wprowadzenie w zagadnienie online

KRÓTKI OPIS: Fotografia recyklingowa to zderzenie piękna świata z aktualną, plastikową rzeczywistością. Celem jest pokazanie odbiorcom nieoczywistego sposobu na nadanie nowego życia zużytym plastikowym przedmiotom oraz skłonienie do refleksji.

Udostępniony materiał wideo posiada napisy w języku polskim i angielskim.
TYTUŁ: Zdjęcia w ruchu – krótki wykład i etapy powstania zdjęć

PROWADZĄCY: Nikodem Mruczkowski

RODZAJ DZIAŁANIA: wprowadzenie, instrukcje online

KRÓTKI OPIS: Jak zatrzymać czas? Czyli kilka słów o fotografii ruchu i towarzyszących jej problemach i rozwiązaniach.

Udostępniony materiał wideo posiada napisy w języku polskim i angielskim.

Koło naukowe ATRAKTOR

TYTUŁ: Sztuka 2021

RODZAJ DZIAŁANIA: udostępnienie materiałów: dokumentacji fotograficznej ekspozycji oraz zarejestrowanych performansów

KRÓTKI OPIS: Wystawa Sztuka 2021, miała miejsce w Galerii Kultura ma Wiele Twarzy w ASP w Gdańsku na przełomie marca i kwietnia br.. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami – dokumentacją fotograficzną prac oraz zarejestrowanymi performansami biorących udział w tym przedsięwzięciu artystów.

Udostępniony materiał wideo posiada napisy w języku polskim i angielskim.

Koło naukowe SPAW

TYTUŁ: Maska, jak zrobić w domu maskę inspirowaną plemiennymi maskami afrykańskimi

RODZAJ DZIAŁANIA: tuto rial

KRÓTKI OPIS: W filmie od podstaw krok po kroku poinstruujemy jak stworzyć maskę ozdobną inspirowaną plemiennymi maskami afrykańskimi. Pokażemy jak stworzyć formę oraz jak ciekawie wykończyć powierzchnię maski. Będziemy używać materiałów ogólnodostępnych, które większość osób ma w swoim domu. Z założenia wykonanie maski ma być łatwe i przyjemne dla każdego niezależnie od umiejętności.

Lista materiałów do wykonania maski

- stare gazety lub papier 

- naczynie, które nada kształt maski, im większe tym lepsze 

- klej wikol, jeżeli nie mamy, możemy zrobić łatwo własny klej: 2 porcje wody na 1 porcję mąki, najlepiej tortowej

 - pędzel, miska do mieszania kleju 

Proponowane materiały do wykończenia maski: 

- farba akrylowa biała lub czarna wedle uznania

 - dwie garści piachu, można zastąpić bułką tartą 

- klej wikol

Koło naukowe 304

TYTUŁ: W kuchni – matryce graficzne

PROWADZĄCY: Kamil Kak

RODZAJ DZIAŁANIA: warsztat online

KRÓTKI OPIS: Warsztaty online dla wszystkich chętnych, jakie poprowadził student Kamil Kak. Materiał wideo dotyczy kuchennych metod przygotowywania matryc graficznych ale także radzenia sobie z samotnością i izolacją poprzez pracę graficzną. 

Udostępniony materiał wideo posiada napisy w języku polskim i angielskim.

 

 

Obiektywni scientific circle

TILE: About microscopic photography

The film was produced in cooperation with Delta Optical/ https://deltaoptical.pl/

FORM OF ACTION: An introduction to the subject

SPEAKER: Małgorzata Dzik

SHORT DESCRIPTION: Microscopic photography, also called photomicrography, is about taking photos with a camera or microscopic camera placed with a special adapter in the microscope. Thanks to photomicrography, we can document the process of microscopic works, as well as share the observation results.

The video material made available has subtitles in Polish

 

TILE: Recycling photography

FORM OF ACTION: An introduction to the subject

SPEAKER: Agnieszka Witkowska

LINK

SHORT DESCRIPTION: Recycling photography is a collision of the world’s beauty and current plastic reality. The aim is to show viewers a non-obvious way of giving new life to used plastic objects and to prompt reflection.

The video material made available has subtitles in Polish and English.
TILE: Photos in motion – a short interview and stages of taking photos 

FORM OF ACTION: An introduction to the subject, instructions

SPEAKER: Nikodem Mruczkowski

SHORT DESCRIPTION: How to stop time? A few words about motion photography and accompanying problems and solutions.

The video material made available has subtitles in Polish and English.

ATRAKTOR scientific circle

TILE: Art 2021

FORM OF ACTION: material sharing: photographic documentation of exhibition and registered performances

SHORT DESCRIPTION: Art 2021 exhibition was held in Kultura ma Wiele Twarzy Gallery at the Academy of Fine Arts in Gdańsk in late March/early April this year. We invite you to see the materials – photographic documentation of the works and registered performances of artists taking part in this project.

The video material made available has subtitles in Polish.

SPAW scientific circle

TITLE: A mask, how to make a mask inspired by tribal African masks at home

FORM OF ACTION: tutorial

SHORT DESCRIPTION: In the video, we will guide you step by step how to create a decorative mask inspired by tribal African masks. We will show you how to create a form and how to finish off the surface of the mask. We will use the materials that most people have at home. Making the mask should be easy and pleasant for everyone, regardless of their skills. Enjoy!

Materials needed for the tutorial: 

- old newspapers or paper

- a vessel that will shape a mask, the bigger the better

- Vicol glue 

(if you don’t have it, make it by yourself : 2 portions of water for 1 portion of flour)

- a brush, a bowl for mixing the glue

Proposed materials for finishing off the mask:

- acrylic paint, white or black, as you wish

- two handfuls of sand or breadcrumbs,

- Vicol glue

304 scientific circle

TITLE: In the kitchen – printing plates

FORM OF ACTION: online workshops

SPEAKER: Kamil Kak

SHORT DESCRIPTION: Online workshops for anyone interested, led by the Academy of Arts in Gdańsk graduate, Kamil Kak. The video material is about kitchen methods for preparing printing plates, but also about coping with loneliness and isolation through the graphic work.

The video material made available has subtitles in Polish and English.