Sztuka i Dokumentacja |nr 11| 2014

Sztuka i Dokumentacja |nr 11| 2014

Sztuka i Dokumentacja nr 11 | 2014

Sztuka i Dokumentacja |nr 11| 2014

Co w numerze:

Sztuka w podróży / Art on the Move

Red./ edit. by Tomasz ZAŁUSKI

 • Tomasz ZAŁUSKI, Wprowadzenie / Foreword
 • Sylwia SERAFINOWICZ, "Mobilność sztuki: fotografie i druki konceptualne Romualda Kutery." / "The mobility of Romuald Kutera’s works."
 • Tomasz ZAŁUSKI, "Świat podzielony. Geopolityka sztuki według KwieKulik." / "The divided world. The geopolitics of art according to KwieKulik."
 • Magdalena RADOMSKA, "Podróże środkowowschodnioeuropejskich artystów w latach siedemdziesiątych." / "Journeys by Central-Eastern European artists in the seventies."
 • Julia SOWIŃSKA-HEIM, "Artystyczne i naukowo-dokumentacyjne podróże po łódzkim >>Manhattanie<<." / „Artistic and scientifi cally documentative journeys around Manhattan in Łódź."
 • Blanka BRZOZOWSKA, "W podróży miejskimi środkami transportu. Artystyczne projekty Pierre'a Nadilona i Patricka Corillona w kontekście antropologii metra Marca Augé." / "Travelling by public transport. Art projects by Pierre Nadilon and Patrick Corillon in the context of Marc Augé's anthropology of the metro."
 • Anna NACHER, "Teletechnologie, linie i cyfrowe ślady. Od sytuacjonizmu i land artu do sztuki mediów lokacyjnych." / "Teletechnologies, maps and digital traces. From situationism and land art to locative media art."
 • Ewa WÓJTOWICZ, "Obcym okiem. Podróż artystyczna jako produkcja obrazów." / "The gaze of a stranger. Artistic journey as image producing."
 • Tomasz FERENC, "Ambiwalencja kategorii >>sukcesu<< na przykładzie opowieści polskich artystów emigrantów." / "The ambivalence of the category of 'success' with regard to the example of biographical stories of Polish émigré artists."
 • Łukasz GUZEK, "Biografia w badaniach nad sztuką performance. Proponowane zakresy tematyczne i metody." / "Biography in research on performance art. The proposed thematic areas and methods."
 • Bibliografia / Bibliography

Varia

 • Wojciech SZYMAŃSKI, ">>Obraz tym się różni od pilnika, że jest w użyciu wszechstronniejszy<< lub Andrzej Wróblewski na nowo odczytany. Notatki na marginesie książki Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927-1957)." / "»The difference between a metal file and a painting is that a painting is more versatile in its use«: rereading Andrzej Wróblewski. Notes on the margin of Avoiding Intermediary States."
 • Filip LIPIŃSKI, "Ku >>krytycznej autonomii<< dzieła sztuki." / „Towards the 'critical autonomy' of art."

Archiwum

 • Andrzej MROCZEK, "Historia sztuki performance w Lublinie. Na podstawie wybranych przykładów.

English Summaries