Edyta Majewska-Rosińska

Edyta Majewska-Rosińska

Edyta Majewska-Rosińska; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: edyta.majewska-rosinska@asp.gda.pl

Edyta Majewska-Rosińska

„Moją ulubioną formą wypowiedzi artystycznej jest layout, relacja liter i obrazów rozłożona w czasie. Pracę nad książką cenię za możliwość działania w zespole – z autorem, wydawcą, korektorem czy fotoedytorem. W projektowaniu kieruję się empatią i intuicją podpartymi zawodowym doświadczeniem, za każdym razem w całości oddając się tematowi.”

Urodzona w 1969 roku w Olsztynie. Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej ASP, dyplom w pracowni ilustracji profesora Janusza Stannego w 1993 roku. Od 2010 roku związana z gdańską ASP jako asystentka dr hab. Jacka Staniszewskiego w Pracowni Propagandy Społecznej na Wydziale Grafiki. Uprawia grafikę projektową, tworzy typografię, zajmuje się ilustracją, plakatem, fotografią, jest autorką layoutów książek, albumów i płyt. Była dyrektorem artystycznym oraz autorką logo i makiet w magazynach „MediaArt”, „Filipinka” i „ON”. Projektowała między innymi dla Banku Pekao SA. Współpracuje z czołowymi polskimi wydawnictwami i instytucjami kultury. Kilkukrotna laureatka konkursu na Najpiękniejszą Książkę Roku. Album Kościół św. Jana w Gdańsku, zaprojektowany dla NCK, uzyskał I nagrodę na XIII Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej Costerina 2012. Od 1999 roku współtworzy wraz z Dariuszem Michalakiem interdyscyplinarny projekt Sealencium, kreujący identyfikację dźwiękową regionu. W ramach Sealancium uprawia performance.

"My favourite form of artistic expression is the layout, the relationship of letters and images spread out over time. I value the work on the book for the opportunity to work in a team – with the author, publisher, proofreader or photo editor. In designing, I am guided by empathy and intuition supported by professional experience, each time devoting myself entirely to the subject."

Born in 1969 in Olsztyn. A graduate of the Faculty of Graphic Arts of the Warsaw Academy of Fine Arts, diploma in the Illustration Studio of Professor Janusz Stanny in 1993. From 2010, she is associated with the Gdańsk Academy of Fine Arts as an assistant to dr hab. Jacek Staniszewski in the Studio of Social Propaganda at the Faculty of Graphic Arts. She practices graphic design, creates typography, deals with illustration, poster, photography, and is the author of books, albums and album layouts. She was the artistic director and the author of logos and mockups in the "MediaArt", "Filipinka" and "ON" magazines. She designed, among others, for Bank Pekao SA. She cooperates with leading Polish publishing houses and cultural institutions and is a multiple winner of the Most Beautiful Book competition. Album Church of St. Jan in Gdańsk, designed for NCK, was awarded the first prize at the 13th Kościerzyna Fair of Kashubian and Pomeranian Book Costerina 2012. Since 1999, together with Dariusz Michalak, she co-creates the interdisciplinary project Sealencium, creating the region's sound identification. As part of Sealancium, she does performance.