Sztuka i Dokumentacja |nr 19| 2018

Sztuka i Dokumentacja |nr 19| 2018

Sztuka i Dokumentacja nr 19 | 2018

Sztuka i Dokumentacja |nr 19| 2018

Co w numerze:

Sekcja 1 / Section 1

REVOLUTION NOW!

Stulecie Rewolucji. Tradycja Awangardy i Perspektywy Nowoczesności / The Centenary of the Revolution. The Tradition of the Avant-garde and the Perspective of Modernity

Red. / Edit. by Katarzyna LEWANDOWSKA

 

 • Wstęp / Introduction
 • Andrzej TUROWSKI, Rewolucja, Rewolucja, Rewolucja, … / Revolution, Revolution, Revolution, …
 • Artur KAMCZYCKI, Czerwonym Klinem Bij Białych. Rewolucyjno-Mesjanistyczne Znaczenia Dzieła El Lissitzky’ego / Beat the Whites with the Red Wedge. Revolutionary and Messianic Meanings of El Lissitzky's Work
 • Iwona DEMKO, Zofia Baltarowicz-Dzielińska – Pierwsza Studentka Na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych / Zofia Baltarowicz-Dzielińska – the First Female Student at the Academy of Fine Arts in Krakow
 • Anka LEŚNIAK, Rewolucjonistka w Gdańsku. Potencjał Radykalnej Postawy Stanisławy Przybyszewskiej Dla Współczesnych Działań Artystycznych W Kontekstach Polityczno-Społecznych / Revolutionary Woman in Gdansk. The Potential of Radical Attitude of Stanisława Przybyszewska for Contemporary Artistic Activities in Political and Social Contexts

 • Mariola BALIŃSKA, Jacquine Livigstone. Fotografia Jako Narzędzie Socjo-Politycznej Zmiany / Jacqueline Livingston. Photography as a Tool of Socio-Political Change

 • Małgorzata JANKOWSKA, Algorytmiczna Rewolucja. Sztuka, Płeć i Maszyna / Algorithmic Revolution. Art, Gender and Machine

 • Magdalena MACIUDZIŃSKA-KAMCZYCKA, Golem. Podmiotowość Posthumanistyczna, Zbuntowana i Rewolucyjna / The Golem. Posthumanistic, Rebellious and Revolutionary Subjectivity

 • Ewa SOBCZYK, Zwierzęta Jako Ofiary Okrucieństwa, Wojen i Rewolucji / Animals as Victims of Cruelty, War and Revolution

 • Anna DZIERŻYC-HORNIAK, „Time for Revolution / Revollusion”. Awangarda Między Przeszłością a Teraźniejszością, Archiwum a Performansem / “Time for Revolution / Revollusion". Avant-Garde Between the Past and the Present, Between the Archive and the Performance

 • Małgorzata GRAŚ-GODZWON, Witkacy Heretyk – Destrukcja w Czasach Konstruktywizmu / The Heretic Witkacy – Destruction in the Era of Constructionism

 • Rafał MICHALSKI i / and Katarzyna LEWANDOWSKA, Olympe de Gouges – Zapomniana Heroini Rewolucji Francuskiej / Olympe de Gouges – Forgotten Female Hero of the French Revolution

 • Grzegorz KLAMAN, Kapitalibalizm 2

 • BLACK VENUS PROTEST

 • English Summaries

VARIA

 • Iwona LORENC, Relacjonalny Model Estetyki Nicolasa Bourriaud / Nicolas Bourriaud’s Relational Model of Aesthetics
 • Wiktoria SZCZUPACKA, Galeria przeciw galerii i Żywe Archiwum, czyli Teoria i Praktyka Galerii Foksal z Perspektywy Krytyki Instytucjonalnej / Gallery Against Gallery and The Living Archiv. Theory and Practice of the Foksal Gallery from the Perspective of Institutional Criticism
 • Anna KOWALIK, W Poszukiwaniu Nowych Mediów i Roli Kobiet w Sztuce Miejskiej. Rodzące się Zagadnienia Jej Prezentacji i Ochrony / In Search of New Media and the Role of Women in Urban Art. The Emerging Issues of Its Presentation and Protection
 • English Summaries                      

KALENDARIA / TIMELINES

 • Maksymilian WRONISZEWSKI, Galeria Wyspa (1990–2002) / Wyspa Gallery (1990–2002)            
 • Paulina JANCZYLIK, Galeria Kont (1978–2010). Między Profesjonalizacją a Niezależnością Sztuki / Kont Gallery (1978 – 2010). Art Between the Professional and the Independent
 • Zbigniew SOBCZUK i/and Paulina JANCZYLIK, Galeria Kont – Kalendarium 1978-2010 / Kont Gallery – Timeline 1978-2010
 • English Summaries

GALERIA

 • GALERIA im. ANDRZEJA PIERZGALSKIEGO. Dokumenty Artystów 2 / ANDRZEJ PIERZGALSKI GALLERY. Artists’ Documents 2 / GALERIE dédiée à ANDRZEJ PIERZGALSKI. Documents d’Artistes 2
 • Edycja 2 – ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE / Edition 2 – PROGRAM ASSUMPTIONS / Édition 2 – HYPOTHÈSES DU PROGRAMME

 •      1.  O artyście / About the Artist / Sur l’artiste

2.  O broszurze / About the Brochure / Sur la brochure

 • Leszek BROGOWSKI, André Cadere: Rozpocząć Sztukę od Nowa. Komentarz do Konferencji z Louvain / André Cadere: To Begin Art from Scratch. A Comment upon the Conference in Louvain / André Cadere: recommencer l’art. Commentaire à la conférence de Louvain
 • English Summary /Résumé