Fasada Wrzeszczańska
Kamienice Pierzejowe

Fasada Wrzeszczańska  Kamienice Pierzejowe

Fasada Wrzeszczańska Kamienice Pierzejowe

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Fasada Wrzeszczańska
Kamienice Pierzejowe

FASADA WRZESZCZAŃSKA KAMIENICE PIERZEJOWE Monika Zawadzka

W porównaniu do skali opisanego procederu niniejsze badanie jest niewielkie i stosunkowo tradycyjne – choć do wytworzenia odwzorowań fasad, które są podstawą ich wymiarowania, używam programu PhotoScan firmy Agisoft, oprogramowania znajdującego się w rękach cywilów dopiero od dekady. Opomiarowany strumień danych poddaję kolejnym analizom celem wyszukania regularności oraz reguł, którym podlega badana materia miejska. Dane są zestawiane w formie nałożeń geometrycznych oraz porządkowane za pomocą szeregów typologicznych i statystycznych. Fasady kamienic niewielkich miast bądź dzielnic dużych miast Europy reprezentują określone typy o specyficznej morfologii, które są nośnikami charakterystycznych cech architektonicznych. Dlatego do pracy z nimi dobrze sprawdza się metoda klasyfikacji oraz typologii. Jednocześnie, typowe dla danej lokalności fasady stanowią na tyle dużą i powtarzalną grupę artefaktów, by do jej pochwycenia zastosować proste narzędzia statystyczne. Ich użycie do eksploracji wytypowanej w terenie próby wydaje się być prawomocne i pożądane, aby finalnie uzyskać reprezentatywny model badanego miejsca.

W podsumowaniu analiz podejmuję próbę wykorzystania ich wyników do sformułowania algorytmów projektowych. Tworzą one rodzaj wytycznych ujętych w ciągi uporządkowanych procedur, za pomocą których projektant i projektantka mają szansę na przedstawienie własnej, współczesnej interpretacji tematu fasady wrzeszczańskiej przy jednoczesnej gwarancji pozostania w lokalnym kodzie przestrzennym.

Pokaźną część opracowania stanowi album zawierający sześćdziesiąt jeden portretów fasad, gdzie każda fasada posiada własną rozkładówkę z wizerunkiem, z analizami barwy i geometrii oraz z podstawowymi informacjami definiującymi jej szczególne miejsce w dużej rodzinie wrzeszczańskich fasad, którą jednocześnie reprezentuje.

 

Monika Zawadzka

 

Recenzenci

dr hab. Sławoj Dreszer, prof. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

dr hab. Piotr Szwiec, prof. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Konsultacje geodezyjne

dr hab. Marcin Cudny, Politechnika Gdańska

Konsultacje ortofotograficzne

Rafał Placek

Redakcja

Monika Zawadzka

Projekt graficzny i typograficzny

Ada Pawlikowska

Skład i przygotowanie do druku

Ada Pawlikowska, Eugenia Tynna

Fotografie i ilustracje

Monika Zawadzka

Edycja ilustracji

Marta Grabowy

 

2017