Katarzyna Józefowicz

Katarzyna Józefowicz

Katarzyna Józefowicz; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: katarzyna.jozefowicz@asp.gda.pl

Katarzyna Józefowicz

„W swoich realizacjach często odchodzę od wyrazistej formy budując rozedrganą i rozbudowaną strukturę, która wchodzi w odczuwalną interakcję z przestrzenią. Przenika się z nią i  współkonstruuje budowane prace. Spotkanie z przestrzenią wyznacza ramy tworzonych realizacji oraz zakreśla obszary, w które wbudowuje ich składowe elementy. Zagospodarowując zastaną przestrzeń tworzę miejsca – fragmenty przestrzeni jej podporządkowane. Często spotykam się w niej z miejscami już wcześniej powołanymi do życia poprzez wcześniejszych jej użytkowników, miejscami o charakterze i nastroju określonym przez sposób ich użytkowania oraz funkcje i role jakie pełniły lub pełnią. Doświadczałam tych spotkań z przestrzenią i miejscem instalując kolejne prace. Nakładałam na miejsca już istniejące elementy swoich prac pasożytując po trosze na ich pierwotnych funkcjach. Historia miejsca, jego przeznaczenie, dopełniały odczytywanie miejsc nowo powołanych.”

Urodzona w 1959 roku w Lublinie. Studiowała na Wydziale Rzeźby w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom w 1986 roku w pracowni profesora Edwarda Sitka. Profesor tytularny. Obecnie Dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów. Autorka rysunków, instalacji, rzeźb i obiektów. Swoje prace prezentowała w galeriach: Koło w Gdańsku, Foksal i Fundacja Galerii Foksal w Warszawie, Arsenał w Białystoku, Białej w Lublinie, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Brała udział w 2. Biennale w Berlinie i Biennale w Sydney. Tworzy rozbudowane wieloelementowe prace, wpisując je każdorazowo w zastane przestrzenie.

[2015]

"In my realizations, I often depart from a distinct form by building a vibrating and elaborate structure that comes into noticeable interaction with space. It penetrates with it and co-constructs the works being constructed. The meeting with space sets the framework for created implementations and outlines the areas in which it builds their constituent elements. By developing the existing space, I create places – fragments of space subordinated to it. I often meet in it places that were previously brought to life by its previous users, areas of character and mood determined by the way they are used, and the functions and roles they fulfilled or still fulfil. I experienced these meetings with space and place by installing the following works. I applied already existing elements of my works to areas, parasitizing some of their original functions. The history of the area and its purpose were complemented by reading the newly appointed places."

Born in 1959 in Lublin. She studied at the Faculty of Sculpture at the PWSSP (now ASP) in Gdańsk, diploma in 1986 in Professor Edward Sitek's studio. Titular Professor. Currently the Dean of the Faculty of Sculpture and Intermedia. Author of drawings, installations, sculptures and objects. She presented her works in the following galleries: Koło in Gdańsk, Foksal and Galeria Foksal Foundation in Warsaw, Arsenal in Białystok, Biała in Lublin, CCA Ujazdowski Castle in Warsaw. She participated in the 2nd Biennale in Berlin and the Biennale in Sydney. She creates extensive multi-element works, entering them into existing spaces each time.