Anna Królikiewicz

Anna Królikiewicz

Anna Królikiewicz; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: anna.krolikiewicz@asp.gda.pl

Anna Królikiewicz

„Pokarm (smak, kolor, zapach, tekstura, dźwięk i temperatura) wydał mi się cztery lata temu fascynującym sposobem kontynuowania wątku rozwijanego przeze mnie w sztuce od 20 lat. Wszystko to, co ma związek z  jedzeniem, a więc i jego nieodłącznymi towarzyszami: głodem i postem, obyczajem, nawykiem, tradycją, prawem, formalną etykietą, boskim rytuałem, nakazem i zakazem, trucizną i tabu, ma kontekst społeczny. Wreszcie to, co wiąże się z konsumpcją i resztkami po „uczcie” – tego używam dziś zamiast dotychczasowego języka rysunku.”

Urodzona w 1970 roku w Gdańsku. Dyplom na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku w 1993, doktorat w roku 2000. Po uzyskaniu w 2010 roku tytułu doktora habilitowanego, objęła Pracownię Rysunku, w 2018 otrzymała tytuł profesora. W latach 2001–2003 uczyła w kilku pracowniach na wydziałach Sztuki i Projektowania Graficznego Bilkent University w Ankarze, od 2013 wykłada przedmiot Kształt Smaku w School of Form w Poznaniu. Oddana monumentalnemu rysunkowi i instalacji, zdarza się, że pisze. Autorka wielu wystaw indywidualnych, udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, między innymi w Nowym Jorku, Stambule, Ankarze, Kilonii, Brukseli, opuszczonym sklepie rzeźniczym w Sopocie, refektarzu zakonu Kartuzów i oliwskim lesie. Laureatka nagród za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne, stypendystka miasta Sopot. Zajmują ją obszary związane z szeroko pojętą fizycznością ciała i kruchością pamięci; ostatnie prace dotykają zagadnień z fizjologii smaku i synestezji.

"Food (taste, colour, smell, texture, sound and temperature) seemed to me four years ago a fascinating way of continuing the thread developed by me in the art for 20 years. Everything that has to do with food and its inherent companions: hunger and fasting, customs, habit, tradition, law, formal etiquette, divine ritual, command and prohibition, poison and taboo, has a social context. Finally, what is associated with consumption and leftovers from the "feast" is what I use today instead of the current drawing language. "

She was born in 1970 in Gdańsk. Diploma at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Gdańsk in 1993, PhD in 2000. After obtaining the post-doctoral degree in 2010, she took over the Drawing Studio; in 2018 she received the title of the professor. In the years 2001–2003 she taught in several studios at the faculties of Art and Graphic Design at Bilkent University in Ankara, since 2013 she conducts a course of Shape of Taste at the School of Form in Poznań. Devoted to monumental drawings and installations, she happens to write. The author of many individual exhibitions, participation in several dozen group exhibitions in Poland and abroad, among others in New York, Istanbul, Ankara, Kiel, Brussels, an abandoned butcher shop in Sopot, a refectory of the Carthusian Order and the Oliwa forest. Winner of awards for artistic and pedagogical achievements, scholarship holder of the city of Sopot. She is occupied by areas related to broadly understood physical body and fragility of memory; recent works address taste physiology and synesthesia issues.