Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej (FWPN)

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN)

Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej (FWPN)

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera finansowo projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami / organizacjami oraz uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach.

Przy podejmowaniu decyzji o wsparciu projektu Zarząd FWPN bierze pod uwagę ogólne kryteria oceny merytorycznej, które wynikają ze statutu i misji FWPN:

 • Czy projekt wpływa na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich (dotyczy ważnych, aktualnych tematów i problemów, znajduje przełożenie na postrzeganie Polski w Niemczech lub Niemiec w Polsce)?
 • Czy projekt niweluje deficyty w relacjach polsko-niemieckich (dotyczy obszarów / tematów / środowisk do tej pory ze sobą nie związanych / nie współpracujących)?
 • Czy tematyka projektu jest ważna dla Polski i Niemiec, także w kontekście europejskim (czy chodzi o ważne europejskie, krajowe, regionalne zagadnienia)?

W swojej działalności dotacyjnej FWPN określiła następujące priorytety:

 • Społeczeństwo, gospodarka, środowisko 
 • Edukacja
 • Media, opinia publiczna
 • Nauka
 • Kultura: projekty dotyczące wydarzeń artystycznych oraz projekty związane z edukacją kulturalną

Wymagane terminy

Wnioski o dotację mogą być przesyłane za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW) z zachowaniem poniższych terminów.

 • Wnioski o dotację niezależnie od wnioskowanej kwoty można składać na bieżąco, jednak nie później niż 3 i nie wcześniej niż 8 miesięcy przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski złożone w terminie krótszym lub dłuższym niż wymagany nie będą przyjmowane.
 • Projekty powinny odbywać się zgodnie z harmonogramem podanym we wniosku, jednak powinny być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia roku, na który przyznana została dotacja, a czas ich realizacji co do zasady nie powinien przekroczyć 12 miesięcy.
 • Maksymalna kwota dotacji wynosi 80.000 PLN lub w roku 2022 17.500 EUR.

 • Wniosek do 30.000 zł (6.500 €) można składać na bieżąco pod warunkiem, że poprzedni projekt, na który wnioskodawca otrzymał dotację do 30.000 zł (6.500 €), został zakończony.

 • Wniosek powyżej 30.000 zł (6.500 €) można składać nie częściej niż raz na 3 miesiące.

Wnioskodawca zalegający z rozliczeniem zrealizowanego projektu, na który otrzymał dotację powyżej 30.000 zł (6.500 €), nie może złożyć kolejnego wniosku do czasu rozliczenia poprzedniego wniosku.


Więcej szczegółów odnośnie programu znajduje się na stronie fundacji.

 

Jeśli nadal mają Państwo pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu.