Vasyl Savchenko

Vasyl Savchenko

Vasyl Savchenko

Wydział: Grafika

E-mail: vasyl.savchenko@asp.gda.pl

Vasyl Savchenko

„Najbardziej ważne i cenne we współczesnym świecie sztuki są prawda i wysoki profesjonalizm. Dobrze, kiedy artysta jest wszechstronnym człowiekiem renesansu i wielkiej wiedzy.”

Urodził się 1994 roku we Lwowie.

Interdyscyplinarny artysta i projektant.

Przed rozpoczęciem studiów na Akademii ukończył czteroletnie Lwowskie Koledż Sztuk Użytkowych imienia Iwana Trusza na Wydziale Malarstwa Ściennego na Ukrainie.

W 2017 roku obronił dyplom magisterski na Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki na Katedrze Malarstwa Monumentalnego. W 2018 uzyskał tytuł magisterski na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Polska.

Od 2018 pracuje na stanowisku asystenta w pracowni Technik Cyfrowych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2009 roku wziął udział w około stu międzynarodowych wysta-wach, projektach, sympozjach i rezydencjach w Polsce, Ukrainie, Niemczech, Słowenii, Bułgarii, Białorusi, Rumunii, Rosji, Włoszech, Hiszpanii, USA, Chinach, Japonii, Tajlandii i Egipcie.
Od 2020 roku współfundator Fundacji Savchenko , która opiekuję się artystyczną przestrzenią Savchenko Gallery w Gdańsku, przy ulice Szafarnia 11.

2020 – koordynator i spół kurator międzyuczelnianego projektu „Cyfrowe Konfrontację” zorganizowanego Wydziałem Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W projekcie wzięły udział pracownie zajmujący się grafiką cyfrową z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławia i Katowic zarówno Uniwersytetu Rzeszowskiego, wystawa miała miejsce w dużej auli głównego budynku ASP w Gdańsku,
2019 – półroczne stypendium Ministra Kultury i Dzieciństwa Narodowego «Gaude Polonia», zlokalizowane w Gdańsku,
2018 – wziął udział w autorskim projekcie Kateryna Filuk, który wszedł do szortlisty projektów na prezentacje Ukraińskiego pawilonu na Venice Biennial 2019.
2018 – projekt wystawy muzealnej „Silwa Rerum biblia domowa – namu biblija”, projekt był wykonany wspólnie z Anastazją Lysyuk i fundacją „Pogranicze” reprezentowaną przez Małgorzatę Sporek-Czyżewską w Międzynarodowym centrum dialogu, dworze Czesława Miłosza w Krasnogrudzie, Polska,

Autor scenografii do opery „Krakowiacy i Górale” w reż. Barbary Wiśniewskiej, której premiera obyła się w 2017 roku w Operze Wrocławskiej, Polska.

vasylsavchenko.com

"The most important and valuable in the modern world of art are truth and high professionalism. It's good when an artist is a versatile man of the Renaissance and great knowledge. "

He was born in 1994 in Lviv. He had his first contact with workshop graphics at the age of thirteen when he made his first print from the matrix on paper. Currently, he works in various media of artistic graphics, both in design, drawing and animation.

Before starting his studies at the Academy of Fine Arts in Wrocław, he graduated from a four-year Lviv College of Applied Arts named after Ivan Trusz at the Faculty of Mural Painting.

In 2017, he obtained his master's degree at the Lviv National Academy of Fine Arts in the Department of Monumental Painting. In 2018 he obtained a master's degree at the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Wrocław.

Since 2018, he has been working as an assistant in the Digital Techniques Studio of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Since 2009, he has participated in about seventy international exhibitions, projects, symposia and residencies in Poland, Ukraine, Germany, Slovenia, Bulgaria, Belarus, Romania, Russia, Italy, Spain, USA, China, Japan, Thailand and Egypt.

2018 – participation in the original project Kateryna Filuk, which entered the list of projects for the presentation of the Ukrainian pavilion at Venice Biennial 2019.

Scenography designer for the opera Krakowiacy i Górale, directed by Barbara Wiśniewska, which premiere took place in 2017 at the Wrocław Opera.

2016 – coordinator-consultant in international communication at the "International exhibition of small forms of Graphic in classical techniques of Estamp Leopolis". Curator of the exhibition which took place in the National Museum of Andrey Sheptycki in Lviv. About 300 graphics were presented during the exhibition, 117 artists from 34 countries took part.