Przemysław Łopaciński

Przemysław Łopaciński

Przemysław Łopaciński; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: przemyslaw.lopacinski@asp.gda.pl

Przemysław Łopaciński

„Twórczość jest procesem, który zawsze zaczyna się w umyśle twórcy, a kończy w zrozumieniu odbiorcy. Po drodze jest dzieło i nikogo ani niczego w tej relacji nie można pominąć. Buduję wnętrza, do których drzwi są zamknięte, buduję i takie, które można zwiedzać przemierzając kolejne pokoje. Jedne są masywne jak mury zamku, a inne chwieją się i drgają przy najmniejszym podmuchu wiatru… Słyszę nieraz, że się odgradzam od odbiorcy, ale słyszę też, że pozwalam mu na więcej, niż by chciał; że mi na nim nie zależy albo że się zbytnio spoufalam… Rację mają i jedni i drudzy, bo jednoznaczność jest wrogiem sztuki. Poza tym piszę i to bezpośrednio na obrazach, bo wierzę w siłę, uniwersalizm i skuteczność przekazu, jaką daje słowo. W moim przekonaniu tekst jest jak fotografia – przyciąga czas i zatrzymuje go, ale gdy współistnieje z obrazem uwalnia się i wytwarza nieograniczone przestrzenie pojmowania.”

Urodzony w 1971 roku w Gdańsku. Absolwent i wykładowca na Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP; doktor. Artysta sztuk wizualnych: malarz, rysownik, twórca obiektów przestrzennych i instalacji multimedialnych, a także spektakli plastyczno-teatralnych. Inicjator, kurator i organizator wystaw zbiorowych. W dorobku ma wiele pokazów autorskich i grupowych w kraju i zagranicą, między innymi w Turcji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, na Tajwanie. Uczestnik i laureat konkursów krajowych i międzynarodowych oraz stypendysta Miasta Gdańska.

"Creativity is a process that always begins in the creator's mind and ends in the recipient's understanding. There is a work along the way, and no one or anything in this relationship can be missed. I build interiors where the doors are closed; I build ones that can be explored through subsequent rooms. Some are massive like the walls of a castle, while others shake and vibrate with the slightest gust of wind... I often hear that I separate myself from the recipient, but I also hear that I let him do more than he wants; that I do not care about him or that I fraternise... Both are right because explicitness is the enemy of art. Besides, I write directly in the paintings, because I believe in the strength, universality and effectiveness of the word's message. In my opinion, the text is like photography – it attracts time and stops it, but when it coexists with a picture, it releases and creates unlimited comprehension spaces. "

Born in 1971 in Gdańsk. A graduate and lecturer at the Faculty of Painting at the Gdańsk Academy of Fine Arts; PhD. Visual artist: painter, draftsman, creator of spatial objects and multimedia installations, and artistic and theatre performances. Initiator, curator and organiser of group exhibitions. Among his achievements are many individual and group shows in the country and abroad, e.g. in Turkey, Great Britain, Spain, France, Germany and Taiwan. Participant and laureate of national and international competitions and scholarship holder of the City of Gdańsk.