Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

1 grudnia 2022 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Status młodego naukowca będzie weryfikowany zarówno na dzień złożenia wniosku, jak i na dzień  podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium.


Liczba osiągnięć, które młody naukowiec może wykazać w poszczególnych kategoriach, jest ograniczona, tj. można wykazać:

  • nie więcej niż łącznie 5 publikacji wybranych spośród monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych;
  • po 3 osiągnięcia w pozostałych kategoriach;
  • nie więcej niż 20 osiągnięć artystycznych w ramach kategorii autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej.

We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 listopada 2022 r. Przepisy nie wskazują daty, od której uwzględniane są osiągnięcia. Młody naukowiec może więc przedstawić swoje największe osiągnięcia z całego okresu aktywności naukowej.


Wnioskodawcą o stypendium ministra jest wyłącznie osoba uprawniona, a więc:

  • w przypadku doktorantów – rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem;
  • w przypadku nauczycieli akademickich lub osób zatrudnionych w podmiocie, posiadających stopień doktora – osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

Wniosek może wypełnić młody naukowiec (wówczas jest jego „redaktorem”). Natomiast podpisać wniosek (elektronicznie) może wyłącznie osoba uprawniona do składania wniosku lub osoba przez nią upoważniona. Czynności wysłania wniosku do ministerstwa dokonuje redaktor wniosku.

Stypendium można otrzymać tylko raz!!!

 Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).


Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).  Po tej dacie system OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.
Ww. termin jest terminem prawa materialnego, zatem nie podlega przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.  Zasadne zatem jest wypełnienie wniosku w OSF z odpowiednim wyprzedzeniem, mając na uwadze, że wniosek wymaga podpisu elektronicznego kierownika podmiotu (rektor/dyrektor instytutu) lub osoby  przez niego upoważnionej.

Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie OSF w dniu 1 grudnia 2022 r. Wcześniej nie będzie możliwości zapoznania się z działaniem systemu.


Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy).

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 5.390 zł miesięcznie.


Więcej informacji o naborze znajduje się na stronie organizatora