Marta Koniczuk

Marta Koniczuk; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Architektura i Wzornictwo

E-mail: marta.koniczuk@asp.gda.pl

Marta Koniczuk

„W projektowaniu interesuje mnie ciągłość przestrzeni i charakter kontekstu, w jakim pracuję. Działam na styku architektury i wydarzeń scenograficznych. Moje prace operują zróżnicowaną skalą. Zarówno dom, jak i przestrzeń sprzedaży, obiekt wystawienniczy, czy scenografia spektaklu pozostają w relacji do kontekstu, będąc kompozycją materiałów i konwencji oraz wypadkową pytań o fizyczną granicę architektury.”

Urodzona w 1985 roku w Gdyni. Absolwentka Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku, dyplom w 2010 roku w pracowni profesora Huberta Smużyńskiego, wraz z aneksem scenograficznym. Asystentka w Pracowni Podstaw Projektowania Architektury. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Gdańska, laureatka nagród w konkursach na rewitalizację polskich miast oraz na interwencje artystyczne w formie plastycznych instalacji w Wiedniu, Montrealu oraz Weronie. Czynnie projektuje architekturę oraz zajmuje się scenografią filmową i teatralną. Współpracowała przy realizacji scenografii do spektakli: Tramwaj zwany pożądaniem (reżyseria Piotr Kruszczyński), Liliom (reżyseria Grażyna Kania), Potajemne małżeństwo (reżyseria Dorota Kolak). Otrzymała wyróżnienie w konkursie Światło dla... organizowanym przez Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych; zespołowy projekt domu jednorodzinnego w Kopenhadze: Marta Koniczuk (wnętrza), Christian Zuniga (architektura).

"What interests me in designing is the continuity of space and the nature of the context in which I work. I operate at the intersection of architecture and stage events. My projects operate on a different scale. Both the house and the sales space, the exhibition object, or the scenography of the performance remain in relation to the context, being a composition of materials and conventions and a resultant of questions about the physical boundary of architecture. "

She was born in 1985 in Gdynia. A graduate of the Faculty of Architecture and Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, diploma in 2010 in the studio of Professor Hubert Smużyński, together with the stage design annex. Assistant in the Studio of Basics of Architecture. Scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage and the Mayor of the City of Gdańsk, winner of prizes in competitions for the revitalization of Polish cities and artistic interventions in the form of art installations in Vienna, Montreal and Verona. She actively designs architecture and deals with film and theatre set design. She cooperated on the set designs for the performances: A Streetcar Named Desire (directed by Piotr Kruszczyński), Liliom (directed by Grażyna Kania), The Secret Marriage (directed by Dorota Kolak). She received a distinction in the Light for ... competition organized by the Association of Industrial Designers; team project of a single-family house in Copenhagen: Marta Koniczuk (interiors), Christian Zuniga (architecture).