Katarzyna Jóźwiak-Moskal

Katarzyna Jóźwiak-Moskal

Katarzyna Jóźwiak-Moskal; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: katarzyna.jozwiak-moskal@asp.gda.pl

Katarzyna Jóźwiak-Moskal

„Zarówno w pracy dydaktycznej, jak i twórczej, bardzo ważne są dla mnie wartości wynikające z bogatego warsztatu techniki ceramicznej. Konieczność praktykowania i ciągłego poszerzania umiejętności i wiedzy z obszarów tej technologii, „starej jak świat”, ale zdającej się nie mieć granic. Materiał – tworzywo ceramiczne z jego technologicznymi właściwościami i tajemnicami, determinuje częstokroć ostateczny kształt zamierzonej formy. Konieczność zmagania się z „oporem materii” inspiruje i motywuje do poszukiwań. Element zaskoczenia i tajemnicy, wynikający z obcowania z żywiołem ognia, uczy pokory i szacunku dla odwiecznych praw przyrody i dodaje pracy pierwiastka magii.”

Urodzona w 1960 roku w Gdańsku. Studia na Wydziale Rzeźby PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku w latach 1979–1986 w Pracowni Rzeźby profesora Franciszka Duszeńki, dyplom w 1986 roku. Wybrana specjalizacja – ceramika. Od lutego 1987 roku zatrudniona w macierzystej uczelni jako asystent na Wydziale Rzeźby, w Pracowni Ceramiki Artystycznej prowadzonej przez profesora Henryka Lulę. Doktor habilitowany. Obecnie pracuje jako adiunkt w tej samej pracowni kierowanej od 2001 roku przez profesor Teresę Klaman na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Zajmuje się rzeźbą, tzw. realistyczną, portretującą człowieka, realizowaną głównie w tworzywie ceramicznym.

[2015]

"In both didactic and creative work, the values ​​resulting from the richness of ceramic technique are fundamental to me. The need to practice and constantly expand skills and knowledge in this technology is "old as the world," but seemingly boundless. With its technological properties and secrets, ceramic material often determines the final shape of the intended form. The necessity of struggling with the "resistance of matter" inspires and motivates to search. The surprise and mystery element, resulting from communing with the element of fire, teaches humility and respect for nature's eternal laws and adds magic to work."

Born in 1960 in Gdańsk. Studies at the Faculty of Sculpture of the PWSSP (now ASP) in Gdańsk in 1979–1986 at the Sculpture Studio of Professor Franciszek Duszeńko, diploma in 1986. Selected specialization – ceramics. From February 1987, she was employed at the home university as an assistant at the Faculty of Sculpture, at the Artistic Ceramics Studio run by Professor Henryk Lula. Post-doctoral degree. Currently, she works as an assistant professor in the same studio managed since 2001 by Professor Teresa Klaman at the Faculty of Sculpture and Intermedia. She deals with sculpture, the so-called realistic, portraying man, mainly realized in ceramic material.