Jarosław Czarnecki

Jarosław Czarnecki

Jarosław Czarnecki

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: jaroslaw.czarnecki@asp.gda.pl

Jarosław Czarnecki

„W swojej twórczości próbuję jednocześnie przekraczać i znosić szeroko pojęte granice, a najbardziej pociąga mnie to, czego nie jestem w stanie przewidzieć i to, o czym jeszcze nie wiem.”

Urodzony w 1967 roku w Pelplinie. Mieszka i pracuje w Sopocie. Studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku, dyplom uzyskał w 2004 roku. Zadebiutował jako artysta w 2008 roku filmem paradokumentalnym Small Spaces, nagrodzonym Gold Remi Award w Houston, USA. W 2012 roku został laureatem Gdańskiego Biennale Sztuki za instalację Dwaj ludzie z napisem Sopot. Otrzymał stypendia Ministerstwa Nauki (2014) oraz Ministerstwa Kultury (2015). W latach 2011–2014 doktorant w Pracowni Działań Transdyscyplinarnych na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku, od 2012 roku wykładowca na tym wydziale. Obecnie Prodziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów. Autor wieloletniego projektu Symbiotyczność tworzenia rozpoczętego w 2012 roku, za który otrzymał Nagrodę Krytyków i Wydawców Prasy Artystycznej na WRO Media Art Biennale 2015. Praca Symbiotyczność tworzenia była jednocześnie jego rozprawą doktorską nominowaną do Nagrody Prezesa Rady Ministrów. W 2015 roku rozpoczął realizację nowego projektu Wanitatywność z planowanym upublicznieniem w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w 2017 roku.

[2015]

"In my work, I try to cross and bear broadly defined borders simultaneously, and I am most attracted to what I cannot foresee and what I do not know yet."

Born in 1967 in Pelplin. He lives and works in Sopot. He studied at the Faculty of Painting and Graphics of the Academy of Fine Arts in Gdańsk; he obtained his diploma in 2004. He made his debut as an artist in 2008 with the documentary film Small Spaces, awarded the Gold Remi Award in Houston, USA. In 2012, he became a laureate of the Gdańsk Art Biennale for the installation Two People with the inscription Sopot. He received scholarships from the Ministry of Science (2014) and the Ministry of Culture (2015). In the years 2011–2014 he was a PhD student at the Transdisciplinary Activities Studio at the Faculty of Sculpture and Intermedia of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, since 2012 a lecturer at this Faculty. Currently vice-dean of the Faculty of Sculpture and Intermedia. Author of the long-term project Symbiosity of Creation started in 2012, for which he received the Award of Critics and Publishers of the Art Press at the WRO Media Art Biennale 2015. His work Symbiosity of Creation was also his doctoral dissertation nominated for the Prime Minister's Award. In 2015, he began the implementation of the new Vanitasity project with planned publication in the State Art Gallery in Sopot in 2017.