Jacek Kornacki

Jacek Kornacki

Jacek Kornacki; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: jacek.kornacki@asp.gda.pl

Jacek Kornacki

„Wspólną cechą moich prac antropologicznych z zakresu funeralnego i postmodernizmu jest spojrzenie na dokonania minionych epok i swoista chęć ocalania i przechowywania reliktów przeszłości. Dokonuję transformacji minionych artefaktów dla stworzenia nowej wypowiedzi, zachowując ich pierwotną jakość i przekaz. Mój dialog z przeszłością zasadza się na konserwowaniu, zachowaniu ciągłości i odnajdywaniu dawnych znaczeń. Obok „antropologicznego” przedmiotu zainteresowań dotykam też istotnych zagadnień współczesności, takich jak transplantologia, czy społeczne oddziaływanie artysty – interwencje artystyczne i działania ratunkowe. Badam też relacje między sztuką a nauką, zwłaszcza w kontekście obrazowania.”

Urodzony w 1964 roku. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom w pracowni profesora Mieczysława Olszewskiego. Doktor habilitowany; prowadzi Pracownię Podstaw Malarstwa i Rysunku. Obecnie Dziekan Wydziału Malarstwa. Uprawia malarstwo i rysunek, tworzy instalacje, a także realizuje szereg projektów o charakterze artystyczno-kulturowym (m.in. akcja artystyczno-społeczna Bądź Świadomym Dawcą Narządów, 2000; projekt artystyczno-kulturowy Archetyp – Świadomość – Miejsce, 1992–2015). Jest aktywnym uczestnikiem działań sopockiej fundacji SFINKS od początku jego istnienia. Ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych i udział w wielu wystawach zbiorowych. Interesuje go człowiek w kontekście kulturowym i cywilizacyjnym. Poddając refleksji fenomen przemijania, ze spuścizny dziejowej czerpie motywy, które interpretując czyni tworzywem swojej sztuki.

"A common feature of my anthropological works in the field of funeral and postmodernism is a look at the achievements of past eras and a specific desire to save and store relics of the past. I transform past artefacts to create a new expression, preserving their original quality and message. My dialogue with the past is based on preserving, maintaining continuity and finding old meanings. In addition to the "anthropological" subject of interest, I also touch on critical contemporary issues, such as transplantation or the artist's social impact – artistic interventions and rescue operations. I also study the relationship between art and science, especially in the context of imaging. "

Born in 1964. A graduate of the Faculty of Painting and Graphic Arts at the PWSSP (currently the Academy of Fine Arts) in Gdańsk, diploma in the studio of Professor Mieczysław Olszewski. Post-doctoral degree; runs the Studio of Basics of Painting and Drawing. Currently the Dean of the Faculty of Painting. He practices painting and drawing, creates installations, and implements many artistic and cultural projects (including the artistic and social campaign Be Conscious Organ Donor, 2000; the artistic and cultural project Archetype – Awareness – Place, 1992–2015). He has been an active participant in the SFINKS foundation in Sopot from the very beginning. He has taken part in several individual exhibitions and many group exhibitions. He is interested in a man in the cultural and civilizational context. Reflecting the transience phenomenon, he derives motives from historical heritage, which he makes, by interpretation, the material of his art.