Sztuka i Dokumentacja |nr 6| 2012

Sztuka i Dokumentacja |nr 6| 2012

Sztuka i Dokumentacja nr 6 | 2012

Sztuka i Dokumentacja |nr 6| 2012

Co w numerze:

SZTUKA JAKO IDEA, LUDZIE, CZAS. W KRĘGU POLSKIEGO KONCEPTUALIZMU / ART AS AN IDEA, AS PEOPLE, AS TIME. IN THE SPHERE OF POLISH CONCEPTUALISM

Wstęp / Foreword

 • Grzegorz SZTABIŃSKI, "Konceptualizm: historia czy współczesność?" / "Conceptualism – Past. But Present?"
 • Łukasz GUZEK, "Trwałość tradycji sztuki konceptualnej." / "Is the Tradition of Conceptualism Still Valid?"

Artykuły / Articles

 • Bożena KOWALSKA, "Protokonceptualizm polski." / "Polish Proto-conceptualism."
 • Grzegorz DZIAMSKI, "Dokumentowanie sztuki jako nowa praktyka artystyczna." / "Documenting Art as New Artistic Practice."
 • Maria HUSSAKOWSKA, "Czy polska sztuka konceptualna ma płeć?" / "What is the Gender of Polish Conceptual Art?"
 • Agnieszka GRALIŃSKA-TOBOREK, "Idea a obraz. Ikonoklastyczny aspekt konceptualizmu." / "An Idea and an Image. The Iconoclastic Aspect of Conceptualism."
 • Wioletta KAZIMIERSKA-JERZYK, "Obraz a idea. Estetyczno-antropologiczne paradoksy sztuki konceptualnej (implikacje ikonoklastyczne)." / "Image and Idea. Aesthetic and Anthropological Paradoxes of Conceptual Art (Iconoclastic Implications)."
 • Leszek BROGOWSKI, "Zbigniew Dłubak. Od sensu ukonstytuowanego do konstytucji sensu." / "Zbigniew Dłubak. From a Constituted Sense to the Sense Constitution."
 • Adam SOBOTA, "Medium czy osoba – dylematy sztuki konceptualnej na kilku przykładach." / "A Medium or a Person? – Conceptual Art Dilemmas Shown by a Few Examples."
 • Ryszard W. KLUSZCZYŃSKI, "Konceptualizm i sztuka interaktywna. Analiza polskich przykładów." / "Conceptualism and Interactive Art. The Analysis of Polish Examples."
 • Tomasz ZAŁUSKI, "KwieKulik i konceptualizm w uwarunkowaniach PRL-u. Przyczynek do analizy problemu." / "KwieKulik and Conceptualism in the People's Republic of Poland (PRL). A Contribution to the Problem Analysis."
 • Grzegorz SZTABIŃSKI, "Tautologie konceptualistyczne." / "Conceptual Tautologies."
 • Bogusław JASIŃSKI, "Sztuka zamiast filozofii." / "Art Instead of Philosophy."
 • Kazimierz PIOTROWSKI, "Konceptualizm jako konceptyzm." / "Conceptualism as Conceptism."
 • Janusz ZAGRODZKI, "Sztuka jako wyraz świadomości artysty" / "Art as an Expression of the Artist's Awareness"
 • Łukasz GUZEK, "Galeria jako zagadnienie artystyczne w sztuce konceptualnej." / "Gallery as an Artistic Concept in Conceptual Art."
 • Katarzyna URBAŃSKA, "Galeria Remont. Nieznana awangarda lat siedemdziesiątych." / "Remont Gallery. The Unknown Avant-garde of the Seventies."
 • Maciej H. ZDANOWICZ, "Pojęcie i doświadczenie czasu w polskiej sztuce konceptualnej." / "The Concept and Experience of Time in the Art of Polish Conceptualism."
 • Jerzy OLEK, "Foto Medium Art." / "Foto Medium Art."
 • Karolina JABŁOŃSKA, "Działania konceptualne w łódzkim środowisku plastycznym na przykładzie Grupy Konkret." / "Conceptual Activities within the Artistic Environment of Łódź by the Konkret Group."
 • Dorota GRUBBA, "... prosta nieskończona ... Wanda Czełkowska, Krystian Jarnuszkiewicz, Andrzej Wojciechowski." / "... a straight infinite line ... Wanda Czełkowska, Krystian Jaruszkiewicz, Andrzej Wojciechowski."
 • ENGLISH SUMMARIES
 • BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY

GALERIA IM. ANDRZEJA PIERZGALSKIEGO / ANDRZEJ PIERZGALSKI GALLERY

Andrzej Pierzgalski, Jozsef Sos, Tomasz Sikorski, Topp & Dubio, Jan M. Szczurek, Jerzy Treliński, Norbert Trzeciak.

INTERAKCJE 2012. CURATORS' STATEMENTS

Nieves Correa, Antoine Pickels, Mara Vujić.