Marta Hryc

Marta Hryc

Marta Hryc

Wydział: Wzornictwo

E-mail: marta.hryc@asp.gda.pl

Marta Hryc

„Uważam, że dobry projekt to taki, w którym mamy do czynienia z synergią formy i funkcji, a nieustanna obserwacja procesów socjo-kulturowych – jako odpowiedzialnych za zmiany społecznych preferencji względem obiektów materialnych – jest warunkiem koniecznym dla projektowania. Styling rozumiem jako kontrolowanie całościowego, wielozmysłowego wrażenia wywoływanego przez przedmiot.”

Doktor sztuki o specjalności sztuk projektowych. Związana z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie od 2014 prowadzi zajęcia w zakresie stylistyki formy i prototypowania. Interesuje się twórczym wykorzystaniem technologii cyfrowego wspomagania projektowania i technologii addytywnych. Zawodowo zajmuje się projektowaniem biżuterii. Tematyka jej projektów oscyluje wokół społeczno-ekonomicznego kontekstu funkcjonowania biżuterii. Do najważniejszych realizacji należą obiekty powstałe podczas stażu naukowo-badawczego w ramach projektu „Biżuteria jako instrument portretujący społeczeństwo” oraz wchodzące w skład pracy doktorskiej pt.: „NIE-ZWYKŁOŚĆ. Socjo-kulturowe konsekwencje działań projektowych na tle konfliktu między poszanowaniem praw własności a prawem do współdzielenia zasobów”. Ma na koncie udział w licznych międzynarodowych wystawach i konkursach. W 2015 otrzymała „Srebrną Ostrogę” – nagrodę za twórczą odwagę i bezkompromisowość w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej BUNT/REVOLT. Od 2013 współpracuje z wiodącym producentem biżuterii, dla którego opracowuje wdrożenia wzorów do produkcji seryjnej.

[2020]

“I believe that a good project is the one in which we deal with the synergy of form and function, and constant observation of socio-cultural processes – as being responsible for changing social preferences about material objects – is a prerequisite for design. I understand styling as controlling the holistic, multi-sensory impression of an object.”

PhD specializing in design arts. Empleyd at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, where since 2014 she has been conducting classes in stylistics of form and prototyping. She is interested in the creative use of digital design support technology and additive technologies. Professionally, she designs jewellery. The themes of her projects revolve around the socio-economic context of the functioning of jewellery. The essential implementations include objects created during the research internship as part of the “Jewelry as an instrument portraying society” project and included in the doctoral dissertation: “NON-PLAINITY. Socio-cultural consequences of design activities in the context of the conflict between respect for property rights and the right to share resources”. Has participated in numerous international exhibitions and competitions. In 2015, she received the “Silver Spur” – an award for creative courage and uncompromising attitude at the International Jewellery Competition BUNT / REVOLT. Since 2013, she has been cooperating with a leading jewellery manufacturer, for which she develops implementations of patterns for mass production.