Małgorzata Jankowska

Małgorzata Jankowska

Małgorzata Jankowska

Wydział: Zakład Historii i Teorii Sztuki

E-mail: malgorzata.jankowska@asp.gda.pl

Małgorzata Jankowska

Historyczka sztuki i kuratorka. Pracę badawczą rozpoczynała opisując twórczość polskich artystów eksperymentujących z obrazem filmowym, zakończoną książką Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu foto-medialnego w Polsce w latach 1957 – 1981 (Toruń, Wydawnictwo UMK 2002).
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach: sztuki współczesnej w szeroko określonym kontekście kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem roli mediów organicznych, sztuki nowych mediów, w tym obecności w nich artystek oraz związków pomiędzy sztuką, nauką i technologią, nowych mediów w przestrzeniach muzealnych i galeryjnych, a w ostatnich latach sztuki biologicznej (bio-art). Równolegle do pracy naukowo-dydaktycznej realizowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2002-2019) współpracowała jako kurator z Galerią Sztuki Wozownia (od 2001) tworząc wystawy oraz programy dedykowane m.in. performance i sztuce nowych mediów, m.in. PresentAkcje, Spotkania Pracowni (2001-2006) oraz Artysta jako naukowiec (2016). W roku 2014 rozpoczęła współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Członkini Polskiej sekcji AICA.

Biogram z dorobkiem naukowym – Pobierz

Art historian and curator. She began her research work by describing Polish artists' work experimenting with film image, culminating in the book Artists' film. Sketches from the history of visual film and photo-media movement in Poland in 1957 – 1981 (Toruń, UMK Publishing House 2002).

Her research interests focus on the issues of contemporary Art in a broadly defined cultural context, with particular emphasis on the role of organic media, the Art of new media, including the presence of artists and relationships between Art, science and technology, and new media in museum and gallery spaces, and in recent years biological Art (bio-art). Parallel to the scientific and didactic work carried out at the Nicolaus Copernicus University in Toruń (2002-2019), she cooperated as a curator with the Wozownia Art Gallery (from 2001) creating exhibitions and programs dedicated to, among others, performance and new media art, including PresentAkcje, Meetings of the Studios (2001-2006) and the Artist as a scientist (2016). In 2014, she began cooperation with the Academy of Fine Arts in Gdansk. Member of the Polish section of AICA.