Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Zakład Historii i Teorii Sztuki

E-mail: katarzyna.lewandowska@asp.gda.pl

Katarzyna Lewandowska

„Moje badania koncentrują się na poszukiwaniu cielesności w sztuce współczesnej. Wykorzystuję w nich dyskurs wzięty z filozofii feministycznej. Zainteresowana jestem sztuką zaangażowaną, która wchodzi w krytyczny dialog z władzą. Zajmuję się także motywami kobiecości w sztuce tybetańskiej. Jestem autorką cyklu wystaw: FEMININE i ANARCHIA.”

Urodzona w 1973 roku w Łodzi. Historyczka sztuki, feministka, kuratorka, działaczka na rzecz praw zwierząt i wykluczonych. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, gdzie obroniła pracę magisterską Ikonografia buddyjskich zwojów malowanych z Muzeum Narodowego w Warszawie (promotor profesor Jerzy Malinowski), za którą otrzymała nagrodę im. Jerzego Remera. W roku 2009 uzyskała stopień doktorki za dysertację Kobieta w malarstwie buddyjskiej wadżrajany. Ikonografia i ewolucja stylistyczna tybetańskich zwojów malowanych. Opiekunem merytorycznym był również profesor Malinowski, zaś recenzentami profesor Michał Tempczyk (Instytut Filozofii UMK) i profesor Stanisław Godziński (Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej UW). W latach 1999–2000 przebywała w Buddyjskim Ośrodku w Bristolu w Anglii, a w 2003 roku była stypendystką Mongolskiej Akademii Nauk. Pracuje w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK, Gender Studies w Instytucie Filozofii UMK oraz na ASP w Gdańsku.

"My research focuses on the search for corporeality in contemporary art. I use the discourse taken from feminist philosophy. I am interested in engaged art, which enters into a critical dialogue with the authorities. I also deal with feminine motifs in Tibetan art. I am the author of a series of exhibitions: FEMININE and ANARCHY. "

Born in 1973 in Łódź. Art historian, feminist, curator, animal rights and excluded people activist. A graduate of the Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus University in Toruń, where she received her MA degree with a thesis on The Iconography of the Painted Buddhist Scrolls in the National Museum in Warsaw (supervisor professor Jerzy Malinowski), for which she received the Jerzy Remer's prize. In 2009 she obtained a PhD degree for the dissertation Woman in Vajrayana Buddhism. Iconography and Stylistic Evolution of the Tibetan Painted Scrolls. The tutor was also professor Malinowski, while the reviewers were professor Michał Tempczyk (Institute of Philosophy of the Nicolaus Copernicus University) and professor Stanisław Godziński (The Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples of the University of Warsaw). In the years 1999–2000, she was in Buddhist Center in Bristol, England, and in 2003 she was a scholarship holder of the Mongolian Academy of Sciences. She works at the Department of the History of Art and Culture of the Nicolaus Copernicus University, Gender Studies at the Institute of Philosophy of the Nicolaus Copernicus University and at the Academy of Fine Arts in Gdańsk.