Sztuka i Dokumentacja |nr 23| 2020

Sztuka i Dokumentacja |nr 23| 2020

Sztuka i Dokumentacja |nr 23| 2020

Sztuka i Dokumentacja |nr 23| 2020

Co w numerze:

Sekcja 1 / Section 1

RE.bauhaus

 • WSTĘP / INTRODUCTION
  Red. / Edit. by Martyna GROTH, Michał PSZCZÓŁKOWSKI i / and Katarzyna ZAWISTOWSKA

Moduł Performatywny / Performative Module

 • Małgorzata LEYKO, Oskar Schlemmer: Projekt “Nowy Człowiek” / Oskar Schlemmer: the “New Man” Project
 • Katarzyna UCHOWICZ, Czasoprzestrzenna. Architektura Teatralna Grupy Praesens / Spatiotemporal. Theatrical Architecture by the Preasens Group
 • Barbara ŚWIĄDER-PUCHOWSKA, Uruchomiona Plastyka. Elementy Praktyki i Idei Bauhausu w Działalności i Twórczości Gdańskich Teatrów Niezależnych / Art in Movement. The Elements of the Practice and Ideas of Bauhaus in the Activities and Performances of Gdańsk Independent Theatres
 • Mateusz CHABERSKI, Od Bahausu do Sztuki Zamglonego Antropocenu. Ćwiczenie z Fabulacji Spekulatywnej / From Bauhaus to the Art of the Foggy Anthropocene. A Speculative Fabulation

Moduł Medialny / Media Module

 • Andrzej GWÓŹDŹ, Myśląc Bauhaus… Dziedzictwo Sztuki Światła we Współczesnych Spektaklach Projekcyjnych Malarstwa / Thinking Bauhaus... Legacy of the Art of Light in Contemporary Projection Performances in Painting
 • Kamil KOPANIA, Teatr Lalek Andrzeja Pawłowskiego jako Projekt Nierealny / Andrzej Pawłowski’s Puppet Theatre as an Unrealictic Project
 • Martyna GROTH, Laboratoryjne Audiowisionarium. Koncepcje i Praktyki Laszlo Moholy-Nagy’a i Jerzego Krechowicza / Audiovisionary Laboratory. Concepts and Practices by Laszlo Moholy-Nagy and Jerzy Krechowicz
 • Paulina OLSZEWSKA, Jak Poruszać się w Kolorze Niebieskim, Jak Wyśpiewać Kolor Czerwony. Gertrud Grunow i Jej Lekcje Harmonii w Ramach Szkoły Bauhaus w Weimarze / How to Move in the Colour Blue and How to Sing in the Colour Red. Gertrud Grunow and Her Harmony Classes at the Bauhaus in Weimar

Moduł Architektoniczny / Architectural Module

 • Katarzyna UCHOWICZ, Na[d]pisać Modernizm. Listy Syrkus – Gropius / [Over]write Modernism. The Letters by Syrkus to Gropius
 • Szymon Piotr KUBIAK, Gmach – Monument – Wnętrze. Gregor Rosenbauer i Szczecińska Sieć Bauhausu / Building – Monument – Interior. Gregor Rosenbauer and the Bauhaus Network in Stettin/Szczecin
 • Aneta BOROWIK, Teoria Formy Architektonicznej Juliusza Żórawskiego i Jego Uczniów na tle Koncepcji Psychologii Postaci Wypracowanych w Bauhausie / The Theory of Architectural Form by Juliusz Żórawski and His Students in the Context of the Gestalt Psychology Concepts Developed in the Bauhaus
 • INTRODUCTION + summaries

Sekcja 2 / Section 2

SZTUKA PARTYCYPACYJNA I DIZAJN PARTYCYPACYJNY JAKO WYZWANIA BADAWCZE / PARTICIPATORY ART AND DESIGN – A RESEARCH CHALLENGES

 • WSTĘP / INTRODUCTION
  Red. / Edit. by Agnieszka WOŁODŹKO
 • Cezary OBRACHT-PRONDZYŃSKI, Aktywność Społecznie Użyteczna: Twórczość, Postawy i Ryzyko / Socially Useful Activity – Creativity, Attitudes and Risk
 • Agnieszka WOŁODŹKO, Sztuka Partycypacyjna i Dizajn Partycypacyjny: Źródła, Definicje i Wartości / Participatory Art and Participatory Design: Sources, Definitions and Values
 • Maksymilian WRONISZEWSKI, Sztuka w Przestrzeni Miejskiej: Raport z Badań Studenckich / Art in Urban Space: Student Research Report
 • INTRODUCTION + summaries

VARIA

 • Michalina SABLIK, Międzynarodowe Spotkania Performance and Body w Galerii Labirynt w 1978 roku. Próba Rekonstrukcji i Typologii Prezentowanych Akcji / International Meeting Performance and Body at the Labirynt Gallery in 1978. An Attempt at a Reconstruction and Typology of the Presented Actions
 • Summary
 • Małgorzata SOBOCIŃSKA, Zasiewy Teresy Murak jako Medium Kształtowania Tożsamości w Miejskiej Przestrzeni Publicznej / Sowings by Teresa Murak as a Medium of Constructing Identity in the Urban Public Space
 • Summary
 • Filip PRĘGOWSKI, Obrazy do Czytania. Rauschenberg, Rosenquist, Salle, Brauntuch / Paintings to Read. Rauschenberg, Rosenquist, Salle, Brauntuch
 • Summary

DOKUMENTACJA / DOCUMENTATION

 • Maciej ŚMIETAŃSKI, Bramy Klamana, Czyli Gdańska Tragedia Antyczna

GALERIA

 • GALERIA im. ANDRZEJA PIERZGALSKIEGO.

Dokumenty Artystów 6 / ANDRZEJ PIERZGALSKI GALLERY. Artists’ Documents 6 / GALERIE dédiée a ANDRZEJ PIERZGALSKI. Documents d’Artistes 6

 • Manifesty Artystów. Manifest jako Projekt Przyszłości. Ankieta Dotycząca Stanu Aktualnego Manifestow w Sztuce / Manifestos by Artists. Manifesto as a Project of the Future. Questionnaire on the Current State of Manifestos in Art / Manifestes d’artistes. Le manifeste comme projet d’avenir. L’enquete sur l’état actuel des manifestes dans l’art
  Red. / Edit. by Leszek BROGOWSKI
 • Seminarium Feministyczne