Sztuka i Dokumentacja |nr 25| 2021

Sztuka i Dokumentacja |nr 25| 2021

Sztuka i Dokumentacja |nr 25| 2021

Sztuka i Dokumentacja |nr 25| 2021

Co w numerze:

 • Sekcja 1 / Section 1

  OPOZYCYJNA KULTURA WIZUALNA W POLSCE LAT OSIEMDZIESIĄTYCH DWUDZIESTEGO WIEKU / VISUAL CULTURE OF THE OPPOSITION IN POLAND OF THE 1980s

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/2

 • WSTĘP / INTRODUCTION

  Red. / Edit. by Katarzyna SZYCHTAMIELEWCZYK

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/3

 • I. Sztuka. Artyści – Grupy – Środowiska – Zjawiska / Art. Artists – Groups – Communities – Events

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/4
 • Alicja CICHOWICZ, Zarys Działalności Łódzkiej Alternatywnej Sceny Artystycznej w Latach Osiemdziesiątych Dwudziestego Wieku / An Outline of the Lodz Alternative Art Scene Activity in the 1980s

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/5

 • Wojciech CIESIELSKI, Niewidzialna Sztuka. Niezależne Działania Artystyczne w Koszalinie w Latach Osiemdziesiątych Dwudziestego Wieku i Ich Konsekwencje / Invisible Art. Independent Artistic Activities in Koszalin in the 1980s and Their Implications

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/6

 • Karolina LEJCZAK-PASTUSZKA, Mentalne Uwikłania. Prace Leszka Sobockiego w Zbiorach Europejskiego Centrum Solidarności / Intellectual Implicate. The Art Works of Leszek Sobocki in the European Solidarity Centre Collection

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/7

 • Monika KRZENCESSA-ROPIAK, Andrzej Trzaska. Twórczość w Ośrodku Internowania / Andrzej Trzaska. Creativity in the Internment Center

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/8
 • Xawery STAŃCZYK, Psychogaleria Chaos Faza 3 1988–1989. Cadio Rebel 1984–1989. Długie Lata Osiemdziesiąte, Underground, Fantom / Chaos Faza 3 Psychogallery 1988–1989. Cadio Rebel 1984–1989. The Long 1980s, Underground, Phantom

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/9

 • Anna DZIERŻYC-HORNIAK, Od Dokumentu ku Wiecznej Teraźniejszości. Fotografia w Spotkaniu z Sacrum na Wybranych Przykładach Przedsięwzięć Janusza Boguckiego i Niny Smolarz / From the Documentary to the Eternal Present. Photography in the Encounter with the Sacrum in Selected Examples of Projects by Janusz Bogucki and Nina Smolarz

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/10

 • Kamila DWORNICZAK, Fotografia Reportażowa a Strategie Oporu. I Ogólnopolski Przegląd Fotografii Socjologicznej (1980) / Reportage Photography and Strategies of Resistance. The First All-Poland Review of Sociological Photography (1980)

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/11

 • Artur TAJBER, Wpływy Aparatu Represji i Środowisk Dysydenckich na Upadek Kultury oraz Regres Sztuki w Polsce Lat Osiemdziesiątych Dwudziestego Wieku / Influences of the Repressive Apparatus and Dissident Circles on the Decline of Culture and the Regression of Art in Poland in the 1980s

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/12

 • II. Artefakty i Archiwa / Artifacts and Archives

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/13

 • Iwona KWIATKOWSKA i / and Ewa KONKEL, Malowana Wolność. Głos Trójmiejskich Ulic w Latach 1980-1981 / Painted Freedom. The Voice of the Streets of Tricity in 1980-1981

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/14
 • Agnieszka BACŁAWSKA-KORNACKA, Opozycyjne Biografie Rzeczy. O Wystawie Nić. Sploty Wolności / Oppositional Biographies of Things. About the Exhibition Thread. Weaves of Freedom

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/15

 • Maria LEŚNIOWSKA, Plakaty, Pocztówki, Street Art w „Służbie” Solidarności. Materiały Ikonograficzne Przechowywane w Archiwum Państwowym w Opolu / Posters, Postcards, Street Art. In the ‘Service’ of Solidarność. Iconographic Materials Kept in the State Archive in Opole

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/16

 • Katarzyna SZYCHTA-MIELEWCZYK, „Nie Zapomnimy Nigdy!” Narracje o Przeszłości Odczytywane z Drugoobiegowych Znaczków i Kart Pocztowych Rozpowszechnianych w PRL w Latach Osiemdziesiątych Dwudziestego Wieku / „We will Never Forget!” The Story of History Based on the Samizdat Post Stamps and Cards Distributed in the Polish People’s Republic in the 1980s

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/17

 • Kamil KALISZUK, „Coś z Niczego.” Przejawy Improwizowanej, Opozycyjnej Działalności Twórczej Przechowywane w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność / „Something out of Nothing.” Manifestations of Improvised, Oppositional Creative Activity Kept in the Historical Archives of the National Commission of NSZZ Solidarność

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/18

 • III. Dyskusja / Discussion

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/19

 • Jerzy KLIMCZAK, Sprzeciw Kiedyś i Dziś – Plakat Opozycyjny jako Instalacja Muzealna / Objection in the Past and Today. The Opposition Poster as a Museum Installation

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/20

 • Jakub KNERA, Zapaść, Która Trwa do Dziś. O Książce Jakuba Banasiaka Proteuszowe czasy. Rozpad państwowego systemu sztuki 1982–1993. Stan wojenny, druga odwilż, transformacja ustrojowa / A Collapse that Continues Till Today. Review of the Book by Jakub Banasiak Proteus Times. The Collapse of the State Art System 1982-1993. Martial Law, the Second Thaw, System Transformation

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/21

 • Józef ROBAKOWSKI, MY! Kolaboranci z Bożej Łaski… / WE! Pathetic Collaborators…

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/22

 • INTRODUCTION AND SUMMARIES

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/23

 • Sekcja 2 / Section 2

 • FESTIVAL OF NAKED FORMS 2021 – INTERSPECIES NUDITY / GDANSK EXPORT

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/24

 • INTRODUCTION

  Edited by Łukasz GUZEK

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/25

 • Jana ORLOVÁ, Interspeciesism in Czech Visual Performance

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/26

 • katarzyna lewandowska, Why Do We Need Women’s Freedom? Feminist Artistic Activism Against Power. Anarcho-Porn-Resistance (Anarchopornopór)

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/27

 • Paweł LESZKOWICZ, Queering Interspecies in Critical Theory and Polish Performance Art

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/28

 • Marek ROGULSKI, Protoanthropoid – Coagulation of Consciousness

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/29

 • Lenka KLODOVÁ, Who Are the Czech Nudes?

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/30

 • FNAF documentation

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/31

 • DKUMENTACJA / DOCUMENTATION

 • Muslim* Contemporary

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/32

 • Artystka Artystce / Woman Artist to Woman Artist

  doi:10.32020/ARTandDOC/25/2021/33