Bogna Burska

Bogna Burska

Bogna Burska; fot. Halina Malijewska

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: bogna.burska@asp.gda.pl

Bogna Burska

„Posługuję się różnymi mediami, dobierając je do podejmowanych tematów. Interesuje mnie poszukiwanie granic sztuki i interdyscyplinarność, a ostatnio relacje między sztukami wizualnymi i teatrem.”

Urodzona w 1974 roku w Warszawie; mieszka i pracuje w Warszawie i Gdańsku. Malarka, autorka filmów, instalacji i fotografii. Ukończyła warszawską ASP (2001). Doktor na stanowisku adiunkta ASP w Gdańsku w Katedrze Intermediów. Pierwsze obrazy, malowane palcami bezpośrednio na podłożu (płótno, ściana, szkło), tworzą kompozycje przypominające zakrzepłe smugi krwi. Zajmuje się też aranżowaniem wnętrz (pokoi dziecięcych, korytarzy, buduarów) o niepokojącej aurze, osiąganej poprzez drobne interwencje: znaczący nieład, zaplamiona pościel, jadowity pająk (Arachne, 2003). Komponowała też mozaikowe układy kolorowych fotografii (Życie jest piękne, Algorytm, 2002). W pracach wideo wykorzystuje sekwencje z popularnych filmów oraz telewizyjnych relacji, wchodząc w polemikę z kanonami estetyki i przyzwyczajeniami zakorzenionymi w wizualnej warstwie kultury. Seria filmów found footage Gra z przemieszczającymi się zwierciadłami (2006–2008) i ostatnie prace w tej technice (Tysiąc śmierci 2010/2011, Bitwa pod Grunwaldem, 2011) ukazują mechanizmy powstawania i obrazowania współczesnych narracji kulturowych. Autorka pierwszego tekstu dramatycznego o środowisku zajmującym się sztuką współczesną: Gniazdo. Sztuka o tym jak użyć rzeczy w sposób nieodpowiedni i potem ich jeszcze nie zmarnować („Dialog” 2013, nr 9). Wystawia w kraju i za granicą.

[2019]

"I use various media, matching them to the topics discussed. I am interested in searching for the boundaries of art and interdisciplinarity, and recently the relations between visual arts and theatre."

Born in 1974 in Warsaw; she lives and works in Warsaw and Gdańsk. Painter, author of films, installations and photographs. She graduated from the Warsaw Academy of Fine Arts (2001). Doctor at the position of assistant professor at the Academy of Fine Arts in Gdańsk in the Intermedia Department. The first paintings, painted with fingers directly on the surface (canvas, wall, glass), create compositions resembling clotted blood trails. She also arranges interiors (children's rooms, corridors, boudoirs) with a disturbing aura, achieved through minor interventions: significant disorder, stained bedding, a venomous spider (Arachne, 2003). She also composed mosaics of colour photographs (Life is beautiful, Algorytm, 2002). In her video works, she uses sequences from popular films and television coverages, entering into a polemic with the canons of aesthetics and habits rooted in the visual layer of culture. A series of found footage movies A game with moving mirrors (2006–2008) and recent works in this technique (Thousand of deaths 2010/2011, The Battle of Grunwald, 2011) show the mechanisms of creation and imaging of contemporary cultural narratives. Author of the first dramatic text about the environment dealing with contemporary art: A nest. The art of how to use things improperly and then not to waste them (Dialog 2013, No. 9). Exhibits in Poland and abroad.