Marcin Zawicki

Marcin Zawicki

Marcin Zawicki; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: marcin.zawicki@asp.gda.pl

Marcin Zawicki

„Począwszy od magisterskiego cyklu „hollow art” przez „mucus, the boys”, „the fall”, „sporysz”, aż po obecnie tworzone realizacje – niezależnie od warstwy narracyjnej danego cyklu dotykam problemu, siły, przekształcenia i oddziaływania w zależności od użytego medium. W każdym z wymienionych cyklów efektem docelowym jest praca malarska zapośredniczona poprzez fotografię realizacji rzeźbiarskiej. Każde medium ma odmienne właściwości. Pracując w ten sposób staram się odnaleźć moment, kiedy obraz – efekt finałowy – staje się najgłębiej spełniającym moje założenia elementem, zyskując cechy stanowiące „dobrą realizację malarską”. Obserwowanie tych niemożliwych do zdefiniowania (jak się wydaje) procesów, nieuchwytność tej chwili, skłania mnie do skierowania uwagi na prewerbalny kontakt z obrazem. Zyskałem przekonanie, że figurą stanowiącą o sensie istnienia malarstwa jest sama materia malarska spełniająca się w figurze różnicy ikonicznej.”

Malarz, rysownik, autor instalacji przestrzennych. 

Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2005-2010), gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesor Teresy Miszkin. Jego Praca dyplomowa "Hollow Art" zdobyła Nagrodę Rektorów – Grand Prix w konkursie Najlepsze Dyplomy ASP 2010.. W 2015 roku na macierzystej uczelni obronił pracę doktorską "Chorografia", promotorką była profesor Anna Królikiewicz. Doktorat otrzymał wyróżnienie Rady Wydziału Malarstwa oraz Nagrodę Rektora ASP. W 2021 roku po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą, laureat wielu nagród i wyróżnień. Za działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymał dwukrotnie Nagrodę Rektora III stopnia, (2012, 2015), oraz Nagrodzę Rektora II stopnia (2019). Laureat Wyróżnienia w X konkursie im. Gepperta (2011), dwukrotnego wyróżnienia na Biennale Malarstwa Bielska Jesień (2013, 2019), Trzykrotnie nominowany do nagrody Pomorskie Sztormy w kategorii Kultura – Człowiek Roku (2017, 2018, 2019). Notowany w rankingu kompas młodej sztuki 2018 roku na 8 pozycji.

Jego prace malarskie powstają w oparciu o przygotowanie wcześniej makiety – rodzaj autorskich martwych natur. Instalacje przestrzenne, na których początkowo opierał jedynie malarstwo, stały się autonomiczną formą wypowiedzi Zawickiego osiągając niekiedy monumentalne rozmiary, jak w realizowanej w ramach Projektu "Miejsca" organizowanego przez Instytut kultury Miejskiej wystawie Życie(2018) czy realizacji Chorografia. Jest autorem elementów scenografii do filmu Las Joanny Zastróżnej. W latach 2018-2020 prowadził niezależną galerię sztuki Tajna Galeria w Gdańskim Wrzeszczu. Od 2020 roku zasiada w Gdańskiej Radzie Kultury. W latach 2015–2020 był reprezentowany przez Galerię m2. Mieszka i pracuje w Gdańsku.

www.zawicki.eu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Zawicki

"Starting from the master cycle" hollow art" through "mucus, the boys", “the fall", "ergot", to the currently created realizations – regardless of the narrative layer of a given cycle I touch on the problem, strength, transformation, and impact depending on the used medium. In each of the mentioned cycles, the target effect is painting work mediated through a photograph of a sculptural realization. Each medium has different properties. Working this way, I try to find the moment when the painting – the final effect – becomes the element that meets my assumptions most deeply, gaining the characteristics of "good painting performance". Observing these indefinable (as it seems) processes, the elusiveness of this moment, makes me focus my attention on preverbal contact with the image. I gained the conviction that the figure that determines the sense of the existence of painting is the very matter of the painting fulfilling itself in the figure of iconic difference. "

He was born in 1985 in Szczecin, diploma at the Painting Department of the Academy of Fine Arts in Gdańsk in 2010 in the studio of Professor Teresa Miszkin. Assistant in drawing studios at the Faculty of Painting at the home university. He works in painting, drawing, and spatial installations. He is a winner of many competitions, a participant in several dozen collective and individual exhibitions.