Lucyna Kolendo

Lucyna Kolendo

Lucyna Kolendo; fot. Wojciech Zwierzyński

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: lucyna.kolendo@asp.gda.pl

Lucyna Kolendo

„Wspomnienia są podstawowym elementem składowym moich prac. Stanowią narzędzie głębszego poznania historii odwiedzanych miejsc czy narracji ludzkich spraw. Wspomnienia stają się pretekstem do krytycznego spojrzenia na współczesną rzeczywistość. Moja praca jest prosta: przyglądam się miejscom, słucham lokalnych opowieści i muzyki, szukam ciekawych dźwięków. Staram się kreować przestrzeń i sytuacje sprzyjające wypowiedzi, które sprawiają, że głos mojego rozmówcy jest słyszalny. Obserwuję życie prozaiczne poprzez historie przedmiotów codziennego użytku. Sięgam do wspomnień poprzez wszystkie zmysły. Opowieści mogą być zamknięte w narracji i słowie, a czasem są to historie opowiedziane obrazem, dźwiękiem i smakiem. Jest to obszar, który eksploruję w swoich ostatnich pracach. Posługuję się głównie fotografią, nagraniami dźwiękowymi, radiem, tekstem, czasami filmem.”

Urodzona w 1988 roku w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku, dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Tomasza Bogusławskiego, aneks w pracowni prof. Anny Królikiewicz w 2012 roku. W latach 2009-2011 studiowała na Uniwersytecie Artystycznym i Wzornictwa Przemysłowego w Linz, gdzie kształciła się głównie w kierunku fotografii. W 2016 roku ukończyła Program Mentorski Sputnik Photos pod opieką Adama Pańczuka. Uhonorowana nagrodą Huberta Sieleckiego na Tricky Women Film Festival w Wiedniu. Zaprosiła do współpracy podczas Festiwalu Solidarity of Arts (edycja Pokój) muzyków z Syrii i Egiptu, z inspiracji ich historiami stworzyła instalację dźwiękową w przestrzeni Europejskiego Centrum Solidarności. W 2019 roku pełniła rolę kuratorki performansu Julie Myers Klangfarbe Museum w ramach otwarcia wystawy Dźwięki Pierwotne w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Otrzymała stypendium Rektora ASP w Gdańsku oraz Kulturalne Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. Obecnie związana z Katedrą Fotografii ASP w Gdańsku na stanowisku asystentki prof. ASP dr. hab. Leszka Krutulskiego w Pracowni Fotografii Dokumentalnej. Samodzielnie prowadzi zajęcia z Podstaw Fotografii.

"Memories are an essential component of my work. They are a tool for a deeper understanding of the history of places visited or the narrative of human affairs. Memories become a pretext for a critical look at contemporary reality. My work is simple: I look at places, listen to local stories and music, look for exciting sounds. I try to create space and situations conducive to an expression that make my interlocutor's voice heard. I observe prose life through stories of everyday objects. I reach for memories through all my senses. Stories can be enclosed in narrative and words, and sometimes they are stories told by image, sound and taste. This is the area that I explore in my recent work. I mainly use Photography, sound recordings, radio, text, sometimes film. "

She was born in 1988 in Gdańsk. A graduate of the Faculty of Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, diploma with distinction in the studio of prof. Tomasz Bogusławski, an annex in the studio of prof. Anna Królikiewicz in 2012. In 2009-2011 she studied at the University of Arts and Industrial Design in Linz, where she mainly studied Photography. In 2016, she completed the Sputnik Photos Mentoring Program under the supervision of Adam Pańczuk. She was honoured with the Hubert Sielecki Award at the Tricky Women Film Festival in Vienna. She invited musicians from Syria and Egypt to cooperate during the Solidarity of Arts Festival (Peace Edition), inspired by their stories; she created a sound installation in the European Solidarity Center space. In 2019, she was the curator of Julie Myers Klangfarbe Museum's performance as part of the opening of the Primary Sounds exhibition at the Ethnography Department of the National Museum in Gdańsk. She received the Rector of the Academy of Fine Arts in Gdańsk scholarship and the Cultural Scholarship of the Mayor of the City of Gdańsk. She is currently associated with the Department of Photography of the Academy of Fine Arts in Gdańsk as an assistant to prof. ASP dr hab. Leszek Krutulski in the Documentary Photography Studio. She independently teaches Basics of Photography.