Szary Kruk
Sympozjum

Szary Kruk  Sympozjum

Szary Kruk. Sympozjum

Wydział: Grafika

Szary Kruk
Sympozjum

DRUKOWANE PIĘKNO | PRINTED BEAUTY Seria wydawnicza pod kierunkiem | A book series under the guidance dr Anny Walczak dr. hab. Grzegorza Protasiuka, prof. ASP tom III | volume III Szary Kruk | Grey Raven


Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Polish Academy of Sciences, Gdansk Library
Academy of Fine Arts in Gdansk, Faculty of Graphic Arts
The Library of the Academy of Fine Arts in Gdansk

 

Sympozjum „Szary kruk” pod honorowym patronatem Prezesa PAN prof. dr. hab. Jerzego Duszyńskiego i rektora ASP w Gdańsku dr. hab. Krzysztofa Polkowskiego oraz Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz miało miejsce w ASP w Gdańsku i PAN Bibliotece Gdańskiej w dniach 18 i 19 listopada 2019 roku

 

Rada Programowa Sympozjum | Programme Board of the Symposium
prof. dr hab. Grażyna Borkowska
dr Krzysztof Nierzwicki
dr hab. Grzegorz Protasiuk
dr Anna Walczak
prof. dr hab. Sławomir Witkowski
dr Mariusz Wrona

Organizatorzy Sympozjum | Organisers of the Symposium
dr Maria Michalska
Anna Polańska
dr Zofia Tylewska-Ostrowska
Emilia Wernicka

Recenzenci tomu | Reviewers of this volume
dr hab. Anna Sielska (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
dr hab. Andrzej Woziński (Uniwersytet Gdański)

Redakcja | Edited by
Aleksander Baliński

Projekt graficzny i skład | Design and layout by
Emilia Wernicka

Tłumaczenia na język angielski | Translated into the English language by
Anna Moroz-Darska

Skany ilustracji udostępnili autorzy artykułów | Scans of illustrations were made available by the authors of the articles

© Copyright by Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, Gdańsk 2020
© Copyright by Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Wydział Grafiki, Gdańsk 2020

Wydawcy | Publishers
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
sekretariat.bg@bg.pan.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Wydział Grafiki
kontakt@asp.gda.pl

Drukowane piękno tom 3 wydano dzięki środkom Polskiej Akademii Nauk z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN)

ISBN 978-83-66271-27-2

Gdańsk 2020