Daniel Cybulski

Daniel Cybulski

Daniel Cybulski

Wydział: Malarstwo

E-mail: daniel.cybulski@asp.gda.pl

Daniel Cybulski

„Zajmuję się głównie obrazem malarskim i związanymi z nim pojęciami: przedmiotowości dzieła sztuki, jego budowy, statusu i oddziaływania w przestrzeni. Podczas indywidualnych pokazów niejednokrotnie tworzę instalacje malarskie poruszające wyżej wymienione zagadnienia. Obraz pozostawiam w klasycznej, często mocno zredukowanej formie. Silny akcent kładę na podstawowe wartości plastyczne (kompozycję, kolor, światło, rozwiązania technologiczne), które są w większości wcześniejszych prac ich główną "treścią". Tworzę prace/prezentacje działające silnie wrażeniowo, wymykające się możliwościom stworzenia ich słownego ekwiwalentu.”

Urodzony w 1980 roku, dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Malarstwo w 2013 roku, w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego. W 2018 roku uzyskał tytuł doktora sztuki, promotor pracy doktorskiej: prof. Krzysztof Gliszczyński, promotor pomocniczy: dr Andrzej Karmasz. W 2012 roku studiował w Hochschulle für Künste Bremen. Finalista wielu konkursów, laureat m.in. Nagrody Specjalnej w konkursie „Artystyczna Podróż Hestii 2012” oraz Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie „Najlepsze Dyplomy 2013”. W 2014 roku zdobywca Grand Prix w konkursie „Promocje 2014”, a w 2016 nagrody ufundowanej przez Closs-Polska w 12 edycji Konkursu Gepperta. Obecnie zatrudniony na stanowisku asystenta w III Pracowni Malarstwa, prowadzonej przez prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego oraz w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych, prowadzonej przez dr hab. Arkadiusza Sylwestrowicza. Uczestnik wielu wystaw w kraju i zagranicą, swoje prace wystawiał między innymi w Galerii Arsenał w Poznaniu, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie, Pałacu Sztuki w Krakowie, Galerii Elektrownia w Radomiu, HDLU w Zagrzebiu oraz w Pałacu Sztuki we Lwowie. Jego prace znajdują się między innymi w kolekcjach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Galerii Sztuki w Legnicy, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oraz kolekcji Fundacji Hestii. Mieszka i pracuje w Sopocie.

"My artistic work consists mainly of painting image and related concepts: the objectivity of a work of art, its construction, status and influence in space. During individual shows, I often create painting installations dealing with the issues mentioned above. I leave the picture in a classic, often very reduced form. I put a strong emphasis on basic artistic values ​​(composition, colour, light, technological solutions), which are in most of the earlier works their main "content". I create works/presentations that work intensely on the impression, escaping the possibilities of creating their verbal equivalent. "

Born in 1980, diploma of the Academy of Fine Arts in Gdańsk in the field of Painting in 2013, in the studio of prof. Jerzy Ostrogórski. In 2018 he obtained the title of doctor of art, thesis supervisor: prof. Krzysztof Gliszczyński, assistant supervisor: dr Andrzej Karmasz. In 2012 he studied at the Hochschule für Künste Bremen. Finalist of many competitions, laureate of, among others, Special Award in the "Hestia Artistic Journey 2012" competition and the Award of the Minister of Culture and National Heritage in the "Best Diplomas 2013" competition. In 2014, he won the Grand Prix in the "Promotions 2014" competition, and in 2016 the prize founded by Closs-Polska in the 12th edition of the Geppert Competition. Currently employed as an assistant in the 3rd Painting Studio run by prof. Krzysztof Gliszczyński and in the Studio of Knowledge about Visual Actions and Structures, led by dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz. Participant of many exhibitions in Poland and abroad, he exhibited his works at, among others, Galeria Arsenał in Poznań, Gdańsk City Gallery, Stefan Gierowski Foundation in Warsaw, Palace of Arts in Kraków, Elektrownia Gallery in Radom, HDLU in Zagreb and Palace of Arts in Lviv. His works are among others in the collections of the National Museum in Gdańsk, the Art Gallery in Legnica, the State Art Gallery in Sopot and the collection of the Hestia Foundation. He lives and works in Sopot.