Andrzej Karmasz

Andrzej Karmasz

Andrzej Karmasz

Wydział: Malarstwo

E-mail: andrzej.karmasz@asp.gda.pl

Andrzej Karmasz

„W ostatnich projektach interesują mnie doznania, jakie ujawniają się w trakcie zmiany miejsca, w trakcie ruchu. Na ile przemieszczanie jest procesem niezbędnym do określenia własnej tożsamości i w jaki sposób może ją definiować brak przynależności? Badam, jaki charakter może przybierać celebracja stanów powszechnie uznawanych za negatywne, celebracja niedogodności związanych z przemieszczaniem, zmianą mentalnego położenia. Na ile mogą one stać się stanem właściwym i pożądanym. Moje nowsze projekty są próbą pozbycia się ustalonych kulturowo schematów i uwalniania nowych systemów zachowań w zawieszeniu się „pomiędzy”, w rytuale przejścia bez przechodzenia.”

Urodzony w Gdańsku w 1976 roku, dyplom na Wydziale Malarstwa i Grafiki gdańskiej ASP w 2003 roku w pracowni profesora Hugona Laseckiego. W latach 2004–2006 przebywał na stypendium na Joshibi University of Art and Design w Japonii, doktorat na Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP obronił w 2013 roku. Obecnie jest asystentem w Pracowni Podstaw Malarstwa i Rysunku profesora Krzysztofa Polkowskiego. Artysta sztuk wizualnych, zajmuje się malarstwem, fotografią, sztuką wideo, instalacjami multimedialnymi. W dorobku ma wiele pokazów indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą m.in. w Niemczech, Holandii, Japonii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Turcji, Szwecji, Nowej Zelandii. W swojej twórczości często eksploruje tematy związane z antropologią, porusza kwestie tożsamości, czy przynależności kulturowej.

"In recent projects, I am interested in sensations that are revealed during a change of place, during movement. To what extent is a movement a process necessary to determine one's identity, and how can a lack of belonging define it? I am investigating the nature of the celebration of states commonly recognized as negative, the celebration of the discomfort associated with displacement, and mental position changes. To what extent they can become a proper and desirable state. My newest projects attempt to eliminate culturally established patterns and release new systems of behaviour in hanging "between" in the ritual of passing without passing. "

Born in Gdańsk in 1976, diploma at the Faculty of Painting and Graphic Arts of the Gdańsk Academy of Fine Arts in 2003 in the studio of Professor Hugo Lasecki. In 2004–2006 he was on a scholarship at the Joshibi University of Art and Design in Japan. He obtained his PhD title at the Faculty of Painting of the Gdańsk Academy of Fine Arts in 2013. Currently, he is an assistant in the Studio of Basics of Painting and Drawing of professor Krzysztof Polkowski. Visual artist, dealing with painting, Photography, video art, multimedia installations. His achievements include many individual and collective exhibitions in Poland and abroad, including Germany, the Netherlands, Japan, Italy, Great Britain, Turkey, Sweden and New Zealand. In his work he often explores topics related to anthropology, raises issues of identity or cultural belonging.