Tomasz Skórka

Tomasz Skórka

Tomasz Skórka; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: tomasz.skorka@asp.gda.pl

Tomasz Skórka

„W pracy twórczej zajmuję się poszukiwaniem miejsca dla rzeźby w świecie konsumpcji. Poruszając się w obszarze małych, figuratywnych obiektów, próbuję wzmóc przyswajalność dzieł sztuki bez zatracenia ich wartości. Owa popularyzacja skłania mnie do nadawania rzeźbie cech obiektów masowej produkcji, gdyż takie formy łatwo dają się oswoić każdemu człowiekowi. Szukam postaci przedmiotu, który, będąc rzeźbą, stałby się niezbędny w różnych przestrzeniach i niezauważalnie wymuszał akceptację. Liczne próby wygenerowania takich form owocują seriami zwierzęcych przedstawień. Instynktowny w postanowieniu animalizm tematów moich prac wiąże je z naturą, która tak jak rzeźba wydaje się zagrożona wyparciem z ludzkiego świata.”

Urodzony w 1971 roku w Połczynie Zdroju. Studia na ASP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby, dyplom w 1996 roku w pracowni profesora Stanisława Radwańskiego. Od 1996 roku związany zawodowo z Wydziałem Rzeźby i Intermediów. Obronił doktorat: Rzeźba figuratywna jako urzeczywistnienie fenomenu powtarzalności natury i habilitował się: Rzeźba figuratywna jako zbiór przedmiotów niepotrzebnych.

"In my creative work, I search for a place for sculpture in the world of consumption. Moving in the area of ​​small, figurative objects, I try to increase the absorption of works of art without losing their value. This popularization prompts me to give sculpture features of mass production objects because such forms can easily be tamed by every person. I am looking for a form of an object that, being a sculpture, would become indispensable in various spaces and imperceptibly forced acceptance. Numerous attempts to generate such forms result in a series of animal performances. The instinctive resolution of the themes of my works connects them with nature, which, like sculpture, seems to be threatened with displacement from the human world. "

He was born in 1971 in Połczyn Zdrój. Studies at the Academy of Fine Arts in Gdańsk at the Faculty of Sculpture, diploma in 1996 in the studio of Professor Stanisław Radwański. Professionally connected with the Sculpture and Intermedia Department since 1996. He defended his doctoral thesis: Figurative sculpture as a realization of the phenomenon of nature's repetition and habilitated: Figurative sculpture as a collection of unnecessary objects.