Patrycja Podkościelny

Patrycja Podkościelny

Patrycja Podkościelny

Wydział: Grafika

E-mail: patrycja.podkoscielny@asp.gda.pl

Patrycja Podkościelny

Urodzona w 1988 r. w Gdyni. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku gdzie aktualnie pracuje jako asystentka doktora Łukasza Butowskiego w pracowni Litografii. Zajmuje się szeroko pojętą grafiką projektową oraz artystyczną. Laureatka konkursu Graduation Projects 2014 (Międzynarodowy przegląd najlepszych dyplomów projektowych) za książkę „Demony Słowian", czy międzynarodowego konkursu ilustratorskiego Communication Arts za plakat do filmu „Persona” (w 2018) i za okładkę do książki „Dumanowski” (w 2019). Współpracowała m.in. z: Adobe, Netflix, Nike, Newsweek, 2+3D, Przekrój, Miesięcznik Znak.

Swoje prace prezentowała na wystawach zbiorowych m.in. w USA (Spoke Art Wes Anderson Show "Bad Dads VI", Joseph Gross Gallery, Nowy Jork, 2015), Japonii ("Inner Strength", Spiral Gallery, Tokio, 2018), Polsce ("Uwikłani w tekst – Ilustracja zaangażowana", Instytut Designu w Kielcach, 2017) oraz indywidualnych m.in w Sztuce Wyboru ("Touch – Ilustracje", Gdańsk, 2015), czy Centrum Designu Gdynia ("Tworzyć z błędu", Gdynia, 2018).

www.podkoscielny.com

 

She was born in 1988 in Gdynia. A graduate of the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, where she currently works as an assistant to doctor Łukasz Butowski in the Lithography Studio. She is involved in widely understood design and artistic graphics. She is a winner of the Graduation Projects 2014 competition (International review of the best design diplomas) for the book "Slavic Demons" or the international illustrative competition Communication Arts for the poster for the film "Persona" (in 2018) and the cover for the book "Dumanowski" (in 2019). Among others, she cooperated with Adobe, Netflix, Nike, Newsweek, 2 + 3D, Przekrój, Monthly Znak.

She presented her works at group exhibitions, i.e. in the USA (Spoke Art Wes Anderson Show "Bad Dads VI", Joseph Gross Gallery, New York, 2015), Japan ("Inner Strength", Spiral Gallery, Tokyo, 2018), Poland ("Entangled in the text – Engaged Illustration", The Design Institute in Kielce, 2017) and individual, i.e. in the Art of Choosing ("Touch – Illustrations", Gdańsk, 2015), and the Gdynia Design Center ("Create from error", Gdynia, 2018).