Anna Bem-Borucka

Anna Bem-Borucka

Anna Bem-Borucka

Wydział: Grafika

E-mail: anna.bem-borucka@asp.gda.pl

Anna Bem-Borucka

„Zajmuję się rzeźbą, rysunkiem i fotografią. Moje zainteresowania obejmują zagadnienia z pogranicza antropologii, sztuki i filozofii. W swojej twórczości dążę do znalezienia takiej formy przekazu, która byłaby syntezą sztuki na styku różnych kultur. Jest to rodzaj narracji o rzeczywistości, o tym, co jest ważne – poszukiwanie archetypu za pomocą symboli, znaków, ale jak najprostszymi środkami.”

Urodzona w 1955 roku w Sopocie, rzeźbiarka. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby. Dyplom obroniła w 1980 roku w pracowni profesora Adama Smolany. Od tego czasu jest zawodowo związana z gdańską uczelnią, pracując na Wydziale Rzeźby oraz, od 1987 roku, na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Od roku 1994 prowadzi pracownię rzeźby na Wydziale Architektury i Wzornictwa, od 2008 zatrudniona w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce, gdzie od 2012 roku kieruje Katedrą Sztuk Plastycznych. Doktorat w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby: Sztuka Ife – Nigeria, Benin, habilitacja: Duch a materia – moje widzenie rzeźby. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach oraz sympozjach w kraju i zagranicą (Francja, Rosja, Holandia, Wielka Brytania, Kanada, Tunezja, Szwecja, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Grecja, Gruzja, Armenia, Izrael, Jordania, Czechy, Węgry, Ukraina).  

"I deal with sculpture, drawing and photography. My interests include issues from the borderline of anthropology, art and philosophy. In my work, I strive to find a form of communication that would be a synthesis of art at the meeting point of different cultures. It is a kind of narrative about reality, about what is essential – searching for an archetype using the symbols, signs, but by the simplest means".

A sculptor born in 1955 in Sopot. Studies at the Academy of Fine Arts in Gdańsk at the Faculty of Sculpture. She graduated in 1980 in the studio of Professor Adam Smolana. Since then, she has been professionally associated with the Gdańsk Academy, working at the Faculty of Sculpture and, since 1987, at the Faculty of Architecture and Design. Since 1994 she runs a Studio of Sculpture at the Faculty of Architecture and Design, since 2008 she has been employed at the Inter-Faculty Institute of Art Sciences, where since 2012 she has been the head of the Department of Fine Arts. PhD at the Academy of Fine Arts in Gdańsk at the Faculty of Sculpture: Ife Art – Nigeria, Benin, habilitation: Spirit and matter – my vision of sculpture. She took part in several dozen exhibitions and symposia in Poland and abroad (France, Russia, the Netherlands, Great Britain, Canada, Tunisia, Sweden, Italy, Spain, Germany, Greece, Georgia, Armenia, Israel, Jordan, Czech Republic, Hungary, Ukraine).