Alicja Buławka-Fankidejska

Alicja Buławka-Fankidejska

Alicja Buławka-Fankidejska; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: alicja.bulawka-fankidejska@asp.gda.pl

Alicja Buławka-Fankidejska

„Zajmuję się ceramiką artystyczną, rzeźbą i rysunkiem. Ulubionym obszarem moich działań są alternatywne metody wypalania ceramiki. Ważne jest dla mnie, by prostotę i dynamikę formy ceramicznej podkreślało i uzupełniało potraktowanie powierzchni płaszczyzn. Cenny jest każdy delikatny ślad pozostawiony przez narzędzie, które na przykład ugniatało wierzchnią warstwę gliny i ostatecznie nadało poler pomagający formie „łapać światło”. Alternatywne techniki wypału dają intrygujące możliwości „rozmalowania” ceramiki jak obrazu. Wibrujące plamy kolorów w przeróżnych kształtach znajdują dla siebie odpowiednie miejsce. Kontrastowe znaki dymne wnikają w strukturę gliny, wzbogacając ją o dodatkową planowość i głębię. Zaburzają oś symetrii form i wprowadzają niepokój. Lubię, kiedy ukształtowane formy dopełnione są zapisem niczym już nietłamszonej walki materiału z żywiołem ognia – same piszą swoją opowieść.”

Urodzona w 1983 roku w Starogardzie Gdańskim. Studia na Wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku. Dyplom w pracowni profesora Sławoja Ostrowskiego w 2010 roku. Obecnie jest asystentem w Pracowni Ceramiki Artystycznej na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych, plenerach i konkursach w kraju i zagranicą. Wyróżnienie w Cluj International Ceramics Biennale (Rumunia, 2013).

[2015]

"I deal with artistic ceramics, sculpture and drawing. My favourite area of activity is the alternative methods of firing ceramics. It is important for me that the simplicity and dynamics of the ceramic form are emphasized and complemented by the treatment of the surfaces. Every delicate trace left by a tool is valuable, for example, the tool that kneaded the top layer of clay and ultimately gave the polisher to help the form "catch the light." Alternative firing techniques give attractive opportunities to "repaint" ceramics like a picture. Vibrant colour spots in various shapes find a suitable place for themselves. Contrasting smoke signs penetrate the clay structure, enriching it with additional planning and depth. They disturb the axis of symmetry of forms and introduce anxiety. I like it when the shaped forms are supplemented with a record like an undisturbed battle between the material and the element of fire – they write their own story."

Born in 1983 in Starogard Gdański. Studies at the Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Diploma in the studio of Professor Sławoj Ostrowski in 2010. Currently, she is an assistant at the Studio of Artistic Ceramics at the Faculty of Sculpture and Intermedia. She took part in several group exhibitions, plein-airs and competitions in Poland and abroad. Honourable mention at the Cluj International Ceramics Biennale (Romania, 2013).