Konkurs na projekty badawcze PRELUDIUM Bis 2

Konkurs na projekty badawcze PRELUDIUM Bis 2

Konkurs na projekty badawcze PRELUDIUM Bis 2

Celem Programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 2 Narodowego Centrum Nauki.


Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku Wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

O udział w Programie może ubiegać się doktorant, przy czym w przypadku doktorantów realizujących kształcenie w szkole doktorskiej o udział w programie może ubiegać się osoba, która przedstawiła podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [1]

Staż zagraniczny, o którym mowa we wniosku składanym w ramach Programu NAWA Preludium Bis 2, nie może być przedmiotem wniosku składanego w innym programie NAWA.

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

1.           prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;

2.           pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;

3.           odbyciu stażu doktorskiego;

4.           realizacji części kształcenia;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – innych formach aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

 

WNIOSEK może objąć jedno lub kilka z powyższych działań z uwzględnieniem ich celów, znaczenia dla rozwoju kariery naukowej oraz uzasadnieniem wyboru Ośrodka goszczącego dla planowanych działań.


Termin złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 10 grudnia 2025 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).


Więcej szczegółów odnośnie programu znajduje się na stronie PROGRAMU

DOKUMENTY DO POBRANIA